Studieregler


Tilstedeværelse

Skolens elever har pligt til at møde til undervisningen og deltage aktivt i den. Dette gælder såvel undervisning, der varetages af en lærer, som selvstændigt arbejde, virtuel undervisning, fællestimer, temadage, terminsprøver, årsprøver og lignende. Eleverne har også pligt til at deltage i undervisning i form af ekskursioner, hvor elevernes betaling alene vedrører forplejning.

Hvis en elev er handikappet eller har funktionsvanskeligheder, kan vedkommende efter rektors konkrete vurdering fritages helt eller delvist fra undervisningen i et eller flere fag. Rektor kan kræve en lægeerklæring, hvis problemet strækker sig over mere end 3 moduler. Eleven skal selv betale lægeerklæringen. Rektor vurderer, om omfanget af fravær medfører, at der ikke kan gives årskarakter i faget.

Hvis elever er fraværende bliver det registreret uanset årsagen til fraværet. Fraværet registreres almindeligvis ved lektionens eller aktivitetens begyndelse. Eleven skal altid angive årsagen til fravær i Lectio. Skolens kan kræve en lægeerklæring ved sygdom, der strækker sig ud over 5 sammenhængende undervisningsdage eller ved sygdom, der er præget af hyppige kortere fraværsperioder. Lægeerklæringen betales af eleven.

Det beror på ledelsens vurdering hvorvidt der skal gribes ind og evt. iværksættes en sanktion. Hvis en elev har for højt fravær, vil eleven blive kontaktet af en lærer, studievejleder eller ledelsen, som vil forsøge at afdække årsagen til fraværet og et evt. behov for hjælp til at nedbringe fraværet. Hvis fraværet fortsætter, vil eleven kunne få en mundtlig/ skriftlig advarsel om, at en af nedenstående sanktioner vil kunne blive taget i anvendelse, hvis fraværsmønstret ikke ændres tilfredsstillende.

Skriftlige afleveringer

Aktiv deltagelse betyder også, at eleverne har pligt til at aflevere skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat, og at opgaverne skal afleveres til den fastsatte tid. Læreren/ skolen beslutter på hvilken måde en opgave skal afleveres (papirform, elektronisk platform m.v.) Hvis en opgave ikke afleveres til tiden – og der ikke er indgået en aftale med en lærer, studievejleder eller ledelse om et senere afleveringstidspunkt – vil eleven kunne blive bedt om at forlade undervisningen i kortere eller længere tid for at skrive de(n) manglende opgave(r). Eleven vil også kunne pålægges at deltage i skrivecafé eller andet arrangement uden for den almindelige skoletid, hvor opgaven (-erne) så skrives færdig og efterfølgende afleveres. Der er møde pligt til sådanne arrangementer. Møder eleven ikke op, registreres fraværet. Dette fravær indgår i den samlede opgørelse over fravær.

Det er altid elevens ansvar, at opgaver afleveres.

Snyd

Det er ikke tilladt at udgive andres arbejde for ens eget. Det er heller ikke tilladt at genbruge (dele af) egne tidligere afleverede opgaver uden at angive kilden. En opgave, der vurderes som snyd, vil ikke blive registreret som afleveret. En elev kan i dette tilfælde blive pålagt at skrive opgaven om. En opgave skal være elevens egen og selvstændige besvarelse – men mindre læreren har besluttet noget andet, i forbindelse med at opgaven blev stillet. Snyd ved prøver/eksamen vil bevirke, at eleven bortvises fra prøven/ eksamen og fx ikke bliver student til den planlagte tid.

Sanktioner

Hvis der trods skriftlig advarsel ikke konstateres en forbedring i elevens forsømmelsesmønster (tilstedeværelse og/eller skriftlige afleveringer) – eller der på trods af en skriftlig advarsel konstateres gentagen snyd - kan eleven

 • blive udelukket fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær
 • blive henvist til at aflægge prøve (eksamen) i et eller flere fag, der afsluttes på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Eleven bliver orienteret herom senest ved offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdes. Der gives ikke årskarakterer
 • tabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges i det følgende år, hvis rektor giver eleven lov til at deltage i undervisningen på ny 
 • blive bortvist.

En sanktion vil i graverende tilfælde kunne iværksættes før den pågældende elev – og dennes forældre, hvis eleven er under 18 år – har haft lejlighed til atudtale sig om sagen. Beslutningen om iværksættelse af en sanktion vil blive ledsaget af en klagevejledning. 

En advarsel falder væk ved begyndelsen af et nyt skoleår med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Manglende tilstedeværelse og/ eller manglende skriftlige afleveringer kan betyde, at eleven taber retten til at få SU.

Oprykning

Når eksamen og årsprøver er overstået vil en elev, der har et karaktergennemsnit på under 2.0 og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt, kunne nægtes oprykning til næste klasse af rektor. De karakterer, der tælles med i karaktergennemsnittet er: interne skriftlige og mundtlige prøver, som afholdes inden for den ordinære prøvetermin fx årsprøver og da/hi opgaven, årskarakterer i afsluttende fag og eksamenskarakterer. Karakterberegningen finder sted uden vægtning men på baggrund af et rent (simpelt) gennemsnit. 

Før der træffes afgørelse om nægtelse af oprykning har eleven ret til at blive hørt om grundlaget for beslutningen. Nægtes eleven oprykning, skal afgørelsen ledsages af en klagevejledning.

Det er en forudsætning for at blive rykket op i næste klasse, at eleven har deltaget i de eksaminer og interne prøver, der er tilrettelagt for vedkommende i løbet af skoleåret og ved skoleårets afslutning. Det gælder fx terminsprøver, NV og AP-prøver, skriftlige og mundtlige årsprøver, dansk/ historieopgaven og studieretningsopgaven i 2g samt evt. sygeprøver. 

Hvis en elev er syg, når en af ovennævnte prøver afvikles, skal sygdommen dokumenteres ved lægeattest. Udgiften til denne afholdes af eleven selv. 

Hjemmesiden

På hjemmesiden kan du finde øvrige studieregler, der gælder for skolens elever, fx

 • Ekskursionsregler
 • Regler vedrørende plagiering/ snyd
 • Eksamensregler
 • Regler vedrørende idræt

Ovenstående studieregler har grundlag i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 4/12/2006 og vejledning til samme VEJ nr. 92 af 4/12/2006. Læs på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25217 samt vejledningen hertil https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25215Se desuden Bekendtgørelse om deltagerbetaling i forbindelse med ekskursioner, Bekendtgørelse nr. 335 af 28/3/2014: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162093

Her kan du hente en PDF-version af AG's studieregler.

Læs mere ⌄

Ordensregler


Nedenstående regler er gældende fra 1. januar 2013.

For at sikre en positiv, tillidsfuld og åben atmosfære på Allerød Gymnasium, er det vigtigt, at alle medvirker til at opretholde det gode forhold mellem alle, der er tilknyttet skolen. Derfor skal du opføre sig hensynsfuldt og tolerant både over for de andre elever og over for skolens medarbejdere. Almindelige normer for god opførsel gælder naturligvis på skolen.

 • Enhver form for mobning er forbudt
 • Enhver form for vold er forbudt
 • Alle skal tale et sobert sprog til hinanden
 • Alle skrifter, artikler, lyd- og filmoptagelser, fotos mv. der har tilknytning til skolen skal være holdt i en venlig og hensynsfuld tone. Indholdet må ikke virke stødende på andre
 • Alle skal udvise god medieetik, det vil bl.a. sige, at ingen må fotograferes mod deres vilje og at den enkelte er ansvarlig for hvordan billeder og andet håndteres efterfølgende fx på Facebook
 • Misbrug af skolens faciliteter, herunder skolens trådløse netværk, må ikke finde sted

Rene og indbydende fysiske rammer bidrager til et godt undervisningsmiljø:

 • Alle skal rydde op efter sig
 • Akolens inventar og bygninger skal behandles ordentligt fx må der ikke tegnes på bordene og de må kun bruges til det de er beregnet til
 • De opstillede skraldespande skal benyttes
 • Der skal stoles op, hver gang et klasselokale forlades
 • Der må ikke spises og drikkes i klasselokalerne uden lærerens tilladelse. Vandflasker er undtaget
 • Skolens medarbejdere kan bede grupper af elever sørge for oprydning/ stoleopsætning mv.

For den daglige undervisning gælder i øvrigt at

 • Mobiltelefoner og sociale medier må kun anvendes i undervisningssituationen, når læreren har givet tilladelse til det
 • Alle skal følge de regler for adfærd, der aftales i klassen
 • Lydoptagelser og andre optagelser af undervisningen og undervisningslignende situationer må kun finde sted, hvis læreren har givet tilladelse til det
 • Bærbare computere i undervisningen skal bruges til undervisningsrelevant arbejde. Læreren kan bede eleverne om at lukke computeren, hvis læreren mener, at der er tale om undervisning, hvor computer ikke er relevant

Skolens ordensregler gælder også

 • I forbindelse med arrangementer, ekskursioner, stævner og rejser i ind- og udland. Her skal endvidere andre normer og ordensregler overholdes – efter lærerens anvisninger
 • I situationer uden for gymnasiets område, hvor du kan blive identificeret med skolen

Som elev på AG er du personligt ansvarlig for egne handlinger. Du er derfor erstatningspligtig i forhold til de ting, du låner på skolen som fx bøger og instrumenter. Den enkelte elev hæfter for udgifter forbundet med ødelagt inventar og lignende. Skolen kan ikke drages til ansvar for elevernes handlinger.

I forbindelse med afholdelse af terminsprøver gælder ”Eksamensregler”.

Som elev, skal du altid følge medarbejdernes anvisninger.

Overtrædelse af skolens ordensregler kan efter rektors afgørelse medføre:

 • Advarsler
 • Udelukkelse fra undervisning eller arrangementer
 • Bortvisning
 • Hjemsendelse fra ekskursioner i ind- og udland for elevens egen regning
 • Erstatningsansvar

Ved grov overtrædelse af ordensreglerne kan bortvisning ske uden forudgående advarsel.

Her kan du hente en PDF-version af AG's ordensregler.

Læs mere ⌄

Rygning


Folketinget har i juni 2012 vedtaget ved lov, at der ikke må ryges på gymnasier og andre skoler. Loven forbyder rygning på ”skolens område” fra den 15. august 2012.

Allerød Gymnasiums område omfatter hele det område, der er omringet af Rådhusvej på den ene side og cykelsti på de tre andre sider. Der en plan ophængt på opslagstavle i badekarret.

Det er ikke muligt at dispensere fra loven. Det generelle forbud mod rygning på skolens område gælder derfor også til skolefester og andre arrangementer uden for den normale skoletid. Og loven omfatter alle personer.

Overtrædelse skolens ordensregler kan efter rektors afgørelse medføre:

 • Advarsler
 • Hjemsendelse fra fester og øvrige arrangementer uden for skoletiden
 • Udelukkelse fra fester og øvrige arrangementer uden for skoletiden
 • Udelukkelse fra undervisning i kortere eller længere perioder
 • Bortvisning

Grov overtrædelse af ordensreglerne kan bortvisning ske uden forudgående advarsel.

Her kan du hente en PDF-version af AG's regler for rygning.

Ekskursioner / studieture / udvekslingsture


Ved Allerød Gymnasiums Internationale udvalg, 21/11 2011 (revideret sep. 2013):

 • Ekskursioner/studieture/udvekslingsture er undervisning, der foregår uden for skolens lokaler.
 • Det forventes, at eleverne deltager aktivt i alle faser af en ekskursion/studietur/ udvekslingstur.
 • Undervisningstiden fastsættes af de deltagende lærere. Rejsen til ekskursionsmålet betragtes som undervisningstid. En studietur er en faglig tur - men lærerne kan tillade, at der indtages alkohol i begrænset omfang, dog ikke stærk alkohol/ spiritus. Brug af rusmidler i øvrigt er overhovedet ikke tilladt.
 • Under rejsen og på ekskursionsstedet skal lokale regler for god opførsel overholdes. Lærernes og rejsearrangørernes anvisninger herom skal følges.
 • Det forventes, at eleverne tager hensyn til hinanden og hjælper kammerater, der er kommet i problemer. Ingen elev må efterlades alene uden for hotellet. Enhver form for mobning eller chikane anses for brud på ordensreglerne.
 • Skader på inventar m.m. skal meddeles til lærerne og erstattes af skadevolderen.
 • Der skal være ro på værelserne om natten af hensyn til andre beboere. Værternes og lærernes anvisninger bl.a. om hjemkomsttidspunkt om aftenen skal overholdes. Medbragte musikanlæg må ikke benyttes, hvis det generer andre.
 • Badning i det fri eller i svømmehal/pool er kun tilladt med lærernes accept.
 • Våben, herunder knive af enhver art må ikke medtages.
 • I udlandet må ingen elev færdes alene, medmindre andet er aftalt med læreren.
 • Overtrædelse af disse regler kan medføre sanktion og i yderste konsekvens uledsaget hjemsendelse for egen regning.
 • I øvrigt skal lovgivning på stedet overholdes.

Sanktioner

1) Under selve rejsen/ ekskursionen:

Ved brud på ordensreglerne skønner lærerne i hvert enkelt tilfælde hvilke sanktioner, der skal anvendes. Disse anvendes for at ekskursionen/studieturen /udvekslingsturen kan fortsætte med så få problemer som muligt.

Der kan være tale om:

 • Advarsler
 • Udelukkelse fra undervisning
 • Udelukkelse fra sociale aktiviteter
 • Hjemsendelse fra udlandet for egen regning
 • Erstatningsansvar

Ved alvorlige forseelser kontakter lærerne skolen.  

Ved grovere overtrædelser kan hjemsendelse ske uden forudgående varsel. Hjemsendelsen meddeles straks til skolens ledelse, der orienterer forældrene.  Eleven kan sendes uledsaget af sted til lufthavn, banegård etc. – uanset alder. Lærerne/skolen sørger for rejseplan og billetter. Hjemkomsttidspunktet meddeles forældrene via skolen.

2) Efter rejsen/ekskursionen:

Sagen overdrages til rektor, der har den endelige afgørelse med hensyn til eventuelle yderligere sanktioner, i form af f.eks. bortvisning og i ganske særlige tilfælde politianmeldelse. Udsættes skolens elever for alvorlige forbrydelser i udlandet skal disse politianmeldes i det pågældende land. Skolen skal omgående orienteres. Skolen kontakter hjemmet så hurtigt som muligt.

Ovenstående ordensregler har grundlag i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 4/12/2006 og vejledning til samme VEJ nr. 92 af 4/12/2006. Læs på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25217 og https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25215.

Se desuden Bekendtgørelse om deltagerbetaling i forbindelse med ekskursioner, Bekendtgørelse nr. 335 af 28/3/2014: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162093.

Her kan du hente en PDF-version af AG's ordensregler for ekskursioner/studieture/udvekslingsture.

Læs mere ⌄

Alkohol- og rusmiddelpolitik


Vedtaget af bestyrelsen marts 2015.

Overordnede mål og værdier

Vi vil inspirere og udfordre alle vores elever i et godt fællesskab med blik for fremtiden. Skolen skal støtte, motivere og udfordre alle elever og sikre et dannelsesmæssigt fundament, så eleverne kan klare sig godt i de videregående uddannelser og bidrage og trives på det globale arbejdsmarked og i sociale og samfundsmæssige sammenhænge. 

I overensstemmelse hermed afspejler skolens alkohol- og rusmiddelpolitik et ønske om, at elevernes gymnasieforløb præges af så stor tryghed, personlig udvikling og fagligt udbytte som muligt inden for rammerne af et godt fællesskab. Vi ønsker med vores alkohol- og rusmiddelpolitik at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø for alle elever på skolen, idet misbrug af alkohol og rusmidler står i vejen for opfyldelsen af disse mål. 

Skolen tilstræber derfor, at eleverne får et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og rusmidler. Skolens alkohol- og rusmiddelpolitik søges bl.a. understøttet ved afholdelse af forebyggende fællestimearrangementer om alkohol og rusmidler.

Herudover anser skolen det for vigtigt at opretholde et godt forhold til diverse samarbejdspartnere samt naboer til skolen.

Ved ”rusmidler” forstås hash og euforiserende stoffer i øvrigt.

Denne alkohol- og rusmiddelpolitik gælder for elever og for gæster, som eleverne medbringer på skolens område.

 

Regler vedrørende alkohol og rusmidler 

Forbud mod alkohol og rusmidler: 

Eleverne må ikke medbringe, indtage, udveksle eller være påvirkede af alkohol og/eller rusmidler:

 • i skoletiden, ved arrangementer og aktiviteter i skoleregi, på hytteture og ekskursioner. Dette gælder uanset om undervisningen eller den øvrige skolerelaterede aktivitet foregår på eller uden for skolens område,  
 • på skolens område i øvrigt, og 
 • på arealer i nærheden af skolen, hvor eleverne kan forbindes med Allerød Gymnasium.

Studieture mm.: 

Studieture og andre rejser ud af huset er faglige rejser, som begynder når eleverne forlader skolen og afsluttes, når eleverne er tilbage på skolen (eller hvor det konkret er aftalt, turen slutter).  

På studieture og andre rejser ud af huset gælder skolens almindelige ordensregler med naturlige tilpasninger, og derudover skal lokale normer og ordensregler overholdes efter lærerens anvisninger 

På studieture kan lærerne tillade, at der indtages alkohol i begrænset omfang uden for undervisningstiden, dog ikke stærk alkohol/ spiritus. Læreren kan indføre alkoholforbud på studieture. Læreren oplyser altid på forhånd om de regler angående alkohol, der gælder for rejsen. For så vidt angår rusmidler gælder det på studieture og andre rejser ud af huset, at eleverne ikke må medbringe, indtage, udveksle eller være påvirkede af rusmidler. Der kan ikke aftales nogen fravigelser herfra. 

Ved overtrædelser af reglerne på studieture og andre rejser ud af huset vil de sanktioner, der fremgår nedenfor, kunne komme på tale. 

Fester: 

Rektor kan give dispensation ift. alkoholindtagelse fx til elevfester og -cafeer. Ved elevarrangementer må der kun udskænkes drikkevarer med en alkoholprocent på max. 5 %, og eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer. Der er altid mulighed for at købe drikkevarer uden alkohol, når der er mulighed for at købe drikkevarer med alkohol. Der udskænkes ikke alkohol til stærkt berusede personer, og personer, der vurderes at være stærkt berusede eller påvirkede af rusmidler, kan efter omstændighederne bortvises øjeblikkeligt fra arrangementet eller nægtes adgang. Ud over den øjeblikkelige bortvisning, kan yderligere sanktioner sættes i værk.

Visitering:

Ved en konkret begrundet mistanke om, at en elev (eller gæst) har overtrådt forbuddet mod rusmidler, kan skolen kræve at se indholdet af dennes lommer/ taske mv.

Test:

Med henblik på at dokumentere en konkret mistanke om, at en elev (eller gæst) har overtrådt forbuddet mod rusmidler, kan skolen kræve, at vedkommende lader sig teste for rusmidler. Testresultatet vil indgå i rektors samlede vurdering af, om eleven har overtrådt forbuddet mod rusmidler. I rektors samlede vurdering indgår også de faktiske forhold, der danner baggrund for den konkrete mistanke, samt observationer af de faktiske hændelser. 

En elevs afvisning af at lade sig teste kan, hvis rektor efterfølgende rejser en sag om sanktioner, derfor blive regnet eleven til skade, hvis rektor på baggrund af en samlet vurdering efterfølgende rejser en sag om sanktioner. Dette vil være tilfældet, hvis de konkrete hændelser med en høj grad af sandsynlighed dokumenterer, at eleven har overtrådt forbuddet mod rusmidler.

Under en sådan sag om overtrædelse af forbuddet mod rusmidler vil de sanktioner, der fremgår nedenfor, kunne komme på tale. 

 

Sanktioner

Overtrædelse af Allerød Gymnasiums alkohol- og rusmiddelpolitik kan efter rektors  afgørelse medføre følgende sanktioner, der fremgår af § 7 i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser:

1. Advarsel.

2. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.

3. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår.

Udelukkelsen registreres som fravær.

4. Bortvisning (udskrivning).

Ved grov overtrædelse af ordensreglerne kan sanktionen iværksættes uden forudgående advarsel.

Skolen anser overtrædelse af forbuddet mod rusmidler for en særdeles alvorlig forseelse, som kan medføre permanent bortvisning (udskrivning) fra skolen uden forudgående advarsel.

Ved overtrædelse af ordensreglerne (herunder alkohol- og rusmiddelpolitikken) på studieture og andre skolerejser i ind- og udland kan der endvidere ske hjemsendelse for egen regning.

Hvis der i forbindelse med overtrædelse af ordensreglerne (herunder alkohol- og rusmiddelpolitikken) sker tings- eller personskade, kan det endvidere medføre et erstatningsansvar for den elev, der har forvoldt skaden. Herom gælder dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar.

Er eleven under 18 år, vil rektor almindeligvis inddrage elevens forældre i forbindelse med en sanktionering.

Hvis rektor vurderer, at elevens handlinger er et brud på straffeloven vil der ske politianmeldelse.

 

Her kan du hente en PDF-version af AG's ordensregler for alkohol og rusmidler.

Læs mere ⌄

Plagiering og snyd


Følgende afsnit er en uddybning af de regler som præsenteres i skolens studieregler, som du kan finde i toppen af denne side.

Plagiering er, når man kopierer/plagierer dele eller hele opgaver fra andre elever, lærebøger eller netsteder. Der er tale om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis man blot har “oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. Man skal hver gang, man anvender en andens arbejde, anvende kildeangivelse.

Det er heldigvis kun få elever, der plagierer bevidst, men mange savner faktisk en større viden om, hvor grænsen for plagiering går. Du har selv et ansvar for at undgå at plagiere. Tal derfor med din lærer om, hvad plagiering er, hvordan det undgås i den enkelte opgave, hvad konsekvenserne af plagiering er osv. Hvis du er i tvivl, så få din lærer til at vise dig konkrete eksempler på plagiering, så du er klædt på, inden du besvarer opgaven.

Håndtering af plagiering

Generelt vil en opgave, der vurderes som plagiering, ikke blive registreret som afleveret, førend en ny opgave er afleveret. Du vil således kunne risikere at blive pålagt at skrive opgaven om. Hvis der er tale om plagiering i mindre omfang, vil de plagierede passager udelades i vurderingen af din opgave. Hvorvidt du skal skrive opgaven om, beror på en vurdering fra din lærer. Vær opmærksom på at den tid, som din lærer anvender på kontrol af plagieringen, går fra rettetiden af din opgave.

1. gang: Du skal til samtale med læreren. Plagieringen registreres i administrationen.
2. gang: Administrationen sender dig en skriftlig varsel.
3. gang: Du kan miste retten til at blive indstillet til eksamen i det pågældende fag. 

Gentagne overtrædelser kan resultere i at du bortvises fra skolen. En advarsel vil normalt ikke overføres fra det ene skoleår til det næste, medmindre der er tale om alvorlige gentagelsestilfælde eller lignende.

Læs mere om plagiat på www.stopplagiat.nu.

Yderligere information om plagiering findes i eksamensbekendtgørelsen.

Læs mere ⌄

Fritagelse fra undervisning


Ved synlige skader (fx forbindinger, krykker eller gips på arm eller ben) er der ikke krav om læge-dokumentation og du har lov til ikke at klæde om ved undervisningen. Der gives ikke fravær.

Ved usynlige skader skal du møde omklædt og deltage i det omfang skaden tillader (delvis deltagelse). Ved omklædt forstås, at du har skiftet til idrætstøj og idrætssko, som passer til den idræt, der skal udøves. Der gives ikke fravær.

Ved længere varende fravær (over 2 ganges delvis deltagelse) kræver skolen dokumentation fra læge eller hospital (ikke nødvendigvis en lægeerklæring, men et dokument fra læge, fysioterapeut eller klinik/hospital), der beskriver skadens begrænsninger i din aktive deltagelse og hvor længe skadesperioden skønnes at vare. Du deltager derefter i det omfang, det er muligt og møder altid til timerne (evt. omklædt, hvis delvis deltagelse kan gennemføres). Allerød Gymnasium anbefaler, at du rådfører sig med behandleren af skaden om mulighederne for et alternativt, selvstyret genoptræningsprogram, da idrætslærerne ikke er uddannet til at vejlede i skadesbehandling. Der gives ikke fravær.

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at udelade en standpunktskarakter, hvis du har været meget fraværende, og der således ikke er tilstrækkeligt bedømmelsesgrundlag. Kan der ikke gives afsluttende standpunktskarakter, sørger skolen for at eksamensbeviset indeholder en bemærkning om ’fritagelse med lægelig dokumentation’.

Fuldstændig fritagelse fra idræt i et helt skoleår kræver lægeerklæring. I så fald gives der ikke karakterer, og du har ikke mødepligt til undervisningen (optræder end ikke på holdlisten). Hvis fritagelsen gælder i 1.g eller 2.g og perspektivet er, at der kan ske deltagelse i det følgende skoleår, gives ikke noget erstatningsfag og ingen karakterer. Kun hvis skolen fra starten ved, at du er fritaget helt fra idræt i alle tre år (f.eks. børnegigt, svært handicappet), skal der være et erstatningsfag (et C-niveau fag i et enkelt år).

Her kan du hente en PDF-version af AG's regler for fritagelse for idræt.

Læs mere ⌄