Ordensregler

Ordensreglerne indeholder:

 

Generelle ordensregler

Ordensreglerne er gældende fra 20. marts 2018

For at sikre en positiv, tillidsfuld og åben atmosfære på Allerød Gymnasium er det vigtigt, at alle medvirker til at opretholde det gode forhold mellem alle, der er tilknyttet skolen. Derfor skal du opføre sig hensynsfuldt og tolerant både over for de andre elever, over for skolens medarbejdere og andre, der har deres gang på Allerød Gymnasium. Almindelige normer for god opførsel gælder naturligvis på skolen. Specifikt gælder, at

 • enhver form for mobning er forbudt
 • enhver form for vold og truende sprog eller adfærd er forbudt
 • alle skal tale et sobert sprog til hinanden
 • alle skrifter, artikler, lyd- og filmoptagelser, fotos mv. der har tilknytning til skolen herunder til skolens elever og medarbejdere skal være holdt i en venlig og hensynsfuld tone. Indholdet må ikke virke stødende på andre.
 • alle skal udvise god medieetik, det vil bl.a. sige, at ingen må fotograferes mod deres vilje og at den enkelte er ansvarlig for hvordan billeder og andet håndteres efterfølgende fx på sociale medier..
 • misbrug af skolens faciliteter, herunder skolens trådløse netværk, må ikke finde sted.

Rene og indbydende fysiske rammer bidrager til et godt undervisningsmiljø. Derfor skal

 • alle rydde op efter sig i såvel lokaler som fællesarealer ude og inde
 • skolens inventar, lokaler, faciliteter og arealer behandles ordentligt fx må der ikke tegnes på bordene og de må kun bruges til det, de er beregnet til
 • de opstillede skraldespande benyttes
 • der stoles op, hver gang et klasselokale forlades

og

 • Der må ikke spises og drikkes i klasselokalerne uden lærerens tilladelse. Vandflasker er undtaget.
 • Skolens medarbejdere kan bede grupper af elever sørge for oprydning/ stoleopsætning mv.
 • Religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende må ikke finde sted
 • Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med skolens formål må ikke finde sted
 • Anden adfærd, der kan fremme ovennævnte holdninger og adfærd herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med skolens formål må ikke finde sted.

For den daglige undervisning gælder i øvrigt at

 • mobiltelefoner og sociale medier kun må anvendes i undervisningssituationen, når læreren har givet tilladelse til det. Læreren kan inddrage en elevs mobiltelefon eller computer, hvis eleven ikke følger lærerens anvisninger. Den vil ved skoledagens afslutning kunne afhentes på kontoret. Ved gentagne problemer ift. anvendelsen af mobiltelefon og/ eller computer uden lærerens tilsagn kan læreren kræve, at eleven ikke benytter disse hjælpemidler i timerne i en periode op til én uge.
 • alle skal følge de regler for adfærd, der aftales i klassen
 • lydoptagelser og andre optagelser af undervisningen og undervisningslignende situationer må kun finde sted, hvis læreren har givet tilladelse til det
 • bærbar computer i undervisningen skal bruges til undervisningsrelevant arbejde. Læreren kan bede eleverne om at lukke computeren, hvis hxn mener, at der er tale om undervisning, hvor computer ikke er relevant.

Skolens ordensregler gælder også

 • i forbindelse med arrangementer, ekskursioner, stævner og rejser i ind- og udland. Se i øvrigt ”Ordensregler under ekskursioner/ studieture/ udvekslingsture”.
 • i situationer uden for gymnasiets område, hvor du kan blive identificeret med skolen

Diverse materiale må opsættes på elevopslagstavlerne i ét eksemplar. Dog må materiale, der reklamerer for cigaretter, alkohol eller alkoholrelaterede arrangementer ikke opsættes. Materialet må ikke virke stødende.

Som elev på AG er du personligt ansvarlig for egne handlinger. Du er derfor erstatningspligtig i forhold til de ting, du låner på skolen som fx bøger og instrumenter. Den enkelte elev hæfter for udgifter forbundet med ødelagt inventar og lignende. Skolen kan ikke drages til ansvar for elevernes handlinger.

I forbindelse med afholdelse af terminsprøver gælder ”Eksamensregler”.

Se hjemmesiden for øvrige ordensregler, der gælder for skolens elever, fx

 • Rygeregler
 • Ekskursionsregler
 • Alkohol- og rusmiddelpolitik
 • Studieregler
 • Regler vedrørende plagiering/ snyd
 • Eksamensregler
 • Regler der gælder for enkelte områder på skolen
 • Antimobbepolitik

Som elev, skal du altid følge medarbejdernes anvisninger.

Overtrædelse af skolens ordensregler kan efter rektors afgørelse medføre:

 • mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning
 • mundtlig eller skriftlig advarsel
 • udelukkelse fra undervisning i op til 10 skoledage eller konkrete arrangementer
 • erstatningsansvarhjemsendelse fra ekskursioner i ind- og udland for elevens egen regning bortvisning

Ved grov overtrædelse af ordensreglerne kan bortvisning ske uden forudgående advarsel.

En foreløbig foranstaltning i form af midlertidig hjemsendelse kan komme på tale i situationer, hvor skolen anser det for påkrævet

 • af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på skolen, mens en mulig ulovlig handling undersøges eller
 • for umiddelbart at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

Ovenstående ordensregler hviler på grundlaget givet i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (BEK nr 1077 af 13/9/2017).

Ordensreglerne er behandlet på møde i skolens bestyrelse den 13/3 2018 og er hørt i skolens elevråd, pædagogisk råd og fællesudvalg i februar/ marts 2018.

Her kan du hente en PDF-version af AG’s Ordensregler marts 2018.

Regler vedr. rygning

Folketinget har i juni 2012 vedtaget ved lov, at der ikke må ryges på gymnasier og andre skoler. Loven forbyder rygning på ”skolens område” fra den 15. august 2012.

Allerød Gymnasiums område omfatter hele det område, der er omringet af Rådhusvej på den ene side og cykelsti på de tre andre sider. Der en plan ophængt på opslagstavle i badekarret.

Det er ikke muligt at dispensere fra loven. Det generelle forbud mod rygning på skolens område gælder derfor også til skolefester og andre arrangementer uden for den normale skoletid. Og loven omfatter alle personer.

Overtrædelse skolens ordensregler kan efter rektors afgørelse medføre:

 • Advarsler
 • Hjemsendelse fra fester og øvrige arrangementer uden for skoletiden
 • Udelukkelse fra fester og øvrige arrangementer uden for skoletiden
 • Udelukkelse fra undervisning i kortere eller længere perioder
 • Bortvisning

Grov overtrædelse af ordensreglerne kan bortvisning ske uden forudgående advarsel.

Her kan du hente en PDF-version af AG’s regler for rygning.

Regler vedr. alkohol og rusmidler

Vedtaget af bestyrelsen marts 2015.

Overordnede mål og værdier

Vi vil inspirere og udfordre alle vores elever i et godt fællesskab med blik for fremtiden. Skolen skal støtte, motivere og udfordre alle elever og sikre et dannelsesmæssigt fundament, så eleverne kan klare sig godt i de videregående uddannelser og bidrage og trives på det globale arbejdsmarked og i sociale og samfundsmæssige sammenhænge.

I overensstemmelse hermed afspejler skolens alkohol- og rusmiddelpolitik et ønske om, at elevernes gymnasieforløb præges af så stor tryghed, personlig udvikling og fagligt udbytte som muligt inden for rammerne af et godt fællesskab. Vi ønsker med vores alkohol- og rusmiddelpolitik at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø for alle elever på skolen, idet misbrug af alkohol og rusmidler står i vejen for opfyldelsen af disse mål.

Skolen tilstræber derfor, at eleverne får et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og rusmidler. Skolens alkohol- og rusmiddelpolitik søges bl.a. understøttet ved afholdelse af forebyggende fællestimearrangementer om alkohol og rusmidler.

Herudover anser skolen det for vigtigt at opretholde et godt forhold til diverse samarbejdspartnere samt naboer til skolen.

Ved ”rusmidler” forstås hash og euforiserende stoffer i øvrigt.

Denne alkohol- og rusmiddelpolitik gælder for elever og for gæster, som eleverne medbringer på skolens område.

Regler vedrørende alkohol og rusmidler

Forbud mod alkohol og rusmidler:

Eleverne må ikke medbringe, indtage, udveksle eller være påvirkede af alkohol og/eller rusmidler:

 • i skoletiden, ved arrangementer og aktiviteter i skoleregi, på hytteture og ekskursioner. Dette gælder uanset om undervisningen eller den øvrige skolerelaterede aktivitet foregår på eller uden for skolens område,
 • på skolens område i øvrigt, og
 • på arealer i nærheden af skolen, hvor eleverne kan forbindes med Allerød Gymnasium.

Studieture mm.:

Studieture og andre rejser ud af huset er faglige rejser, som begynder når eleverne forlader skolen og afsluttes, når eleverne er tilbage på skolen (eller hvor det konkret er aftalt, turen slutter).

På studieture og andre rejser ud af huset gælder skolens almindelige ordensregler med naturlige tilpasninger, og derudover skal lokale normer og ordensregler overholdes efter lærerens anvisninger

På studieture kan lærerne tillade, at der indtages alkohol i begrænset omfang uden for undervisningstiden, dog ikke stærk alkohol/ spiritus. Læreren kan indføre alkoholforbud på studieture. Læreren oplyser altid på forhånd om de regler angående alkohol, der gælder for rejsen. For så vidt angår rusmidler gælder det på studieture og andre rejser ud af huset, at eleverne ikke må medbringe, indtage, udveksle eller være påvirkede af rusmidler. Der kan ikke aftales nogen fravigelser herfra.

Ved overtrædelser af reglerne på studieture og andre rejser ud af huset vil de sanktioner, der fremgår nedenfor, kunne komme på tale.

Fester: 

Rektor kan give dispensation ift. alkoholindtagelse fx til elevfester og -cafeer. Ved elevarrangementer må der kun udskænkes drikkevarer med en alkoholprocent på max. 5 %, og eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer. Der er altid mulighed for at købe drikkevarer uden alkohol, når der er mulighed for at købe drikkevarer med alkohol. Der udskænkes ikke alkohol til stærkt berusede personer, og personer, der vurderes at være stærkt berusede eller påvirkede af rusmidler, kan efter omstændighederne bortvises øjeblikkeligt fra arrangementet eller nægtes adgang. Ud over den øjeblikkelige bortvisning, kan yderligere sanktioner sættes i værk.

Visitering:

Ved en konkret begrundet mistanke om, at en elev (eller gæst) har overtrådt forbuddet mod rusmidler, kan skolen kræve at se indholdet af dennes lommer/ taske mv.

Test:

Med henblik på at dokumentere en konkret mistanke om, at en elev (eller gæst) har overtrådt forbuddet mod rusmidler, kan skolen kræve, at vedkommende lader sig teste for rusmidler. Testresultatet vil indgå i rektors samlede vurdering af, om eleven har overtrådt forbuddet mod rusmidler. I rektors samlede vurdering indgår også de faktiske forhold, der danner baggrund for den konkrete mistanke, samt observationer af de faktiske hændelser.

En elevs afvisning af at lade sig teste kan, hvis rektor efterfølgende rejser en sag om sanktioner, derfor blive regnet eleven til skade, hvis rektor på baggrund af en samlet vurdering efterfølgende rejser en sag om sanktioner. Dette vil være tilfældet, hvis de konkrete hændelser med en høj grad af sandsynlighed dokumenterer, at eleven har overtrådt forbuddet mod rusmidler.

Under en sådan sag om overtrædelse af forbuddet mod rusmidler vil de sanktioner, der fremgår nedenfor, kunne komme på tale.

Sanktioner

Overtrædelse af Allerød Gymnasiums alkohol- og rusmiddelpolitik kan efter rektors  afgørelse medføre følgende sanktioner, der fremgår af § 7 i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser:

 1. Advarsel.
 2. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 3. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
 4. Bortvisning (udskrivning).

Ved grov overtrædelse af ordensreglerne kan sanktionen iværksættes uden forudgående advarsel.

Skolen anser overtrædelse af forbuddet mod rusmidler for en særdeles alvorlig forseelse, som kan medføre permanent bortvisning (udskrivning) fra skolen uden forudgående advarsel.

Ved overtrædelse af ordensreglerne (herunder alkohol- og rusmiddelpolitikken) på studieture og andre skolerejser i ind- og udland kan der endvidere ske hjemsendelse for egen regning.

Hvis der i forbindelse med overtrædelse af ordensreglerne (herunder alkohol- og rusmiddelpolitikken) sker tings- eller personskade, kan det endvidere medføre et erstatningsansvar for den elev, der har forvoldt skaden. Herom gælder dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar.

Er eleven under 18 år, vil rektor almindeligvis inddrage elevens forældre i forbindelse med en sanktionering.

Hvis rektor vurderer, at elevens handlinger er et brud på straffeloven vil der ske politianmeldelse.

Her kan du hente en PDF-version af AG’s ordensregler for alkohol og rusmidler.

Regler vedr. ekskursioner, studieture og udvekslingsture

Ved Allerød Gymnasiums Internationale udvalg, 21/11 2011 (revideret sep. 2013):

 • Ekskursioner/studieture/udvekslingsture er undervisning, der foregår uden for skolens lokaler.
 • Det forventes, at eleverne deltager aktivt i alle faser af en ekskursion/studietur/ udvekslingstur.
 • Undervisningstiden fastsættes af de deltagende lærere. Rejsen til ekskursionsmålet betragtes som undervisningstid. En studietur er en faglig tur – men lærerne kan tillade, at der indtages alkohol i begrænset omfang, dog ikke stærk alkohol/ spiritus. Brug af rusmidler i øvrigt er overhovedet ikke tilladt.
 • Under rejsen og på ekskursionsstedet skal lokale regler for god opførsel overholdes. Lærernes og rejsearrangørernes anvisninger herom skal følges.
 • Det forventes, at eleverne tager hensyn til hinanden og hjælper kammerater, der er kommet i problemer. Ingen elev må efterlades alene uden for hotellet. Enhver form for mobning eller chikane anses for brud på ordensreglerne.
 • Skader på inventar m.m. skal meddeles til lærerne og erstattes af skadevolderen.
 • Der skal være ro på værelserne om natten af hensyn til andre beboere. Værternes og lærernes anvisninger bl.a. om hjemkomsttidspunkt om aftenen skal overholdes. Medbragte musikanlæg må ikke benyttes, hvis det generer andre.
 • Badning i det fri eller i svømmehal/pool er kun tilladt med lærernes accept.
 • Våben, herunder knive af enhver art må ikke medtages.
 • I udlandet må ingen elev færdes alene, medmindre andet er aftalt med læreren.
 • Overtrædelse af disse regler kan medføre sanktion og i yderste konsekvens uledsaget hjemsendelse for egen regning.
 • I øvrigt skal lovgivning på stedet overholdes.

Sanktioner

1) Under selve rejsen/ ekskursionen:

Ved brud på ordensreglerne skønner lærerne i hvert enkelt tilfælde hvilke sanktioner, der skal anvendes. Disse anvendes for at ekskursionen/studieturen /udvekslingsturen kan fortsætte med så få problemer som muligt.

Der kan være tale om:

 • Advarsler
 • Udelukkelse fra undervisning
 • Udelukkelse fra sociale aktiviteter
 • Hjemsendelse fra udlandet for egen regning
 • Erstatningsansvar

Ved alvorlige forseelser kontakter lærerne skolen.

Ved grovere overtrædelser kan hjemsendelse ske uden forudgående varsel. Hjemsendelsen meddeles straks til skolens ledelse, der orienterer forældrene.  Eleven kan sendes uledsaget af sted til lufthavn, banegård etc. – uanset alder. Lærerne/skolen sørger for rejseplan og billetter. Hjemkomsttidspunktet meddeles forældrene via skolen.

2) Efter rejsen/ekskursionen:

Sagen overdrages til rektor, der har den endelige afgørelse med hensyn til eventuelle yderligere sanktioner, i form af f.eks. bortvisning og i ganske særlige tilfælde politianmeldelse. Udsættes skolens elever for alvorlige forbrydelser i udlandet skal disse politianmeldes i det pågældende land. Skolen skal omgående orienteres. Skolen kontakter hjemmet så hurtigt som muligt.

Ovenstående ordensregler har grundlag i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 4/12/2006 og vejledning til samme VEJ nr. 92 af 4/12/2006. Læs på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25217 og https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25215.

Se desuden Bekendtgørelse om deltagerbetaling i forbindelse med ekskursioner, Bekendtgørelse nr. 335 af 28/3/2014: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162093.

Her kan du hente en PDF-version af AG’s ordensregler for ekskursioner/studieture/udvekslingsture.