Studieretning 4


Omdrejningspunktet i denne studieretning er faget bioteknologi, som tager afsæt i den del af biologien, som omhandler genetik og biologiske molekyler. Denne studieretning rummer således et fint samspil mellem fysik, matematik, biologi og kemi, som giver mulighed for at se på de mindste komponenter i biologiske systemer.

Studieretningen giver derfor mange kompetencer inden for den naturvidenskabelige fagrække, hvis man vil læse videre (f.eks. medicin, biokemi, fysik, ingeniør eller lignende).

Eleverne på denne studieretning fremhæver blandt andet, at studieretningen arbejder tæt sammen omkring forsøg og teori på et højt fagligt plan. 

Det eksperimentelle arbejde er et centralt element og kan gå på tværs af alle de naturvidenskabelige fag. Desuden er der almindeligvis mange ekskursioner til f.eks. DTU, KU, diverse virksomheder mm. 

De seneste år har biotek-klasserne således været på DTU for at analysere egne gener, på Lundbeck for at fremlægge arbejde om centralnervesystemet, på Geologisk Museum for at høre om liv på Mars og i dybhavet, på Science for at høre om MRSA og antibiotikaresistens og endelig har de været på PharmaSchool for at fremstille smertestillende medicin.

SRO- og SRP-emner har f.eks. været enzymer, øjet, kloning, gensplejsning, bakterievækst, epidemiologi, aktive stoffer i kakao, hjernen, hjernetraumer, alkohol og stoffer samt doping og cancer.

Desuden er der også i løbet af de tre år samarbejdet på tværs af fagene. Det kan være enkelte forløb hjemme på skolen eller større projekter ud af huset. Det kan eksempelvis være at deltage i IDA’s (Ingenørforeningen) Science Cup, hvor elever fra hele landet arbejder med opfindelse og udvikling af nye produkter.   

Eksempler på relevante emner i denne studieretning er; DNA og evolution, bestråling af fødevarer, ultralydsscanning, farver i naturen og årstidens vekslen, proteinstruktur og røntgenkrystallografi, NMR spektroskopi, varmetransport i kroppen, strålebehandling, skader fra elektricitet (sinusknuden, defibrillator, strømpistol, lynnedslag, den elektriske stol), UV stråling og solskoldning, betingelser for liv på andre planeter, energiforbrug i kroppen, sansning af lyd og lys og endelig måling på klorofylindhold i blade.

Se hvilke videregående uddannelser studieretning 4 giver direkte adgang til. Du skal selv angive 2. fremmedsprog og dine valgfag og niveauer for disse, så de tages med i betragning. Det er ikke alle fag i gymnasiets fagrække, der optræder på ’Adgangskortet’. Det er således kun de fag, som direkte tæller i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, der er medtaget på listen.