Offentliggørelse & prøver


Offentliggørelse af eksamensplanen foregår i Lectio: Samtlige skriftlige prøver samt de mundtlige prøver, der afholdes før 23. maj offentliggøres d. 9. maj 2017 kl. Eksamensplanen offentliggøres i sin helhed torsdag d. 16. maj 2017. Der kan ske ændringer i eksamensplanen efter offentliggørelsen, og du er derfor forpligtet til at holde dig løbende orienteret i Lectio om eventuelle ændringer.

Terminsprøverne for 2.g klasser ligger d. 30. marts og 31. marts 2017. Terminsprøver for 3.g klasser afvikles d. 16. marts og d. 4-7. april.

Sommereksamen, både mundtlige og skriftlige prøver, foregår fra d. 17. maj 2017 til onsdag d. 21. juni 2017.

Sygeksamen, både mundtlige og skriftlige prøver, foregår i perioden d. 4. august 2017 til 1. september 2017. Mundtlige sygeeksaminer i 3.g forsøges dog afholdt inden dimissionen. Hvis dette ikke er muligt afholdes prøven i august i den ordinære sygeeksamensperiode.

Årsprøver er for 1. og 2.g'erne og ligger i samme periode som sommereksamen. Prøverne vil typisk være i A-niveau eller studieretningsfag.  

Sygeprøver i forbindelse med terminsprøver og årsprøver vil blive afholdt hurtigst muligt efter de ordinære prøver. Det vil i praksis sige, at sygeterminsprøver vil blive afholdt lige efter Påskeferien, og sygeårsprøver (både mundtlige og skriftlige) i løbet af de første 14 dage i det efterfølgende skoleår.  

De forskellige eksamensperioder er planlagt således, at de skriftlige prøver fortrinsvis er placeret i den første del af perioden, og de mundtlige prøver sædvanligvis i den anden halvdel af perioden. Mundtlige eksaminer kan dog blive placeret mellem de skriftlige prøver af hensyn til afviklingen af den samlede eksamensplan. Vær opmærksom på, at datoerne for de skriftlige prøver er fastlagt af Undervisningsministeriet. Da de stillede opgaver er ens i hele landet, skal alle elever i de respektive fag således aflægge prøve i samme fag på præcist samme tidspunkt.

 Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at det er en betingelse for adgang til eksaminationen, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv. (fx AT-synops), som du skal have udarbejdet som led i prøven, er opfyldt. Du kan med andre ord ikke eksamineres, hvis ikke du har færdiggjort og afleveret opgaven/produktet, og hvis dette ikke opfylder de formelle krav til produktet.

Læs mere ⌄

Antal prøver


Til en fuld studentereksamen skal der normalt aflægges i alt 9 eksaminer inklusive SRP og AT. Af disse ni eksaminer skal minimum tre være skriftlige (fraregnet SRP) og minimum tre være mundtlige. I A-niveaufag med skriftlig dimension skal man op enten mundtligt eller skriftligt eller begge dele. Har man flere end 4 fag på A-niveau, så forhøjes antallet af eksaminer tilsvarende. 

Ved afslutningen af 1.g kan du komme til mundtlig eksamen i dine afsluttende fag på c-niveau. Det kan være et naturvidenskabeligt fag, et kunstnerisk fag på c-niveau, samfundsfag på c-niveau eller matematik på c-niveau. Vælger du senere at tage et af disse fag på et højere niveau, så bortfalder eksamen og erstattes af en anden – dog ikke nødvendigvis i samme fag – således at det samlede antal ikke overstiger 9 eksaminer afhængig af antallet af fag på A-niveau. 

Ved afslutningen af 2.g kan du komme til både mundtlig og skriftlig eksamen i dine afsluttende fag på både c- og b-niveau. I prøveudtrækket til sommereksamen i 2.g er der taget højde for, at fag der hæves i 3.g ikke udtrækkes til eksamen. Det samlede antal af aflagte prøver efter 2.g (dvs. 1.g samt 2.g) er minimum 2 eksaminer.

Uheld, sygdom & udeblivelse


Hvis du bliver syg før en skriftlig eller mundtlig prøve, skal du senest kl. 08.00 om morgenen på prøvedagen give besked til kontoret på telefonnummer 4817 7555. Sygdommen skal dokumenteres ved en lægeattest, som du selv skal afholde udgiften til. Får skolen ikke besked inden prøven, regnes du for udeblevet fra prøven. 

Hvis du begynder en skriftlig eller mundtlig prøve trods sygdom, har du ikke ret til sygeeksamen.

Udeblivelse fra eksamen/årsprøve: Hvis du udebliver fra en eksamen uden at der er tale om lægedokumenteret sygdom, har du afbrudt dit studieforløb, og du vil som udgangspunkt blive udmeldt af skolen. Udeblivelse fra årsprøver medfører, at du ikke kan blive oprykket til næste skoleår. Begrundelsen for udeblivelsen skal skriftlig meddeles rektor, som derefter afgør det videre forløb. 

Kommer du for sent til en skriftlig prøve, betragtes du som udeblevet, og kan først komme til eksamen ved næste eksamenstermin. Rektor kan dog tillade, at du kan deltage i prøven alligevel, hvis det anses for helt udelukket, at du kan have fået oplysninger om opgaven, og rektor i øvrigt finder forsinkelsen rimeligt begrundet. Derfor skal du straks henvende dig på kontoret, så snart du kommer til skolen. Får du lov til at deltage, så får du ikke ekstra tid, ligesom der ved bedømmelsen ikke tages hensyn til, at du er kommet for sent. 

Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du ligeledes som udeblevet fra prøven. Rektor kan dog bestemme, at du eksamineres på et senere tidspunkt (evt. en anden dag) i prøveforløbet for det aktuelle fag. Igen er det vigtigt, at du så hurtigt som muligt kontakter skolen på telefonnummer 4817 7555 og giver besked – ligeledes skal du straks henvende dig på kontoret, når du kommer på skolen.  

Bliver du forhindret i at nå frem til tiden på grund af uheld eller lignende uforudsete omstændigheder, så kontakt hurtigst muligt kontoret på telefonnummer 4817 7555.

Læs mere ⌄

Snyd


Det er øjebliklig bortvisningsgrund fra en prøve at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp. Snyd eller forsøg på forstås som aflevering af hele opgaver udarbejdet af andre end dig selv, afskrivning af længere passager fra andre kilder uden tydelig henvisning til kilden eller anvendelse af ikke-godkendte hjælpemidler (bøger, software, netbaserede programmer etc.) og kommunikation med omverdenen som ikke er godkendt i hjælpemiddeloversigten eller i forhold til § 15 i Almeneksamensbekendtgørelsen. Jævnfør i øvrigt samme bekendtgørelses § 20 om snyd.

Særlige Prøvevilkår


I forbindelse med eksamen og prøver (mundtlige og skriftlige) kan Allerød Gymnasium med baggrund i eksamensbekendtgørelsens § 19 tilbyde særlige prøvevilkår for at sikre at alle eksaminander er ligestillet i eksamenssituationen. Har du fx læsevanskeligheder, er testet ordblind eller har anden funktionsnedsættelse, kan du få tildelt ekstra forberedelsestid og/eller eksaminationstid.

Ofte vil det være sådan, at de hjælpemidler, som du har behov for og har benyttet i den almindelige undervisning og som det derfor forventes, at du er trænet i at bruge, som hovedregel også vil kunne benyttes ved prøverne. Du må imidlertid ikke være bedre stillet end andre eksaminander til prøven, og derfor er målet med prøven afgørende for godkendelsen af et konkret hjælpemiddel/særlige prøvevilkår. Særlige prøvevilkår ændrer ikke prøvens niveau. 

Hvis du vil ansøge om særlige prøvevilkår, skal du aflevere en skriftlig ansøgning vedlagt dokumentation fra læsevejlederen senest 1. marts 2015 på kontoret.

Eksamen i alle fag/Selvstuderende


Hvis ikke du bliver indstillet af skolen til at eksamen på normale vilkår,  kan du komme til at gå til eksamen i alle afsluttende fag. Dette indebærer, at du skal til prøve i alle fag, der afsluttes efter det pågældende trin. Desuden får du ingen årskarakterer for det skoleår. Det er således kun eksamenskaraktererne, der tæller. Eksamensresultatet er et gennemsnit af samtlige opnåede karakterer.

Selvstuderende:

Ifølge Deltagerbetalingsbekendtgørelsen skal der opkræves betaling for at gå til prøve som selvstuderende. Beløbet er 450 kroner pr fag med undtagelse af følgende fag: astronomi, billedkunst, bioteknologi, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, idræt, italiensk, musik, naturgeografi, og spansk, hvor betalingen er 1.100 kroner.

Jævnfør §14 i ovennævnte bekendtgørelse, så tilbagebetaler Allerød Gymnasium deltagerbetalingen til de selvstuderende, der får udstedt bevis for en samlet studentereksamen. 

Klagevejledning


Hvis du vil klage over en årskarakter, eksamenskarakter (skriftlig eller mundtlig) eller forhold i forbindelse med eksaminationen, skal du henvende dig til rektor. En klage skal være individuel og skriftlig.

Klager vedrørende eksamen skal være afleveret til rektor senest to uger efter at du har fået karakteren. En klage kan fx vedrøre eksaminationsgrundlaget, prøvens forløb eller bedømmelsen af din præstation. Klagen skal så præcist som muligt beskrive, hvad det er, du klager over og hvorfor du mener, at din klage skal imødekommes.

Klagesager følger et helt fast mønster, som er fastlagt af Undervisningsministeriet. Hvis skolen skønner, at en eksamensklage ikke bare skal afvises, så skal skolen undersøge, hvad der er foregået ved fx at bede eksaminator og censor om en udtalelse. Klageren får altid mulighed for at kommentere sådanne udtalelser, inden skolen afgør sagen. Det er altid skolen, der afgør klagesager. 

Der kan klages over skolens afgørelser til Undervisningsministeriet (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet), hvis du mener, at skolen ikke har overholdt gældende regler.

Se i øvrigt Undervisningsministeriets klagevejledning vedrørende prøver her.

Vedrørende klager over årskarakterer, se her.

Link til Eksamensbekendtgørelsen

Link til Gymnasiebekendtgørelsen.

Læs mere ⌄

Skriftlige Prøver


Vejledning til elever ved skriftlige prøver

Sygdom

Ved sygdom skal du hurtigst muligt kontakte skolens kontor (48 17 75 55), der tager stilling til, om du skal til sygeprøve. Ved sygemelding til prøver skal du samme dag aflevere en lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæringen afholdes af dig selv.

Forsinkelse 

Ved forsinkelse, skal du hurtigst muligt kontakte kontoret (48 17 75 55), der tager stilling til, om du kan blive lukket ind til prøven, efter at denne er startet. 

Dispensationer 

Hvis du skal have forlænget tid til prøven eller andre dispensationer, skal dette være aftalt på forhånd. Det er læsevejlederne, der indstiller elever til dette.

Prøvelokaler

Skriftlige prøver foregår fortrinsvis i skolens idrætshal. Dog kan prøver foregå i andre af skolens undervisningslokaler. Fag, dato, tidspunkt og lokale vil fremgå af prøveplanen i Lectio.

Elever med forlænget tid eller andre særlige forhold sidder i teorilokalet i idrætshallen.

Prøver med og uden hjælpemidler

Prøverne i spansk, engelsk, matematik og musik er todelte. 

Engelsk, matematik og musik: Der uddeles både en prøve uden hjælpemidler og en prøve med hjælpemidler. Prøverne uddeles samtidig. Du starter med prøven uden hjælpemidler, der er fastsat til at tage en time. Efter den første time samles prøverne uden hjælpemidler sammen.

Hvis du er færdig med prøven uden hjælpemidler før tid, må du gerne starte på den anden delprøve, men uden at anvende dine hjælpemidler. Når det er konstateret, at alle har afleveret den første delprøve giver vagten tilladelse til, at I må tage hjælpemidlerne frem.

Spansk:  Så snart 1. delprøve uden hjælpemidler er afleveret, må 2. delprøve påbegyndes (netadgang). Der må max bruges 1 time til 1. delprøve. Delprøve 2 kan indeholde lydklip, så medbring –på eget ansvar- hovedtelefoner/hørepropper, der er lydtætte udadtil!

Det er vigtigt at I har styr på, hvad der forventes i de forskellige fag. Hvilke hjælpemidler, delprøver etc. Tjek med jeres faglærer.

Særligt for musikeksamen gælder det, at der er 2 prøveafviklinger: kl. 8-13 og 13-18. I møder som altid ½ time før prøvestart. Prøverne afvikles i EF-fløjen. Særlige instrukser for eleverne der.

Udlevering af opgaven

Opgaveformuleringerne udleveres både på papirform og elektronisk via AG-netværket. Følg instruktionerne på instruktionsarket på dit bord. Du skal sikre dig, at det er den rigtige opgave, du har fået. Tjek dato, fag og niveau.

Lav et sidehoved med navn, klasse, dato, fag, prøve og eksamensnummer. Gem opgavebesvarelsen som anvist på omslaget. Gem ofte og flere steder (USB).

Hvis du vil have prøveprint af din opgave til korrekturlæsning, skal du selv medbringe et renset USB-stik.

Aflevering af opgavebesvarelsen

Som udgangspunkt afleveres alle opgavebesvarelser elektronisk som angivet i instruktionen på bordet. Husk at gemme opgavebesvarelsen under et genkendeligt navn, så du ikke uploader den forkerte opgave (=-3). Du skal gemme kvitteringen for afleveringen (pdf eller screenshot). Du skal aflevere i pdf-format, (ved årsprøver skal det være som du har aftalt med din lærer). Du tilkalder vagten, som tjekker kvitteringen på skærmen. Herefter må du gå (hvis det er før den sidste ½ time).

Ved årsprøverne:  Husk også at sende opgaven til Urkund!

I udgangen tjekker prøveansvarlig om opgaven kan ses på serveren. Herefter kan du gå ud. Vær opmærksom på, at det kan tage lang tid at komme ud, ved prøvens afslutning, da alle skal tjekkes i døren. I må først tale sammen, når I er helt uden for prøvelokalet.

Ved aflevering i udprintet eller håndskrevet form (få elever) skal du underskrive på sidste side, samt udfylde et omslag. Vagten skal tjekke, at dette er sket samt kontrollere, at der er afleveret det antal ark, der står på forsiden af opgaven, at siderne er fortløbende nummererede, samt sidehovedet er udfyldt med navn, fag, klasse samt eksamensnummer. Husk at underskrive ”jeg-har-ikke-snydt” –feltet. Det er dig, der afgør hvilke sider, der skal afleveres til bedømmelse. Vagten signerer for modtagelsen på omslaget.

Hvis du er færdig og vil gå før prøvetiden er slut, må du tage din computer og bøger med, hvis det kan foregå uden at genere de andre i lokalet.

OBS! Særligt for prøverne i dansk, tysk og samfundsfag:

Opgavebesvarelsen afleveres over netprøver.dk, Netprøver.dk er det nye it-system, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling anvender til at afvikle skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser.

Her skal opgavebesvarelsen uploades (i stedet for på Lectio) Dertil skal man bruge sin UNI∙Login eller NemID.

Husk NemID og UNI∙Login!

Regler vedr. skriftlig prøve:

 • Du skal møde i god tid til prøven. Senest kl. 8.30.
 • Mobiltelefoner skal slukkes (som i: slukkes og ikke bare lydløs eller flytilstand) og afleveres ved indgangen. Skolen er ikke ansvarlig for de afleverede telefoner. Det er en god ide ikke at medbringe telefon (læg den i dit skab).
 • Senest kl. 8.45 skal du sidde på din plads, og må herefter ikke forlade lokalet. 
 • Hvis du skal udprinte din opgavebesvarelse, skal du selv medbringe et USB-stik. Hav dit USB-stik formateret og klar til brug.
 • Du bruger din computer på eget ansvar. GEM, GEM, GEM!!!! Under et navn du genkender!
 • Du må gå på AG-netværket, og hente en elektronisk udgave af opgaveformuleringen. Det er også her du afleverer besvarelsen elektronisk. Her kan du også gå på ordbogen online. Med mindre det er tilladt at benytte internettet ved eksamen (fx spansk), må du må ikke gå på andre hjemmesider. Hjemmesider, du tidligere har besøgt og anvendt i undervisningen, må dog anvendes, men selvfølgelig ikke søgemaskiner eller oversættelsesprogrammer. Du må aldrig have kontakt eller kommunikere med andre hverken fysisk eller elektronisk.
 • Du må ikke høre musik (musikeksamen er undtaget) men gerne lyd på tidligere downloadede undervisningsvideoer el.lign. Ved spanskeksamen kan der være lydklip, man skal høre.
 • Du må ikke rejse dig fra din plads uden at have fået lov af en vagt. Du skal markere ved at række hånden op, hvis du har behov for at gå på toilettet, mangler papir eller skal have udprintet.
 • I prøvelokalet findes alle de typer papir, som du må anvende (dvs. linieret og kvadreret papir samt tekniske papirer dvs. mm-papir, log- og semilogpapir, nodepapir mv). Du skal selv bede om og udpege det tekniske papir, du skal bruge. 
 • Kommunikation mellem elever eller forstyrrende adfærd, kan medføre bortvisning fra prøven.
 • Du må ikke forlade lokalet eller gå på toilettet den sidste halve time, men du må gerne aflevere, så du er klar til at gå. Vær opmærksom på at der kan være kø ved udgangen. Der må ikke tales sammen.
 • Vagternes henstillinger skal altid følges.

Ovenstående eksamensregler og -instruktion, har grundlag i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser BEK nr 930 af 03/07/2013 se: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152744

Se også skolens ordens- og studieregler på hjemmesiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere ⌄

Mundtlige Prøver


Den mundtlige prøve er begyndt, når spørgsmålet er trukket. Herefter vurderes din præstation efter den gældende karakterskala. 

Mødetid: Du skal  møde 30 minutter før din egen prøve starter. Kommer du for sent, betragtes du som udeblevet fra prøven. Henvend dig straks på kontoret, da rektor kan tillade, at du eventuelt eksamineres på et senere tidspunkt (evt. en anden dag) i prøveforløbet for det aktuelle fag.

Hjælpemidler: Brug af hjælpemidler (herunder computer) er tilladt under mundtlige prøver, medmindre den konkrete læreplan foreskriver begrænsninger (spørg din faglærer). 

Du skal selv medbringe ALLE hjælpemidler – husk USB-nøgle, ekstra batterier og skriveredskaber!

Hjælpemidler er defineret som egne læremidler, egne notater og egne arbejder. Hjælpemidler kan være fysiske (fx bøger, lommeregnere) eller digitale (e- og i-bøger, videoer, egne digitale notater eller lignende). Egne læremidler skal fremgå af holdets studieplan. Kommunikations- og søgeværktøj (fx Facebook, Google, Bing, Dropbox, Skydrive er ikke egne læremidler, men netop kommunikationsværktøjer og må derfor ikke bruges. Således er enhver kommunikation med andre under skriftlige prøver forbudt!

Karakterer: 

• En mundtlig eksamination ledes af læreren, men censor må gerne stille spørgsmål. 

• Din lærer og censor forhandler i enerum om den karakter, du skal have for din præstation. 

• Du får din karakter inden næste elev eksamineres. 

• Hvis du vil klage over en bedømmelse, skal dette ske senest to uger efter prøvens afholdelse – dog senest 1. Juli. Læs ’Klagevejledning’ i det generelle afsnit om Prøver og eksaminer – se i øvrigt Almeneksamensbekendtgørelsens kapitel 9 og 10

Formalia ved mundtlige prøver: 

1. Af hensyn til de elever, der er til forberedelse og til prøve, er det kun tilladt for 2 elever per eksaminationshold at opholde sig i området uden for eksaminationslokalerne. 

2. Højrøstet og larmende adfærd medfører øjebliklig bortvisning.

3. Vagternes anvisninger skal altid efterkommes.

4. Eksamensvagterne har til enhver tid lov til at kontrollere, at eleven ikke uretmæssigt kommunikerer med omverdenen i forberedelseslokalet. 

5. Skolens ordensregler gælder også i eksamenstiden. Indtagelse af øl, vin og lignende på skolens område er ikke tilladt. Det tillades dog, at de nybagte studenter fejres i Badekarret af de pårørende – bemærk at rygning under ingen omstændigheder er tilladt. 

Vær i øvrigt opmærksom på at det generelle rygeforbud på ungdomsuddannelser besluttet af folketinget også gælder i eksamensperioden. Bemærk at det heller ikke er tilladt at bruge elektroniske cigaretter. Overtrædelse af dette medfører øjeblik bortvisning.

Gode råd: 

• Få din lærer til at gennemgå alle forhold vedrørende den mundtlige prøve i det pågældende fag (fx forberedelsestidens længde, hjælpemidlerne, eksaminationsformen og brug af noter under eksaminationen). 

• Gør dig klart, hvilke dage du skal, hvornår på dagen og hvor. 

• Hvor det er muligt (fx noter, powerpoint osv.), bør du øve dig grundigt i eksamensformen, og sæt dig ind i de krav som stilles til dig som elev. Hvis du bruger powerpoint fx til AT-prøven, har du selv ansvaret for at medbringe en computer, der virker. 

• Kontakt din lærer i god tid, hvis du har brug for hjælp til at forstå prøveform og de faglige krav. 

 

 

Læs mere ⌄