Ordensregler

Ordensreglerne indeholder:

Generelle ordensregler

Som elev på Allerød Gymnasium skal man deltage i skolens fællesskab og udvise respekt og tolerance, jf. skolens værdigrundlag: Glæde og motivation, fællesskab, læring. Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være i skole. For at sikre en positiv, tillidsfuld og åben atmosfære på Allerød Gymnasium er det vigtigt, at alle medvirker til at opretholde det gode forhold mellem alle, der er tilknyttet skolen. Derfor skal du opføre sig hensynsfuldt og tolerant både over for de andre elever, over for skolens medarbejdere og andre, der har deres gang på Allerød Gymnasium. Almindelige normer for god opførsel gælder naturligvis på skolen. Specifikt gælder, at

 • enhver form for mobning er forbudt.
 • enhver form for nedværdigende eller krænkende adfærd – herunder seksuel chikane både fysisk eller digitalt – er uacceptabel
 • alle former for kommentarer af nedværdigende og latterliggørende karakter er uacceptabel.
 • enhver form for uønsket berøring, overgreb, vold og truende sprog eller adfærd er forbudt.
 • alle skal tale et sobert sprog til hinanden.
 • alle skrifter, artikler, lyd- og filmoptagelser, fotos mv. der har tilknytning til skolen herunder til skolens elever og medarbejdere skal være holdt i en venlig og hensynsfuld tone. Indholdet må ikke virke stødende på andre.
 • alle skal udvise god medieetik, det vil bl.a. sige, at ingen må fotograferes mod deres vilje og at den enkelte er ansvarlig for hvordan billeder og andet håndteres efterfølgende fx på sociale medier..
 • misbrug af skolens faciliteter, herunder skolens trådløse netværk, må ikke finde sted.

Rene og indbydende fysiske rammer bidrager til et godt undervisningsmiljø. Derfor skal

 • alle rydde op efter sig i såvel lokaler som fællesarealer ude og inde.
 • skolens inventar, lokaler, faciliteter og arealer behandles ordentligt fx må der ikke tegnes på bordene og de må kun bruges til det, de er beregnet til
 • de opstillede skraldespande benyttes.
 • der stoles op, hver gang et klasselokale forlades.

og

 • Der må ikke spises og drikkes i klasselokalerne uden lærerens tilladelse. Vandflasker er undtaget.
 • Skolens medarbejdere kan bede grupper af elever sørge for oprydning/ stoleopsætning mv.
 • Religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende må ikke finde sted.
 • Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med skolens formål må ikke finde sted
 • Anden adfærd, der kan fremme ovennævnte holdninger og adfærd herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med skolens formål må ikke finde sted.

For den daglige undervisning gælder i øvrigt at

 • mobiltelefoner og sociale medier kun må anvendes i undervisningssituationen, når læreren har givet tilladelse til det. Læreren kan inddrage en elevs mobiltelefon eller computer, hvis eleven ikke følger lærerens anvisninger. Den vil ved skoledagens afslutning kunne afhentes på kontoret. Ved gentagne problemer ift. anvendelsen af mobiltelefon og/ eller computer uden lærerens tilsagn kan læreren kræve, at eleven ikke benytter disse hjælpemidler i timerne i en periode op til én uge.
 • alle skal følge de regler for adfærd, der aftales i klassen.
 • lydoptagelser og andre optagelser af undervisningen og undervisningslignende situationer må kun finde sted, hvis læreren har givet tilladelse til det
 • bærbar computer i undervisningen skal bruges til undervisningsrelevant arbejde. Læreren kan bede eleverne om at lukke computeren, hvis hxn mener, at der er tale om undervisning, hvor computer ikke er relevant.

Skolens ordensregler gælder også

 • i forbindelse med arrangementer, ekskursioner, stævner og rejser i ind- og udland. Se i øvrigt ”Ordensregler under ekskursioner/ studieture/ udvekslingsture”.
 • i situationer uden for gymnasiets område, hvor du kan blive identificeret med skolen

Diverse materiale må opsættes på elevopslagstavlerne i ét eksemplar. Dog må materiale, der reklamerer for cigaretter, alkohol eller alkoholrelaterede arrangementer ikke opsættes. Materialet må ikke virke stødende. Som elev på AG er du personligt ansvarlig for egne handlinger. Du er derfor erstatningspligtig i forhold til de ting, du låner på skolen som fx bøger og instrumenter. Den enkelte elev hæfter for udgifter forbundet med ødelagt inventar og lignende. Skolen kan ikke drages til ansvar for elevernes handlinger. I forbindelse med afholdelse af terminsprøver gælder ”Eksamensregler”. Se hjemmesiden for øvrige ordensregler, der gælder for skolens elever, fx

 • Rygeregler
 • Ekskursionsregler
 • Alkohol- og rusmiddelpolitik
 • Studieregler
 • Regler vedrørende plagiering/ snyd
 • Eksamensregler
 • Regler der gælder for enkelte områder på skolen
 • Antimobbepolitik

Som elev, skal du altid følge medarbejdernes anvisninger. Overtrædelse af skolens ordensregler kan efter rektors afgørelse medføre:

 • mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning
 • mundtlig eller skriftlig advarsel
 • udelukkelse fra undervisning i op til 10 skoledage eller konkrete arrangementer
 • erstatningsansvarhjemsendelse fra ekskursioner i ind- og udland for elevens egen regning

bortvisning Ved grov overtrædelse af ordensreglerne kan bortvisning ske uden forudgående advarsel. En foreløbig foranstaltning i form af midlertidig hjemsendelse kan komme på tale i situationer, hvor skolen anser det for påkrævet

 • af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på skolen, mens en mulig ulovlig handling undersøges eller
 • for umiddelbart at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

Ovenstående ordensregler hviler på grundlaget givet i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (BEK nr 1338 af 9/12 2019). Ordensreglerne er behandlet på møde i skolens bestyrelse marts 2021 og er hørt i skolens elevråd, pædagogisk råd og fællesudvalg i februar/ marts 2021. Ordensreglerne er gældende fra 1/4 2021.

Regler vedr. rygning

Folketinget har vedtaget ’Lov om røgfri skoletid’, som er gældende per 31. juli 2021. Som følge heraf er det ikke tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater, snus, e-cigaretter eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden.
Forbuddet gælder også selvom elever forlader skolens område i løbet af dagen. Skoletiden omfatter ud over undervisning også skemalagte eller på anden vis fastlagte aktiviteter som f.eks. fjernundervisning, ekskursioner, brobygning, introduktionskurserne m.v.
Overtrædelse skolens ordensregler kan efter rektors afgørelse medføre:
• Advarsler
• Hjemsendelse fra fester og øvrige arrangementer uden for skoletiden
• Udelukkelse fra fester og øvrige arrangementer uden for skoletiden
• Udelukkelse fra undervisning i kortere eller længere perioder
• Bortvisning
Grov overtrædelse af ordensreglerne kan bortvisning ske uden forudgående advarsel.

Alkohol- og rusmiddelpolitik

 • En del af AGs ordensregler

Overordnede mål og værdier

Vi vil inspirere og udfordre alle vores elever i et godt fællesskab med blik for fremtiden. Skolen skal støtte, motivere og udfordre alle elever og sikre et dannelsesmæssigt fundament, så eleverne kan klare sig godt i de videregående uddannelser og bidrage og trives på det globale arbejdsmarked og i sociale og samfundsmæssige sammenhænge. I overensstemmelse hermed afspejler skolens alkohol- og rusmiddelpolitik et ønske om, at elevernes gymnasieforløb præges af så stor tryghed, personlig udvikling og fagligt udbytte som muligt inden for rammerne af et godt fællesskab. Vi ønsker med vores alkohol- og rusmiddelpolitik at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø for alle elever på skolen, idet misbrug af alkohol og rusmidler står i vejen for opfyldelsen af disse mål. Skolen tilstræber derfor, at eleverne får et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og rusmidler. Skolens alkohol- og rusmiddelpolitik søges bl.a. understøttet ved afholdelse af forebyggende fællestimearrangementer om alkohol og rusmidler. Herudover anser skolen det for vigtigt at opretholde et godt forhold til diverse samarbejdspartnere samt naboer til skolen. Ved ”rusmidler” forstås hash, euforiserende stoffer i øvrigt samt inhalanter som fx lattergas. Denne alkohol- og rusmiddelpolitik gælder for elever og for gæster, som eleverne medbringer på skolens område.

Regler

Eleverne må ikke medbringe, indtage, udveksle eller være påvirkede af alkohol og/eller rusmidler:

 • i skoletiden
 • ved arrangementer og aktiviteter i skoleregi som fx talentaftener, hytteture, udvekslingsbesøg, ekskursioner og studieture. Dette gælder uanset om undervisningen eller den øvrige skolerelaterede aktivitet foregår på eller uden for skolens område
 • på skolens område i øvrigt
 • på arealer i nærheden af skolen, hvor eleverne kan forbindes med Allerød Gymnasium.

I forbindelse med aktiviteter ud af huset som fx studieture, udvekslinger, ekskursioner og andre rejser/ aktiviteter ud af huset: Alle aktiviteter ud af huset såsom fx studieture, udvekslinger og ekskursioner arrangeret af skolen er faglige aktiviteter, som begynder når eleverne forlader skolen og afsluttes, når eleverne er tilbage på skolen (eller hvor det konkret er aftalt, turen slutter). Ved alle aktiviteter af denne type gælder skolens almindelige ordensregler med naturlige tilpasninger til aktiviteten. Derudover skal lokale normer og ordensregler overholdes efter lærernes eller evt. andre arrangørers anvisninger. Al aktivitet skal holdes inden for rammerne af rejsedestinationens regler og lovgivning. På studieture, udvekslinger o.l. kan lærerne tillade, at der indtages 1-2 genstande den sidste aften , dog aldrig stærk alkohol/ spiritus. Lærerne kan indføre alkoholforbud. Lærerne oplyser altid på forhånd om hvilke regler vedr. alkohol, der gælder for rejsen. Hvad angår rusmidler gælder for alle rejser ligesom for alle andre skoleaktiviteter, at eleverne ikke må medbringe, indtage, udveksle eller være påvirkede af rusmidler. Der kan ikke aftales nogen fravigelser herfra. Ved overtrædelser af reglerne ifm. rejser vil de sanktioner, der fremgår nedenfor, kunne komme på tale. Se i øvrigt Regler i forbindelse med aktiviteter ud af huset.

Fester

Rektor kan give dispensation ift. alkoholindtagelse fx til elevfester. Ved elevarrangementer må der udskænkes drikkevarer med en alkoholprocent på maximalt 5 %. Eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer. Der er altid mulighed for at købe drikkevarer uden alkohol, når der er mulighed for at købe drikkevarer med alkohol. Der udskænkes ikke alkohol til stærkt berusede personer. Personer, der vurderes at være stærkt berusede eller påvirkede af rusmidler, kan efter omstændighederne bortvises øjeblikkeligt fra arrangementet eller nægtes adgang. Ud over den øjeblikkelige bortvisning, kan yderligere sanktioner sættes i værk. Se nedenfor.

Visitering

Ved en konkret mistanke om at en elev (eller gæst) har overtrådt forbuddet mod rusmidler, kan skolen kræve at se indholdet af dennes lommer/ taske mv. I forbindelse med fester skal elever på anmodning fremvise indholdet af lommer/ tasker ved indgangen. Medbragt alkohol konfiskeres og vil blive destrueret efterfølgende. Rusmidler vil blive afleveret til politiet.

Test

Med henblik på at af- eller bekræfte en konkret mistanke om, at en elev (eller gæst) har overtrådt forbuddet mod rusmidler, kan skolen kræve, at vedkommende lader sig teste for rusmidler. I rektors samlede vurdering indgår ud over testresultatet også de faktiske forhold, der danner baggrund for den konkrete mistanke, samt observationer af de faktiske hændelser. En evt. test foretages af en repræsentant for skolens ledelse. En elevs afvisning af at lade sig teste kan, hvis rektor efterfølgende rejser en sag om sanktioner, blive regnet eleven til skade, hvis rektor på baggrund af en samlet vurdering efterfølgende rejser en sag om sanktioner. Dette vil være tilfældet, hvis de konkrete hændelser med en høj grad af sandsynlighed dokumenterer, at eleven har overtrådt forbuddet mod rusmidler. Under en sådan sag om overtrædelse af forbuddet mod rusmidler vil de sanktioner, der fremgår nedenfor, kunne komme på tale.

Sanktioner

Overtrædelse af Allerød Gymnasiums alkohol- og rusmiddelpolitik kan efter rektors afgørelse medføre følgende sanktioner, der fremgår af § 5 og § 6 i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser:

 1. Mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning
 2. Advarsel.
 3. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 4. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
 5. Bortvisning (udskrivning).

Ved grov overtrædelse af ordensreglerne kan sanktionen iværksættes uden forudgående advarsel. Skolen anser overtrædelse af forbuddet mod rusmidler for en særdeles alvorlig forseelse, som kan medføre permanent bortvisning (udskrivning) fra skolen uden forudgående advarsel. Ved overtrædelse af ordensreglerne (herunder alkohol- og rusmiddelpolitikken) på rejser i ind- og udland kan der endvidere ske hjemsendelse for egen regning. Hvis der i forbindelse med overtrædelse af ordensreglerne (herunder alkohol- og rusmiddelpolitikken) sker tings- eller personskade, kan det endvidere medføre et erstatningsansvar for den elev, der har forvoldt skaden. Herom gælder dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar. Er eleven under 18 år, vil rektor almindeligvis inddrage elevens forældre i forbindelse med en sanktionering. Hvis rektor vurderer, at elevens handlinger er et brud på straffeloven vil der ske politianmeldelse. Ovenstående ordensregler har grundlag i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, BEK nr. 1077 af 13/09/2017.   Maj 2018 Ordensreglerne har været behandlet af bestyrelse, Pædagogisk Råd og af elevrådet i maj måned. Reglerne er justeret adminstrativt november 2019 og er gældende fra den 19. november 2019 Her kan du hente en PDF-version af AG’s alkohol- og rusmiddelpolitik.

Regler i forbindelse med aktiviteter ud af huset

 • En del af AGs ordensregler

Aktiviteter ud af huset som fx studieture, udvekslinger, ekskursioner og andre rejser/ aktiviteter er undervisning, der foregår uden for skolens lokaler. Det forventes, at eleverne deltager aktivt i alle faser af en aktivitet ud af huset. Der er altid tale om faglige aktiviteter. Undervisningstiden fastsættes af de deltagende lærere. Rejsen til ekskursionsmålet betragtes som undervisningstid. På studieture, udvekslinger o.l. kan lærerne tillade, at der indtages 1-2 genstande den sidste aften, dog aldrig stærk alkohol/ spiritus. Lærerne kan indføre alkoholforbud. Lærerne oplyser altid på forhånd om hvilke regler, der gælder for rejsen – også ift. alkohol. Hvad angår rusmidler ifm. alle aktiviteter ud af huset gælder ligesom for alle andre skoleaktiviteter, at eleverne ikke må medbringe, indtage, udveksle eller være påvirkede af rusmidler. Der kan ikke aftales nogen fravigelser herfra. Se i øvrigt skolens alkohol- og rusmiddelpolitik. Under rejsen og på ekskursionsstedet gælder skolens almindelige ordensregler. Herudover skal lokale normer og regler for god opførsel overholdes efter lærernes eller evt. andre arrangørers anvisninger. Al aktivitet skal holdes inden for rammerne af rejsedestinationens regler og lovgivning. Det forventes, at eleverne tager hensyn til hinanden og hjælper kammerater, der er kommet i problemer. Ingen elev må efterlades alene uden for hotellet. I udlandet må ingen elev færdes alene, medmindre andet er aftalt med læreren. Skader på inventar m.m. skal meddeles til lærerne og erstattes af skadevolderen. Der skal være ro på værelserne om natten af hensyn til andre beboere. Værternes og lærernes anvisninger bl.a. om hjemkomsttidspunkt om aftenen skal overholdes. Medbragte musikanlæg må ikke benyttes, hvis det generer andre. Badning i det fri eller i svømmehal/pool er kun tilladt med lærernes accept samt tilstedeværelse. Overtrædelse af disse regler kan medføre sanktioner som beskrevet nedenfor og i yderste konsekvens uledsaget hjemsendelse for egen regning. Sanktioner 1) Under selve rejsen/ ekskursionen: Ved brud på ordensreglerne skønner lærerne i hvert enkelt tilfælde hvilke sanktioner, der skal anvendes. Disse anvendes for at ekskursionen/studieturen /udvekslingsturen kan fortsætte med så få problemer som muligt. Der kan være tale om:

 • Mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning
 • Advarsler
 • Udelukkelse fra undervisning
 • Udelukkelse fra sociale aktiviteter
 • Hjemsendelse fra udlandet for egen regning
 • Erstatningsansvar

Ved alvorlige forseelser kontakter lærerne skolen. Ved grovere overtrædelser kan hjemsendelse ske uden forudgående varsel. Hjemsendelsen aftales med skolens ledelse, der orienterer forældrene.  Eleven kan sendes uledsaget af sted til lufthavn, banegård etc. – uanset alder. Lærerne/skolen sørger for rejseplan og billetter og eleven vil blive fulgt til første transportmiddel. Hjemkomsttidspunktet meddeles forældrene via skolen. 2) Efter rejsen/ekskursionen: Sagen overdrages til rektor, der har den endelige afgørelse med hensyn til eventuelle yderligere sanktioner. Alle sanktioner nævnt ovenfor vil kunne sættes i værk efter hjemkomsten såvel som fx bortvisning og i ganske særlige tilfælde politianmeldelse. Se i øvrigt skolens generelle ordensregler. Udsættes skolens elever for alvorlige forbrydelser i udlandet skal disse politianmeldes i det pågældende land. Skolen skal omgående orienteres. Skolen kontakter hjemmet så hurtigt som muligt. Ovenstående ordensregler har grundlag i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1077 af 13092017. Marts 2018 Behandlet på bestyrelsesmøde, i PR og af elevrådet.