En levende skole


AG blev grundlagt i 1978 i sand pionérånd. Store dele af undervisningen fandt det første år sted i en række røde barakker, indtil gymnasiets nuværende bygninger stod helt færdige i august 1980, og man var klar til at rykke ind.

Pionérånden og engagementet har vi stadig med os. Vi lægger vægt på at være en skole i udvikling med masser af forskellige aktiviteter både i og uden for skoletiden. Udgangspunktet er et inspirerende miljø med højt kvalificeret undervisning og gode muligheder for, at eleverne udfolder sig socialt. Vi lægger stor vægt på, at alle trives, og at der er plads til forskellighed. For vores overbevisning er, at uden trivsel finder ingen læring sted!

På AG går ca. 775 elever fordelt på 28 klasser, hvor eleverne kommer fra så forskellige lokaliteter som Farum, Hillerød, Birkerød (Søllerød), Slangerup, Virum – og selvfølgelig Allerød.

Vi er ca. 85 lærere, hvoraf nogle har været her i mange år, nogle i færre, og andre er helt nystartede. Vi tror på, at kombinationen af solid erfaring og friske øjne giver lige præcis det rummelige og fagligt udviklende miljø, vi tilstræber. Til lærerstaben kommer rektor og vicerektor samt en administration, der består af uddannelsesledere og sekretærer.

Læs mere ⌄

Vision og værdier


AG’s vision er, at vi vil inspirere og udfordre alle vores elever i et godt fællesskab med blik for fremtiden.

Vores mål er, at skolen skal støtte, motivere og udfordre alle elever og sikre et dannelsesmæssigt fundament, så eleverne kan klare sig godt i de videregående uddannelser. De skal kunne bidrage til og trives på det globale arbejdsmarked og i sociale og samfundsmæssige sammenhænge.

Vores vision udmønter sig i en række værdier, der ligger til grund for vores arbejde.

Værdier

 • Glæde og motivation
 • Fællesskab
 • Læring

Fokusområder og søjler


 Vi har overordnet især fokus på fire dimensioner – vi kalder dem søjler – som er med til at vise vores særkende som uddannelsesinstitution for unge mennesker.

 • Musik og drama
 • Science
 • Sport
 • Internationalt – sprog og samfund

Dertil kommer fem forskellige fokusområder, som vi prioriterer:

 1. AG på tværs af klasserne: Fysisk og kreativt – udmøntes fx gennem Studieretningsdage, hvor alle årgange i en studieretning lærer og arbejder sammen på tværs i kreativt fællesskab.
 2. Sammenhængende læring: Tværfagligt samarbejde – vi arbejder med virkelige problemstillinger på tværs af fag.
 3. Den digitale skole: IT i blodet, i hverdagen og i undervisningen – IT er en naturlig og integreret del af vores undervisningsmetoder - altid med læring i fokus.
 4. AG i faglig bevægelse: Udvikling, udveksling og inspiration – lærerne holder sig opdaterede gennem efteruddannelse, videndeling og udveksling.
 5. Unge i en Globaliseret verden: Stærk internationalisering på AG – vore elever skal rustes fagligt og menneskeligt til at begå sig i forskellige kulturer og på forskellige sprog.

Du kan hente en oversigt over konkrete indsatser i skoleåret 2016-17 i forhold til vores fokusområder.

AG’s visionsarbejde blev udført i 2012-2013 i en proces, der involverede både elever, lærere, ledelse og bestyrelse. Processen blev organiseret af LOOP Company, og her kan der hentes en PDF-version af slutdokumentet.

Læs mere ⌄

Pædagogik & praksis


På Allerød Gymnasium orienterer vi os i nye pædagogiske muligheder og følger med tiden, samtidig med at vi holder fast i det, vi ved, der virker. På Allerød Gymnasium vil du derfor møde en bred vifte af undervisningsformer fra tavleundervisning til gruppearbejde, over forelæsninger og eksperimenter til selvstændig opgaveløsning. 

Alle lærere deltager i eksterne såvel som interne efteruddannelsesaktiviteter hvert år, så vi kan følge med i den pædagogiske udvikling. Her har vi blandt andet haft fokus på elevmotiverende arbejdsformer som for eksempel Cooperative Learning (CL) og Flipped Classroom. 

På Allerød Gymnasium har vi skemalagt en del af den tid (elevtiden), som der er afsat til arbejdet med de skriftlige opgave. Det betyder, at en del af det skriftlige arbejde vil blive lavet i undervisningstiden sammen med faglæreren. Det skaber en bedre sammenhæng mellem den daglige undervisning og det skriftlige arbejde, og giver i højere grad læreren mulighed for at tilrettelægge det skriftlige arbejde med udgangspunkt i den enkelte elev.  

På Allerød Gymnasium vil vi gerne hjælpe vores elever med at finde svar på deres spørgsmål. Derfor har vi to ugentlige lektiecaféer, hvor faglige spørgsmål kan besvares med det samme. I forbindelse med større skriftlige opgaver og AT-synopsen omdanner vi vores Studiecenter til et skriveværksted, hvor eleverne kan arbejde og få faglig vejledning af de tilknyttede faglærere. For at støtte vores elever bedst muligt i forbindelse med eksamenslæsningen er der i eksamensperioden et tilbud om åben vejledning, hvor eleverne kan få hjælp til deres eksamenslæsning og afklaret eksamenstekniske spørgsmål.  

IT er en naturlig del af undervisningen både i det store og det små på Allerød Gymnasium. Derfor forventer vi også alle skolens elever en computer. I den daglige undervisning anvender skolens lærere både i- og e-bøger, og inddrager flere pædagogiske IT-platforme i undervisningen som f.eks. O365, Meebook, Restudy og Kahoot. 

På Allerød Gymnasium synes vi, at det er en pædagogiske pointe at vide, hvordan og hvor man bruger det, man lærer i gymnasiet. Derfor blander vi teori praksis, og prioriterer at tage ud i verden på ekskursioner eller inviterer verden ind på skolen i form af fællestimer, gæstelærere eller forelæsninger. 

Undervisningens områder er i mange tilfælde bestemt på forhånd af STX-bekendtgørelsen og de tilhørende fagbilag. I de tilfælde, hvor der er mulighed for selv at vælge emne inddrages eleverne i åben dialog omkring valget, ligesom eleverne gennem faste evalueringer har mulighed for at få indflydelse på undervisningen. 

 

Musik og drama


Fælles kreativitet er ofte grundlaget for godt fællesskab. AG danner med glæde og stolthed rammen om talrige musikalske fællesaktiviteter, som masser af elever deltager i på tværs af klasser og årgange. Der er optræden ved morgensamlinger, talentaftener for elever og forårs- samt julekoncerterne, hvor familien inviteres med. I skoleåret opføres desuden en musical, hvor elever fra alle klassetrin deltager med sang, dans, musik og drama. Det er altid en kæmpesucces, som giver både publikum og de medvirkende en god og underholdende oplevelse.

Du kan læse mere om musical, talentaftener, koncerter mv. under Skolens liv.

Science


Med fem naturvidenskabelige studieretninger har vi solidt fokus på Science, og der er afsat en hel fløj af bygningen til formålet. Her udfolder fagene Fysik, Kemi, Biotek, Biologi og Naturgeografi sig. Vi inddrager den nyeste viden og teknologi i vores undervisning og arbejder bl.a. med, hvordan naturvidenskabelige forskningsresultater omsættes til kreative nyskabelser (innovation) i industrien.

I undervisningen indgår besøg på virksomheder og forskningsinstitutioner, ligesom der inviteres gæstelærere. Desuden arbejdes systematisk med talentaktiviteter i fagene.

Sport


På AG prioriterer vi sport og idræt højt, ikke mindst fordi idræt fremmer fællesskab og glæde. Idræt er en naturlig del af enhver AG-elevs skoledag på enten C-niveau eller B-niveau og er et aktivt ud-af-huset-fag med fx teambuildingture, klatreture og deltagelse i den store skolestafet: Schools on the Run.

Efter skoletid er AG Sport en populær mulighed blandt eleverne for at dyrke idræt. På facebook-gruppen AG Sport aftales hver uge, hvilke idrætsgrene, der udbydes - der er frit valg mellem alle de idrætsaktiviteter, det er muligt at dyrke på skolen.

Vi har både moderne og indbydende idrætsfaciliteter på skolen, der rummer en stor og fleksibel idrætshal, yoga-danse-styrketræningsrum og lækre udendørsfaciliteter med fodboldbaner, basketbaner og bandebane.

Hvert år i september afholder vi en stor fælles idrætsdag for hele skolen, hvor eleverne udforsker nye og etablerede idrætsgrene, og hvor der heppes, hujes og konkurreres på livet løs.

Derudover arrangerer eleverne selv AG League – en stor intern fodboldkonkurrence, hvor der konkurreres heftigt om Pokalen med de store ører.

AG er også en flittig deltager i de mange forskellige skoleturneringer rundt omkring i landet - heriblandt: fodbold, ultimate, badminton, volleyball, basketball.

Læs mere ⌄

Internationalt sprog og samfund


Vi prioriterer arbejdet med internationale aktiviteter højt for at ruste vores elever til at kunne kommunikere og begå sig i vores globale verden. 

Studieture

Først og fremmest rejser alle klasser på studietur i 2.g:

 • Rejsen finder sted i “rejseugen” i 2.g., som regel i ugen op til Palmesøndag.
 • Det faglige indhold på turen tager udgangspunkt i et eller to fag og planlægges af lærerne.
 • Alle elever i den enkelte klasse deltager.
 • Elevbetalingen for turen bliver maksimalt 4000 kr. Der kan søges om støtte/tilskud gennem elevfonden.

International studieretning

Siden skoleåret 2015-16 har vi haft en international studieretning, baseret på Samf A, Eng A, og Mat B. Klassen beskæftiger sig med internationale problemstillinger og tager på studietur hvert år. I 1.g. udveksles med et gymnasium i et af de europæiske lande, der ligger tæt på os (p.t. Belgien) I 2.g går studieturen til Athen, og i 3.g. rejser klassen til USA. Elevbetalingen for disse rejser vil samlet beløbe sig til omkring 20.000 kr.

International udveksling

Allerød Gymnasium har som et af de eneste gymnasier i Danmark en gensidig udvekslingsaftale med Taiwan. Det betyder, at alle 1. og 2.g’ere hvert år har mulighed for at søge om at komme med en delegation, der rejser til Taiwan i marts måned. Man indkvarteres privat, går i skole og får derudover et væld af kulturelle oplevelser. Rejsens pris varierer alt efter flyselskaberne priser, men ligger omkring 7000 kr. Hvert år i september får AG så besøg fra Taiwan, hvor de taiwanesiske elever ligeledes indkvarteres privat og deltager i undervisning på tværs af klasser.

Samarbejdet med Taiwan foregår også virtuelt via Skype eller Facebook, hvor klasser hvert år i fællesskab med en taiwanesisk klasse arbejder med et fælles emne i engelsk.

Vi har desuden en samarbejdsaftale med et gymnasium i Slesvig, som vi ligeledes gensidigt udveksler med en gang om året.

Læs mere ⌄