IT strategi på Allerød Gymnasium

 1. IT vision
 2. IT strategi
 3. Digital dannelsesstrategi
 4. Anvendelse af IT stiller som krav
 5. Progressionsplaner

1. IT vision

Nogle af de centrale elementer i Allerød Gymnasiums profil rummes i formuleringen:
Vi vil inspirere og udfordre alle vores elever i et godt fællesskab med blik for fremtiden

Som følge af denne profil tilstræber vi altid at være en skole i bevægelse og i dialog med det omgivende samfund. Vi lever i et videnssamfund, hvor de unge skal udvikle kompetence til at omsætte information til viden og udnytte deres viden og erfaring innovativt i forskellige kontekster. Digitale færdigheder og IT tekniske kompetencer er nødvendige for at kunne uddanne sig samt fungere som borger i et demokratisk samfund, der stiller store krav til borgernes håndtering af digital information. Det er af nævnte grunde skolens overordnede opgave at overveje, hvilken form for læring og digital dannelse de unge har behov for, for at kunne honorere videnssamfundets krav.

Allerød Gymnasium ønsker

 1. at arbejde på fortsat implementering af IT i undervisningen med fokus på de didaktiske og pædagogiske potentialer. Målet er at fremme elevernes læring, hvor IT betragtes som en medspiller, der understøtter arbejdet med de faglige mål i fagene.
 2. at udvikle elevernes almene digitale færdigheder dvs. tekniske færdigheder såvel som mere dannelsesmæssige aspekter.
 3. at arbejde på fortsat at øge elevernes inddragelse i undervisningen gennem brug af IT.

2. IT strategi

Vi forventer, at alle vores elever, dagligt medbringer en bærbar, eftersom IT anvendes som naturlig del af undervisningen. Endvidere ønsker vi, at eleverne er i stand til at kunne arbejde med forskellige IT programmer, der skønnes vigtige i de forskellige fag. Der er udarbejdet progressionsplaner, tilpasset elevernes niveau fra 1.g til 3.g, som eleverne følger kontinuerligt gennem deres 3. årige dannelsesforløb. Undervejs foretages løbende evalueringer, der synliggør eventuelle behov for justeringer. Der er tale om progressionsplaner, med konkrete mål for elevernes udvikling af både IT dannelse samt IT tekniske kompetencer.

3. Digital Dannelsesstrategi

Det er underviseren, der leder det digitale rum og støtter udviklingen af elevernes digitale dannelse samt deres IT tekniske kompetencer!

Digital dannelse er en del af den almene dannelse, som eleverne i et 3. årigt forløb udvikler. Begrebet digital dannelse henviser til, at eleverne dannes til at kunne interagere på en hensigtsmæssig og reflekteret måde med omverdenen i det virtuelle rum. Der tales i dag i medierne meget om de unges brug og måske misbrug af digitale medier i undervisningen. Den problematik finder vi her på AG interessant.

Derfor har vi sat ekstra fokus på elevernes brug – og ureflekteret brug af digitale medier. Vi ønsker med tidlig indsats at hjælpe eleverne til en hensigtsmæssig brug af IT, der øger elevernes læring samt reducerer stress. Eleverne bevidstgøres om, hvorledes IT kan bidrage til at øge motivation og læring – og hvordan misbrug af IT kan hæmme læringen og skabe stress. Eleverne bevidstgøres om egen digitale identitet samt de fodspor de sætter, når de navigerer i det virtuelle rum. For at sikre et godt og trygt læringsmiljø, lærer eleverne endvidere at forholde sig kritisk til egen og andres anvendelse af sociale medier, således at mobning ikke finder sted i de forskellige onlinefællesskaber. Ligeledes trænes eleverne til at kunne forholde sig kritisk til informationssøgning, Fake news samt bevidstgøres om forskel på plagiat og inspiration i forhold til brug af information i skriftlige opgaver.

4. Anvendelse af IT stiller som krav

IT ressourcerne på Allerød Gymnasium skal naturligt støtte skolens arbejde med udvikling af elevernes digitale dannelse samt IT kompetencer. Det stiller som krav at:

ALLERØD GYMNASIUM

 • Har tydelige GDPR guidelines vedr. brug af IT i undervisningen
 • Skal sørge for det trådløse net er dimensioneret til at kunne klare brugernes behov overalt på skolen.
 • Samtlige lokaler har gode strømløsninger til elevernes bærbare.
 • IT materiel som projektorer, printere, højttalere, trådløst net supporteres jævnligt, og fungerer dermed hensigtsmæssigt.
 • Elever og lærere kan have adgang til I- og E-bøger i det omfang, det måtte være gavnligt.
 • Elever og lærere har adgang til digitale programmer og medier, der understøtter undervisningen.
 • Der er mulighed for IT teknisk support for elever og lærere på udvalgte tidspunkter.
 • AG sætter rammen for i hvilken grad, elektronisk materiale er tilgængelig i forbindelse med eksamen.
 • IT udvalg (bestående af lærere, IT koordinator og elevrepræsentant) sørger for, at skolen følger med udviklingen i form af nye IT tiltag / projekter

ELEVERNE

 • Medbringer bærbar computer til undervisningen hver dag
 • Følger regler for IT adfærd, som udstikkes af lærerne i de enkelte fag.
 • Forholder sig åben over for anvendelse af IT i undervisningen
 • Har en reflekteret brug af IT og forholder sig kritisk til egen og andres IT distraktion
 • Forholder sig kritisk til informationssøgning og kan kende forskel på plagiat og inspiration.
 • Afleverer opgaver digitalt i læsbart format (Word, PDF, Docs.) efter lærerens anvisning.
 • Er opmærksomme på at støtte gode sociale relationer også i det virtuelle rum.
 • Tjekker skema og beskeder på lectio mindst én gang om dagen

LÆRERNE

 • Forholder sig reflekterende og undersøgende til anvendelse af IT i undervisningen.
 • Deltager i udbudte efteruddannelses seancer eksternt samt internt ved IT Café og pædagogiske eftermiddage.
 • Følger IT progressionsplanen og er åben for at påtage sig ansvaret for at implementere planen i relevante klasser.
 • Leder det digitale rum og udstikker tydelige retningslinjer for anvendelse af IT i undervisningen, – herunder sørger for at informere eleverne om skolens politik vedr. plagiat.
 • Modtager og retter størstedelen af afleveringer digitalt.
 • Kommunikerer og videndeler på fælles digitale platforme
 • Tjekker evt. indkomne beskeder i Lectio samt mails i skolekom mindst én gang dagligt.

5. Progressionsplaner

For at være i stand til at realisere planer om udvikling af elevers digitale dannelse samt IT tekniske kompetencer, er der udarbejdet IT progressionsplaner for 1g.-3.g med blik for den forskellige grad af modenhed samt de sociale og faglige kompetencer for de tre årgange.

Et lille fast team af IT kyndige sørger for at hver 1.g klasse gennemfører et modul IT intro, der primært handler om at installere programmer på elevernes computere samt kort snak om IT etik og adfærd på nettet på AG. Herefter præsenteres progressionsplanen af IT udvalget og føres ud i livet af de forskellige klasseteams. IT udvalget + koordinator sørger for at fastholde og markere milepæle for arbejdet med IT i klasserne samt udstikker konkrete mål. Endvidere tilbyder IT udvalget intern efteruddannelse, hvor det skønnes nødvendigt.