Studieregler

Studieregler på Allerød Gymnasium

Studiereglerne gælder fra 1/1 2024. Studiereglerne gælder for alle elever på Allerød Gymnasium.

Eleverne har pligt til at holde sig orienteret om skolens studieregler.

Tilstedeværelse

Skolens elever har pligt til at møde forberedt til undervisningen og deltage aktivt i den. Dette gælder såvel undervisning, der varetages af en lærer, som selvstændigt arbejde, virtuel undervisning, fællestimer, temadage, terminsprøver, årsprøver, almindelige prøver og lignende aktiviteter. Som elev har man også pligt til at deltage i undervisning, som er tilrettelagt uden for skolen i form af studieture og ekskursioner, hvor elevens betaling alene vedrører forplejning. Se endvidere Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. § 46 samt Bekendtgørelse om regulering af beløb… §1.

Hvis en elev er fraværende bliver det registret digitalt. Fraværet registreres som udgangspunkt ved modulets eller aktivitetens begyndelse. Eleven skal altid angive årsagen til fravær i Lectio. Skolen kan kræve en lægelig dokumentation i form af lægeerklæring, journaludskrift fra skadestuen eller lignende ved sygdom, der strækker sig ud over 5 sammenhængende undervisningsdage eller ved sygdom, der er præget af hyppige kortere fraværsperioder. Evt. udgifter til lægelig dokumentation afholdes af eleven.

Idræt

Skolen kan fritage en elev fra dele af den praktiske del af undervisningen, hvis eleven på grund af sit handikap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene – efter anmodning og konkret vurdering. Eleven skal møde op til timerne, med mindre der er indgået en aftale med skolen om andet. Skolen kan kræve en lægelig dokumentation (se ovenfor), hvis problemet strækker sig over mere end to moduler. Eleven afholder selv eventuelle udgifter til denne.

Hvis en elev med nedsat funktionsevne af den grund vil have uforholdsmæssigt store vanskeligheder med at deltage i undervisningen i idræt C, kan eleven fritages helt for undervisning i faget, jf. lovens § 69, stk. 3. Institutionen kan træffe en afgørelse herom på baggrund af sagkyndige oplysninger og udtalelser. Institutionen beslutter samtidig, hvilken undervisning eleven skal gennemføre i stedet for idræt C.

Se i øvrigt regler vedr. idrætsundervisningen.

Skriftlige afleveringer

Aktiv deltagelse betyder i denne sammenhæng, at eleverne har pligt til at aflevere skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat af læreren, og at opgaverne skal afleveres til den fastsatte tid. Elevernes opgaveaflevering registreres digitalt. Læreren/skolen beslutter på hvilken måde en opgave skal afleveres (papirform, elektronisk platform m.v.) Hvis en opgave ikke afleveres til tiden – og der ikke er indgået en aftale med en lærer, studievejleder eller ledelse om et senere afleveringstidspunkt – vil eleven kunne blive bedt om at forlade undervisningen i kortere eller længere tid for at skrive den eller de manglende opgave(r). Eleven afleverer opgaven efter lærerens anvisning. Eleven vil også kunne pålægges at deltage i skrivecafé eller andet arrangement uden for den almindelige skoletid, hvor opgaven(erne) så skrives færdig og efterfølgende afleveres. Der er mødepligt til sådanne arrangementer. Møder eleven ikke op, registreres fraværet. Dette fravær indgår i den samlede fraværsopgørelse og vurdering af fraværets eventuelle konsekvenser.

Det er altid elevens ansvar, at opgaver afleveres og at de afleveres til tiden.

Ved fysisk eller skriftligt fravær

Det beror på ledelsens vurdering i det enkelte tilfælde, hvorvidt der skal gribes ind og evt. iværksættes en sanktion i forhold til fysisk eller skriftligt fravær. Hvis en elev har for højt fravær, fysisk eller skriftligt, vil eleven blive kontaktet af en lærer, studievejleder eller ledelsen, som vil forsøge at afdække årsagen til fraværet og et evt. behov for hjælp til at nedbringe fraværet. Hvis fraværet ikke nedbringes til et acceptabelt niveau, vil eleven kunne få en mundtlig/ skriftlig advarsel om, at en eller flere af nedenstående sanktioner vil kunne blive taget i anvendelse, hvis fraværsmønstret ikke ændres tilfredsstillende. (Se afsnit om sanktioner).

Snyd/plagiat

Det er ikke tilladt at udgive andres arbejde for at være ens eget, at medvirke eller tilskynde til snyd/plagiat og lignende uretmæssig adfærd. Det er heller ikke tilladt at genbruge egne tidligere afleverede opgaver eller dele af dem uden at angive kilden. En opgave, der vurderes som snyd/plagiat, vil ikke blive registreret som afleveret. En elev kan i dette tilfælde blive pålagt at skrive opgaven om. En opgave skal være elevens egen og selvstændige besvarelse – med mindre læreren har besluttet noget andet i forbindelse med at opgaven blev stillet. Snyd/plagiat og medvirken og tilskyndelse til snyd/plagiat vil normalt bevirke, at en elev i første omgang får en mundtlig/skriftlig advarsel om, at en af nedenstående sanktioner vil kunne blive taget i anvendelse, hvis forseelsen gentages.

Snyd/ plagiat ved prøve/eksamen vil bevirke, at eleven bortvises fra prøve/ eksamen uden forudgående advarsel.

For at sikre at eksamen samt termins- og årsprøver foregår efter gældende regler skal alle elever anvende et af skolen udvalgt monitoreringsprogram i forbindelse med førnævnte eksamener, termins- og årsprøver.

Sanktioner

Ved fravær enten fysisk eller skriftligt kan skolen give eleven en mundtlig eller skriftlig advarsel.

Hvis der trods skriftlig advarsel ikke konstateres en tilfredsstillende forbedring i elevens forsømmelsesmønster (tilstedeværelse og/eller skriftlige afleveringer) – eller der på trods af en skriftlig advarsel atter foregår snyd/plagiat med opgave(r) kan eleven

  • blive helt eller delvist udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
  • blive henvist til at aflægge prøve (eksamen) i et eller flere fag, der afsluttes på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke årskarakterer i faget og hvis en årskarakter er givet, vil den bortfalde.
  • fortabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag kan aflægges i det følgende år, på betingelse af, at skolen beslutter, at den pågældende elev kan oprykkes på trods af en eller flere manglende prøver.
  • blive udelukket fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår, udelukkelsen registreres som fravær
  • blive bortvist/udskrevet fra skolen.

En sanktion vil i graverende tilfælde kunne iværksættes før den pågældende elev – og dennes forældre, hvis eleven er under 18 år – har haft lejlighed til at udtale sig om sagen. Beslutningen om iværksættelse af en sanktion vil blive ledsaget af en klagevejledning.

En eventuel klage skal afleveres skriftligt til skolen senest ti dage efter at sanktionen er iværksat. Herefter vil skolen udarbejde en udtalelse om grundlaget for sanktionen. Du vil herefter få mulighed for at kommentere skolens udtalelse inden klagen og udtalelserne sendes til styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

En advarsel bortfalder normalt efter et år. En advarsel over for en elev, der har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd/plagiat og lignende uretmæssig adfærd bortfalder dog ikke.

Manglende tilstedeværelse og/ eller manglende aflevering af skriftlige opgaver (manglende studieaktivitet) kan betyde, at en elev mister retten til at modtage SU.

Oprykning

Det er en forudsætning for at blive rykket op i næste klasse, at eleven har deltaget i de eksaminer og interne prøver, der er tilrettelagt for vedkommende i løbet af skoleåret og ved skoleårets afslutning. Det gælder fx terminsprøver, NV og AP-prøver, skriftlige og mundtlige årsprøver, dansk/ historieopgaven og studieretningsopgaven i 2g samt evt. sygeprøver.

Hvis en elev er syg, når en af ovennævnte prøver afvikles, skal fraværsårsagen lægeligt dokumenteres (se ovenfor). Evt. udgift til dokumentation afholdes af eleven.

Skolen kan nægte en elev oprykning. Når eksamen og årsprøver er overstået vil en elev, der har et karaktergennemsnit på under 2.0 og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte forløb ikke er tilfredsstillende, kunne blive nægtet oprykning. Skolen beregner dette gennemsnit som et uvægtet gennemsnit af de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået i officielle prøver til eksamen, samt interne prøver ved afslutningen af det pågældende skoleår. Herudover indregnes elevens standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning samt efter 1g karaktererne i NV og AP.

Før der træffes afgørelse om nægtelse af oprykning har eleven ret til at blive hørt om grundlaget for beslutningen.

Hjemmesiden

På hjemmesiden kan du finde øvrige studie- og ordensregler, der gælder for skolens elever, fx

  • Generelle ordensregler
  • Ekskursionsregler
  • Regler vedrørende plagiering/ snyd
  • Eksamensregler
  • Regler vedrørende idræt

Ovenstående studieregler har grundlag i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1338 af 9/12/2019.

Studiereglerne er hørt i elevråd, PR samt skolens fællesudvalg og er blevet behandlet på bestyrelsesmøde oktober 2018. Studiereglerne er justeret ift. ny bekendtgørelse pr 1/1 2020.

Her kan du hente en PDF-version af AG’s studieregler.