Nøgletal


Allerød Gymnasium har i skoleåret 2016-17 ca. 775 elever fordelt på 28 klasser.

Antal lærere ved starten af august 2016: 89

Svarende til antal fuldtidsstillinger i alt: 72,75 (årsværk) pr. 31.12.2016

Antal fuldtidsstillinger for alle ansatte i alt: 80,96 (årsværk) pr. 31.12.2016

Statistik om AG


Gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne

Undervisningsministeriet får udarbejdet en lang række statistikker om de gymnasiale uddannelser. Med udgangspunkt i Loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne er skolerne pligtige til at bringe disse informationer på deres hjemmeside. Databanken er Undervisningsministeriets offentlige database med nøgletal om uddannelser i Danmark. 

Karakterresultat

Det samlede eksamensresultatet fra sommeren 2016 er 7,9. 

Se Undervisningsministeriets database.

Her kan du komme direkte til undervisningsministeriets karakterdatabase, hvor du kan se karakterer fordelt på uddannelse, fag og evalueringsform for Allerød Gymnasium.

Hvor mange af AG's elever gennemfører?

Fuldførelsesprocenten fra sommeren 2015 er 92 procent (senest tilgængeligt tal). 

Her kan du se undervisningsministeriet database om fuldførelsesprocenter.

Hvor går AG's elever hen?

Overgang til uddannelse 27 måneder efter fuldført uddannelse (2014)

Uoplyst/ukendt 15,9%
Erhvervsfaglige uddannelser 3,5%
Korte videregående uddannelser 4,5%
Mellemlange videregående uddannelser 76,20%
Total 100%

Hent statestik over overgange fra 2006 og frem til 2014.  

 

Kvalitetsudvikling & Resultatvurdering


Alle ungdomsuddannelser skal have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Formålet er at sikre uddannelsens kvalitet og udvikling. Rammerne for kvalitetssystemet er beskrevet i ”Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser”. Kravet om et kvalitetssystem er ministeriets rammer til at sikre en landsdækkende ensartet ungdomsuddannelse.


Der skal tillige ske en evaluering på et mere undervisningsnært niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelsen om uddannelsen til studentereksamen. Det følgende beskriver, hvordan vi på Allerød Gymnasium udmønter kravet om kvalitetssikring og evaluering. 

Kvalitetssystemet på Allerød gymnasium har til hensigt:

At forbedre kvaliteten af skolens arbejde gennem systematiske og regelmæssige interne evalueringer samt at dokumentere resultaterne af kvalitetssikringsarbejdet for omverdenen

KVALITETSSYSTEMER

MÅL & VÆRDIER

Et kontinuerligt fokus på Allerød Gymnasiums mål og værdier er et centralt element i styringen af gymnasiets kvalitetssystem. 

Allerød Gymnasium lægger vægt på at være en skole i udvikling med masser af forskellige aktiviteter både i og uden for skoletiden. Udgangspunktet er et inspirerende miljø med højt kvalificeret undervisning og gode muligheder for, at eleverne udfolder sig socialt. Vi lægger stor vægt på, at alle trives, og at der er plads til forskellighed. For vores overbevisning er, at uden trivsel finder ingen læring sted.

Vores mål er, at skolen skal støtte, motivere og udfordre alle elever og sikre et dannelsesmæssigt fundament, så eleverne kan klare sig godt i de videregående uddannelser. De skal kunne bidrage til og trives på det globale arbejdsmarked og i sociale og samfundsmæssige sammenhænge.

Allerød Gymnasium vægter elevengagement og elevdemokrati meget højt.

Vores vision udmønter sig i en række værdier, der ligger til grund for vores arbejde. Værdierne: Glæde og motivation, Fælleskab og Læring – er kerneværdier for arbejdet på Allerød Gymnasium.

Læs mere om AGs visionsarbejde

LEDELSENS ORGANISERING

Rektor har det overordnede ansvar for skolens faglige og pædagogiske arbejde samt udformningen og styringen af skolens kvalitetssystem. I det daglige udføres dette arbejde i samarbejde med skolens øvrige ledelse. Ledelsens organisation og ansvarsfordeling er derfor en vigtig parameter i arbejdet med at sikre den løbende opfølgning i kvalitetssystemet. 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift og udvikling. 

Ledelsen er overordnet ansvarlig for, at resultaterne fra evalueringerne indarbejdes i opfølgningsplaner og for at der, i samarbejde med relevante nøglepersoner, iværksættes handlinger på baggrund af resultaterne.

Ledelsesteamet er kun en del af vores organisationsmodel, der har elever, lærere og øvrige ansatte i centrum for organisationens mål om at skabe den bedste kvalitet i undervisningen

Ledelsen på Allerød Gymnasium er organiseret som et ledelsesteam med rektor, vicerektor og tre pædagogiske ledere. De pædagogiske ledere på Allerød Gymnasium er årgangsansvarlige for at sikre den bedst mulige indsigt i eleverne trivsel.

Udvikling og kvalitetssikring på Allerød Gymnasium foregår i tæt samarbejde med skolens øvrige organer: Pædagogisk råd herunder især pædagogisk udvalg, formandsskabet for PR og elevrådet.

Se ledelsens ansvarsområder.

KVALITETSSIKRING OG EVALUERING 

I forlængelse af skolens udvikling og daglige drift evaluerer vi hele tiden vores arbejde og elevernes udbytte af undervisningen. Det foregår formelt og uformelt i klassen, på årgangen, på uddannelsen, på hele skolen. På Allerød Gymnasium anser vi det som det en helt naturlig del af de skolemæssige rutiner, at vi hele tiden reflekterer over og justerer vores praksis. Derved sikres at eleverne tilbydes den bedst mulige undervisning og forberedes optimalt til en evt. eksamen.

Nogle nøgleområder vil i perioder have en særlig opmærksomhed, f.eks. indsatsområder, der udspringer af skolens overordnede udviklingsplan

På Allerød Gymnasium har vi valgt at differentiere mellem tre former for evaluering.

1) Områder der har at gøre med eleverne og den daglige undervisning Hent PDF
2) Områder, som løbende monitoreres, der er relateret til lærerne og skolens organisation Hent PDF 
3) Områder, der er genstand for større og mere omfattende evalueringer - enten obligatoriske eller selvvalgte områder Hent PDF

Fastholdelsesstrategi udarbejdet i 2015 for Allerød Gymnasium kan hentes i en pdf-version her. 

Efteruddannelsespolitik for Allerød Gymnasium kan hentes i en pdf-version her. 

Beskrivelse af 'Projekt-God-Start' på Allerød Gymnasium kan hentes i pdf-version her.

Læs mere ⌄

Undervisningsmiljøvurdering


Undervisningsmiljøvurdering: 

Allerød Gymnasium er i løbende dialog med elevrepræsentanter i fællesudvalget for at diskutere undervisningsmiljøet på skolen. Næste undervisningsmiljøvurdering er planlagt til at finde sted i efteråret 2019.

Herunder har du mulighed for at hente en pdf-version af den seneste evaluering af undervisningsmiljøet på Allerød Gymnasium samt de tilhørende handlingsplaner.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) fra 2017.

Handlingsplan - fysisk og æstetisk miljø.

Handlingsplan - psykisk miljø.

 

 

Indkøbspolitik


Download en PDF-version af Allerød Gymnasiums indkøbspolitik.

Eksterne henvendelser


AG’s område – såvel inde som ude – er i hverdagene forbeholdt skolens normale brugere. Ønskes der adgang til elever, medarbejdere eller til områder på skolen, skal man altid henvende sig på kontoret for at få tilladelse. Man er ligeledes velkommen til at ringe eller maile til skolen i god tid.

I forbindelse med valg til folketing, kommune mv. arrangerer skolen valginformationsmøder/politiske møder, hvortil de politiske partier inviteres til at deltage i f.eks. paneldebatter eller med bemanding af boder eller lignende, ligesom skolen kan invitere kulturpersoner, politikere og organisationer som et led i undervisningen.

Uddeling og ophængning af materiale er ikke tilladt uden en forudgående aftale med AG. Budskaber med racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er ikke tilladt, og al materiale af stødende karakter er uacceptabelt.

Markedsføring af alkohol mv. er forbudt. Derudover må agitation af f.eks. politisk eller religiøs art som udgangspunkt ikke finde sted på skolen – dog vil der være særlige rammer for politiske ungdomsorganisationer. Humanitære organisationer vil normalt få adgang til skolen. Evt. information om diverse arrangementer kan gives på morgensamlingerne.

Skolens anvisninger skal altid følges.

Hent en PDF-version af retningslinjer for eksterne henvendelser.

Læs mere ⌄

Sociale klausuler


Da Allerød Gymnasium ikke har kontrakter på over 10 mio. kroner eksklusiv moms eller 4 mio. i lønsum, så stiller Allerød Gymnasium ingen krav om praktikpladser i forbindelse med udbud af bygge- og anlægskontrakter. 

Hent en PDF-version af handlingsplan vedrørende sociale klausuler.