Vores vision

AG’s vision er, at vi vil inspirere og udfordre alle vores elever i et godt fællesskab med blik for fremtiden.

Vores mål er, at skolen skal støtte, motivere og udfordre alle elever og sikre et dannelsesmæssigt fundament, så eleverne kan klare sig godt i livet og på de videregående uddannelser. De skal kunne bidrage til og trives på det globale arbejdsmarked og i sociale og samfundsmæssige sammenhænge.

Vores fokusområder

Vores fokusområder og den kultur der præger arbejdet med dem, fremgår af nedenstående oversigt.

Hvad?

På Allerød Gymnasium ønsker vi, at vores elever møder en undervisning, der er koblet til omverdenen både lokalt, nationalt og globalt.

Hvorfor?

 • Vi tror på, at vi ved at lade vores elever erfare verden bidrager til at give dem udsyn og perspektiver, der bidrager til deres personlige dannelse og myndighed.
 • Vi tror på, at vi ved at koble undervisningen til omverdenen, bidrager til at udvikle deres ansvarlighed og refleksion i forhold til denne.
 • Vi tror på, at eleverne ved at se gymnasiefagligheden anvendt uden for skolens rammer opnår en motivation til at lære nyt.
 • Vi tror på, at eleverne ved at møde omverdenen bliver bedre rustet til at træffe valg i forhold til livet efter gymnasiet fx i forhold til valg af videre uddannelse.

Hvordan?

Eleverne på Allerød Gymnasium vil gennem deres tre år på skolen opleve:

 • At de i forbindelse med undervisningen kommer i kontakt med lokalsamfundet fx lokale virksomheder, foreninger eller kommunale institutioner.
 • At de i forbindelse med undervisningen kommer i kontakt med videregående uddannelsesinstitutioner og stifter erfaring med karrierelæring i praksis.
 • At de i forbindelse med undervisningen kommer på minimum en studietur til udlandet og til en indenlands destination.
 • At omverdenen bliver inviteret inden for dørene i den daglige undervisning fx gennem oplægsholdere.
 • At det stof der undervises i kontekstualiseres i forhold til omverdenen.

Eksempler

 • Bæredygtighed
 • Samarbejde med videregående uddannelser og studievalg Danmark
 • Internationalt område
 • Studieture
 • Samarbejde med andre uddannelser
 • Karrieretanken
 • Ekskursioner
 • Fællestimer
 • Skolekoncerter
 • Paneldebatter
 • Tværfaglig undervisning
 • Idrætsdag
 • Temauge
 • Alumnedag
 • Bigmun

Hvad?

På Allerød Gymnasium har vi i særlig grad fokus på, at vores elever både opnår evner til at fordybe sig og til at tænke og arbejde kreativt.

Hvorfor?

 • Vi tror på, at et fokus på fordybelse og kreativitet vil sikre, at vores elever både får faglig forståelse og evner at bringe denne i spil på nye og anderledes måder – gerne i en mere anvendelsesorienteret optik.
 • Vi tror på, at et fokus på fordybelse vil gøre skolearbejdet og sidenhen studier og arbejde nemmere for vores elever og dermed udvikle deres studiekompetence.
 • Vi tror på, at et fokus på fordybelse og kreativitet vil være attraktive og anvendelige kompetencer i en verden med højt tempo, med mange forstyrrelser, og hvor der stilles krav om innovation.
 • Vi tror på, at et fokus på fordybelse og kreativitet vil bidrage til, at vores elever vil være i stand til at reflektere over dem selv i forhold til omverdenen.

Hvordan?

Eleverne på Allerød Gymnasium vil gennem deres tre år på skolen opleve:

 • At de møder undervisningssekvenser, hvor der er fokus på ro og fordybelse.
 • At de bliver introduceret til værktøjer, der kan holde forstyrrelser væk.
 • At de arbejder med det faglige stof på kreative måder.
 • At det anvendelsesorienterede går hånd i hånd med det teoretiske.
 • At de møder undervisningssekvenser, hvor der er fokus på at eksperimentere, lege og udforske inden for faglighed og former.
 • At de i undervisningen både arbejder fagligt og praksisorienteret med at skabe nye idéer.
 • At de i undervisningen arbejder med modet til at løbe en risiko.
 • At de arbejder både individuelt, i grupper og projektorienteret.

Eksempler

 • IT-progression
 • Nye fysiske rammer
 • Skriftlighed i timerne
 • Lektiecafé
 • Feedbackkultur
 • Tværfagligt innovationsprojekt
 • Sangskrivningsprojekt

Hvad?

På Allerød ønsker vi at skabe rammen for det gode skole- og ungeliv for vores elever ved at bidrage til at de trives i hverdagen.

Hvorfor?

 • Vi tror på, at et fokus på trivsel vil forebygge det pres og de bekymringer, som mange elever oplever.
 • Vi tror på, at et fokus på trivsel vil gøre skolehverdagen nemmere for vores elever og dermed øge glæden og motivationen ved skolearbejdet.
 • Vi tror på, at et fokus på trivsel vil fremme at vores elever får en nemmere vej frem i livet.

Hvordan?

Eleverne på Allerød Gymnasium vil gennem deres tre år på skolen opleve:

 • At der på klasseniveau arbejdes med at skabe en god og inkluderende kultur.
 • At klassens lærere er klædt på i forhold til at have den relevante og nødvendige viden om klassens elever.
 • At der altid finder en individuel vurdering sted ift. om udsatte elever bør modtage særlige tilbud (psykologsamtaler, den åbne dør mv.)
 • At de oplever en undervisning, hvor der i mindre grad er fokus på den enkeltes præstation, men i højere grad på at lære.
 • At de har en god dialog med deres lærere omkring deres skole
 • At de får værktøjer, der kan hjælpe dem med at skabe struktur på hverdagen.
 • At skolen har velfungerende strukturer, der opfanger tegn på mistrivsel.
 • At skolen har velfungerende strukturer, hvor man kan henvende sig, hvis man har brug for hjælp.

Eksempler

 • Teamlærerfunktion
 • Studie-, SPS- og læsevejledning
 • Lektie- og afleveringspolitik
 • En fast række af alternative hjælpe- og vejlederordninger, der kan gribe særligt udsatte elever
 • No stress kursus i samarbejde med Allerød ungdomsskole
 • Samarbejde med GROW
 • Feedback og feedforward
 • Projekt god start

Hvad?

På Allerød gymnasium ønsker vi, at vores elever møder en skole med et rigt og mangfoldigt liv i skolehverdagen, som er båret frem af et stærkt fællesskab og en positiv kultur.

Hvorfor?

 • Vi tror på, at alle elever gerne vil have et sted høre til.
 • Vi tror på, at et rigt skoleliv og et stærkt fællesskab vil skabe glæde og motivation og dermed trivsel for vores elever – og i sidste ende gøre, at de faglige udfordringer bliver lettere at gå til.
 • Vi tror på, at et rigt og mangfoldigt skoleliv, der giver vores elever erfaringer med at prøve sig selv af i forskellige sammenhænge og på forskellige måder, vil bidrage til deres karakterdannelse.
 • Vi tror på, at et rigt skoleliv vil bidrage til vores elevers demokratiske forståelse og engagement i andre.

Hvordan?

Eleverne på Allerød Gymnasium vil gennem deres tre år på skolen opleve:

 • At have mulighed for at bidrage til fællesskabet ved at gøre noget godt for andre.
 • At have mulighed formedindflydelse til at udvikle Allerød Gymnasium.
 • At have mulighed for at igangsætte sociale aktiviteter.
 • At blive understøttet i at opbygge stærke fællesskaber i og på tværs af klasser og årgange.
 • At skolens ansatte generelt understøtter og bakker op om nye ideer til mulige fællesskaber.

Tiltag/indsatser

 • Elevklubber
 • Grow
 • Udvalg
 • AG Lounge
 • Fester
 • Klassedage
 • Projekt god start
 • Indretning af ”Afløbet”
 • Idrætsdagen
 • Mentorordninger
 • Fem fede dage