Studieregler

Tilstedeværelse

Skolens elever har pligt til at møde til undervisningen og deltage aktivt i den. Dette gælder såvel undervisning, der varetages af en lærer, som selvstændigt arbejde, virtuel undervisning, fællestimer, temadage, terminsprøver, årsprøver og lignende. Eleverne har også pligt til at deltage i undervisning i form af ekskursioner, hvor elevernes betaling alene vedrører forplejning.

Hvis en elev er handikappet eller har funktionsvanskeligheder, kan vedkommende efter rektors konkrete vurdering fritages helt eller delvist fra undervisningen i et eller flere fag. Rektor kan kræve en lægeerklæring, hvis problemet strækker sig over mere end 3 moduler. Eleven skal selv betale lægeerklæringen. Rektor vurderer, om omfanget af fravær medfører, at der ikke kan gives årskarakter i faget.

Hvis elever er fraværende bliver det registreret uanset årsagen til fraværet. Fraværet registreres almindeligvis ved lektionens eller aktivitetens begyndelse. Eleven skal altid angive årsagen til fravær i Lectio. Skolens kan kræve en lægeerklæring ved sygdom, der strækker sig ud over 5 sammenhængende undervisningsdage eller ved sygdom, der er præget af hyppige kortere fraværsperioder. Lægeerklæringen betales af eleven.

Det beror på ledelsens vurdering hvorvidt der skal gribes ind og evt. iværksættes en sanktion. Hvis en elev har for højt fravær, vil eleven blive kontaktet af en lærer, studievejleder eller ledelsen, som vil forsøge at afdække årsagen til fraværet og et evt. behov for hjælp til at nedbringe fraværet. Hvis fraværet fortsætter, vil eleven kunne få en mundtlig/ skriftlig advarsel om, at en af nedenstående sanktioner vil kunne blive taget i anvendelse, hvis fraværsmønstret ikke ændres tilfredsstillende.

Skriftlige afleveringer

Aktiv deltagelse betyder også, at eleverne har pligt til at aflevere skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat, og at opgaverne skal afleveres til den fastsatte tid. Læreren/ skolen beslutter på hvilken måde en opgave skal afleveres (papirform, elektronisk platform m.v.) Hvis en opgave ikke afleveres til tiden – og der ikke er indgået en aftale med en lærer, studievejleder eller ledelse om et senere afleveringstidspunkt – vil eleven kunne blive bedt om at forlade undervisningen i kortere eller længere tid for at skrive de(n) manglende opgave(r). Eleven vil også kunne pålægges at deltage i skrivecafé eller andet arrangement uden for den almindelige skoletid, hvor opgaven (-erne) så skrives færdig og efterfølgende afleveres. Der er møde pligt til sådanne arrangementer. Møder eleven ikke op, registreres fraværet. Dette fravær indgår i den samlede opgørelse over fravær.

Det er altid elevens ansvar, at opgaver afleveres.

Snyd

Det er ikke tilladt at udgive andres arbejde for ens eget. Det er heller ikke tilladt at genbruge (dele af) egne tidligere afleverede opgaver uden at angive kilden. En opgave, der vurderes som snyd, vil ikke blive registreret som afleveret. En elev kan i dette tilfælde blive pålagt at skrive opgaven om. En opgave skal være elevens egen og selvstændige besvarelse – men mindre læreren har besluttet noget andet, i forbindelse med at opgaven blev stillet. Snyd ved prøver/eksamen vil bevirke, at eleven bortvises fra prøven/ eksamen og fx ikke bliver student til den planlagte tid.

Sanktioner

Hvis der trods skriftlig advarsel ikke konstateres en forbedring i elevens forsømmelsesmønster (tilstedeværelse og/eller skriftlige afleveringer) – eller der på trods af en skriftlig advarsel konstateres gentagen snyd – kan eleven

  • blive udelukket fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær
  • blive henvist til at aflægge prøve (eksamen) i et eller flere fag, der afsluttes på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Eleven bliver orienteret herom senest ved offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdes. Der gives ikke årskarakterer
  • tabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges i det følgende år, hvis rektor giver eleven lov til at deltage i undervisningen på ny
  • blive bortvist.

En sanktion vil i graverende tilfælde kunne iværksættes før den pågældende elev – og dennes forældre, hvis eleven er under 18 år – har haft lejlighed til atudtale sig om sagen. Beslutningen om iværksættelse af en sanktion vil blive ledsaget af en klagevejledning.

En advarsel falder væk ved begyndelsen af et nyt skoleår med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Manglende tilstedeværelse og/ eller manglende skriftlige afleveringer kan betyde, at eleven taber retten til at få SU.

Oprykning

Når eksamen og årsprøver er overstået vil en elev, der har et karaktergennemsnit på under 2.0 og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt, kunne nægtes oprykning til næste klasse af rektor. De karakterer, der tælles med i karaktergennemsnittet er: interne skriftlige og mundtlige prøver, som afholdes inden for den ordinære prøvetermin fx årsprøver og da/hi opgaven, årskarakterer i afsluttende fag og eksamenskarakterer. Karakterberegningen finder sted uden vægtning men på baggrund af et rent (simpelt) gennemsnit.

Før der træffes afgørelse om nægtelse af oprykning har eleven ret til at blive hørt om grundlaget for beslutningen. Nægtes eleven oprykning, skal afgørelsen ledsages af en klagevejledning.

Det er en forudsætning for at blive rykket op i næste klasse, at eleven har deltaget i de eksaminer og interne prøver, der er tilrettelagt for vedkommende i løbet af skoleåret og ved skoleårets afslutning. Det gælder fx terminsprøver, NV og AP-prøver, skriftlige og mundtlige årsprøver, dansk/ historieopgaven og studieretningsopgaven i 2g samt evt. sygeprøver.

Hvis en elev er syg, når en af ovennævnte prøver afvikles, skal sygdommen dokumenteres ved lægeattest. Udgiften til denne afholdes af eleven selv.

Hjemmesiden

På hjemmesiden kan du finde øvrige studieregler, der gælder for skolens elever, fx

  • Ekskursionsregler
  • Regler vedrørende plagiering/ snyd
  • Eksamensregler
  • Regler vedrørende idræt

Ovenstående studieregler har grundlag i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 4/12/2006 og vejledning til samme VEJ nr. 92 af 4/12/2006. Læs på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25217 samt vejledningen hertil https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25215. Se desuden Bekendtgørelse om deltagerbetaling i forbindelse med ekskursioner, Bekendtgørelse nr. 335 af 28/3/2014: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162093

Her kan du hente en PDF-version af AG’s studieregler.

Plagiering og snyd

Følgende afsnit er en uddybning af de regler som præsenteres i skolens studieregler, som du kan finde i toppen af denne side.

Plagiering er, når man kopierer/plagierer dele eller hele opgaver fra andre elever, lærebøger eller netsteder. Der er tale om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis man blot har “oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. Man skal hver gang, man anvender en andens arbejde, anvende kildeangivelse.

Det er heldigvis kun få elever, der plagierer bevidst, men mange savner faktisk en større viden om, hvor grænsen for plagiering går. Du har selv et ansvar for at undgå at plagiere. Tal derfor med din lærer om, hvad plagiering er, hvordan det undgås i den enkelte opgave, hvad konsekvenserne af plagiering er osv. Hvis du er i tvivl, så få din lærer til at vise dig konkrete eksempler på plagiering, så du er klædt på, inden du besvarer opgaven.

Håndtering af plagiering

Generelt vil en opgave, der vurderes som plagiering, ikke blive registreret som afleveret, førend en ny opgave er afleveret. Du vil således kunne risikere at blive pålagt at skrive opgaven om. Hvis der er tale om plagiering i mindre omfang, vil de plagierede passager udelades i vurderingen af din opgave. Hvorvidt du skal skrive opgaven om, beror på en vurdering fra din lærer. Vær opmærksom på at den tid, som din lærer anvender på kontrol af plagieringen, går fra rettetiden af din opgave.

1. gang: Du skal til samtale med læreren. Plagieringen registreres i administrationen.
2. gang: Administrationen sender dig en skriftlig varsel.
3. gang: Du kan miste retten til at blive indstillet til eksamen i det pågældende fag.

Gentagne overtrædelser kan resultere i at du bortvises fra skolen. En advarsel vil normalt ikke overføres fra det ene skoleår til det næste, medmindre der er tale om alvorlige gentagelsestilfælde eller lignende.

Læs mere om plagiat på www.stopplagiat.nu.

Yderligere information om plagiering findes i eksamensbekendtgørelsen.

Fritagelse fra undervisning

Ved synlige skader (fx forbindinger, krykker eller gips på arm eller ben) er der ikke krav om læge-dokumentation og du har lov til ikke at klæde om ved undervisningen. Der gives ikke fravær.

Ved usynlige skader skal du møde omklædt og deltage i det omfang skaden tillader (delvis deltagelse). Ved omklædt forstås, at du har skiftet til idrætstøj og idrætssko, som passer til den idræt, der skal udøves. Der gives ikke fravær.

Ved længere varende fravær (over 2 ganges delvis deltagelse) kræver skolen dokumentation fra læge eller hospital (ikke nødvendigvis en lægeerklæring, men et dokument fra læge, fysioterapeut eller klinik/hospital), der beskriver skadens begrænsninger i din aktive deltagelse og hvor længe skadesperioden skønnes at vare. Du deltager derefter i det omfang, det er muligt og møder altid til timerne (evt. omklædt, hvis delvis deltagelse kan gennemføres). Allerød Gymnasium anbefaler, at du rådfører sig med behandleren af skaden om mulighederne for et alternativt, selvstyret genoptræningsprogram, da idrætslærerne ikke er uddannet til at vejlede i skadesbehandling. Der gives ikke fravær.

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at udelade en standpunktskarakter, hvis du har været meget fraværende, og der således ikke er tilstrækkeligt bedømmelsesgrundlag. Kan der ikke gives afsluttende standpunktskarakter, sørger skolen for at eksamensbeviset indeholder en bemærkning om ’fritagelse med lægelig dokumentation’.

Fuldstændig fritagelse fra idræt i et helt skoleår kræver lægeerklæring. I så fald gives der ikke karakterer, og du har ikke mødepligt til undervisningen (optræder end ikke på holdlisten). Hvis fritagelsen gælder i 1.g eller 2.g og perspektivet er, at der kan ske deltagelse i det følgende skoleår, gives ikke noget erstatningsfag og ingen karakterer. Kun hvis skolen fra starten ved, at du er fritaget helt fra idræt i alle tre år (f.eks. børnegigt, svært handicappet), skal der være et erstatningsfag (et C-niveau fag i et enkelt år).

Her kan du hente en PDF-version af AG’s regler for fritagelse for idræt.