IT progressionsplan – 2018/19

Mål for digital dannelse på AG: Vision

AG ønsker:

  • at arbejde på fortsat implementering af IT i undervisningen med fokus på de didaktiske og pædagogiske potentialer. Målet er at fremme elevernes læring, hvor IT betragtes som en medspiller, der understøtter arbejdet med de faglige mål i fagene.
  • at udvikle elevernes almene digitale færdigheder dvs. tekniske færdigheder såvel som mere dannelsesmæssige aspekter.
  • at arbejde på fortsat at øge elevernes inddragelse i undervisningen gennem brug af IT.

Målet er således, at eleverne i deres 3. Årige gymnasieforløb bliver bevidste og målrettede i deres brug af IT teknologi – bliver i stand til at begå sig læringsmæssigt, socialt, etisk og produktivt i den digitale virkelighed.

For at være i stand til at realisere planer om udvikling af elevers digitale dannelse samt IT tekniske kompetencer, er der udarbejdet IT progressionsplaner for 1g.-3.g  med blik for den forskellige grad af modenhed samt de sociale og faglige kompetencer for de tre årgange.

IT progressionsplan for 1.g

Digital færdighed Ansvarlig Hvornår
Trin 1
Installation af Office 365 IT koordinator, IT support, Studiecenter Introforløb 1g, ”Road –Show”

August

Installation af Ti-nspire + Logger Pro, Geogebra IT koordinator, IT support, Studiecenter Introforløb 1g, ”Road –Show”

August

Præsentation af IT himlen over AG. Hvad bruges IT til, hvilke muligheder tilbydes og hvilke krav stilles. Herefter intro til O365, mulighederne for at gemme i skyen, Lectio samt kort oversigt over øvrige fælles IT redskaber.

 

 

 

IT koordinator, IT support, Studiecenter Introforløb 1g, ”Road –Show”

August

Trin 2
IT Dannelse: Med fokus på god netetik, digitale fodspor samt IT i undervisningen, herunder IT distraktion og øget stress.

 

 

Center for digital dannelse

 

 

 

 

5. September

for alle 1. g klasser.

 

 

 

 

Trin 3
IT dannelse: Opfølgning på oplæg fra Center for Digital dannelse: IT og multitasking, god netetik og IT i undervisningen:

 

Indhold:

Dokumentar: ”Når mobilen tager magten”

Multitasking test

Dilemmaer og spørgsmål til diskussion med reference til oplæg fra Center for Digital dannelse: Se arket: ”God netetik på AG”.

 

Teams.

Klassens øvrige lærere rammesætter herefter tydeligt brug af IT i undervisningen efter konsensus og fælles værdier i klassen.

Ugerne efter fællesoplæg i september
Trin 4
Ti-Nspire og Screenshot

Kort oversigt!

Matematiklærerne i grundforløbet Grundforløb
Word 1

Indhold:

·       Sidetal

·       Ordoptælling

·       Sidehoved, sidefod

·       Typografi

·       Citater

Dansklærere i grundforløbet Grundforløb/ og igen omkring DHO i Maj.
Google.drive (docs)

·       Google.doc

·       Google.formular

Teamet uddelegerer opgaven til den lærer, hvor opgaven falder naturligt og hvor Google.doc anvendes i undervisningen 1 Semester
PDF annotering

Hvordan gemmes dokumenter som PDF

Hvordan annoteres i PDF

 

Teamet uddelegerer opgaven 1 Semester
Trin 5
Præsentationsværktøj ( ex. PPT, Prezi, google.slide, Sway 0365)

 

 

TU1 -lærerene.

De forskellige præsentationsmuligheder vises i oversigtsform.

Det er et krav i TU.1 at eleverne bruger et af disse værktøjer i deres præsentation

I TU.1 perioden

 

Trin 6
Restudy Oplæg fra “Restudy” September 1.g
Trin 7
Informationssøgning

Indhold:

·       Google

·       infomedia,

·       bibliotek.dk

·       mfl.

 

Studiecenteret

 

Op til DHO 1g i Maj
Hvordan kan materiale fra nettet anvendes uden at man snyder?

”Kildekritik på nettet + Plagiat”

 

Studiecentret + Faglærere Op til DHO 1g i Maj
Trin 8
Eksamen og IT:

Hvilke fagprogrammer må anvendes – hvilke sider må ikke tilgås.

Repetition af, hvordan man gemmer som PDF

Hvad gør man, hvis man ikke kan komme på nettet?

Ledelsen præsenterer i badekarret eller ved besøg i klasser.

 

Faglærerne, der har elever til skriftlig eksamen, tager en snak med eleverne om brug af fagprogrammer.

 

Før eksamen

 

 

 IT progressionsplan for 2.g

 

Digital færdighed Ansvarlig Hvornår
Trin 1

 

Fake News og klassisk dannelse

 

Fokus på IT distraktion, brugen af mobil og IT i undervisningen der medfører manglende koncentration og fordybelse samt øget stress

 

Fælles IT værdier – og enighed om brug af IT i undervisningen. ”Regler for netetik på AG”.

 

At kunne etablere, vedligeholde, udvikle og beskytte en digital identitet

”Online og offline identitet

 

Fake News”

 

 

Vincent Hendriks

 

Teams.

 

Klassens øvrige Lærere rammesætter herefter tydeligt brug af IT i undervisningen.

 

27 August for 2.g-3.g

 

 

 

Primo september i forlængelse af oplæg fra Vicent Hendriks

Kort præsentation af placering af  installationsfiler + manualer på IT hjemmeside samt muligheden for brug af 0365. IT koordinator Ved en af skoleårets første morgensamlinger
Trin 2

Planlægning af tid i den digitale kalender

CVI / elevcafé I begyndelsen af skoleåret
Trin  3

Repetition: Ti-nspire kort oversigt

Matematiklærere Tidligt i undervisningen
Repetition: Gem info I skyen.

“Screenshot”

 

Teamet uddelegerer opgaven. Deadline uge 36
Repetition:

PDF annotering:

Hvordan gemmes dokumenter som PDF

Hvordan annoteres i PDF

 

Teamet uddelegerer Deadline uge 36
Trin 4

“Mit bedste IT redskab”: Elever præsenterer deres bedste “IT redskab” for hinanden. Videndeling blandt elever.

Teamet uddelegerer

Lille indslag i hvert fag? Eller

Fælles seancer ved teamlærer?

September
Trin 5

Repetition:

Hvordan kan materiale fra nettet anvendes uden at man snyder?

Kildekritik og plagiat

 

AT 4 lærere Omkring TU 2 – Før jul
Trin 6

Word 2:

Typografi

Indholdsfortegnelse

Litteraturliste

Layout

SRO-lærer / Dansklærere Op til SRO 2g / Marts

 

Trin 7

Eksamen og IT:

Hvilke fagprogrammer må anvendes – hvilke sider må ikke tilgås.

Repetition af, hvordan man kan gemme materiale som PDF

Hvad gør man, hvis man ikke kan komme på nettet?

Ledelse Før sommereksamen

 

 

 IT progressionsplan for 3.g

Digital færdighed Ansvarlig Hvornår
Trin 1

 

Fake News og klassisk dannelse

 

Fokus på IT distraktion, brugen af mobil og IT i undervisningen der medfører manglende koncentration og fordybelse samt øget stress.

 

Fælles IT værdier – og enighed om brug af IT i undervisningen.

 

At kunne etablere, vedligeholde, udvikle og beskytte en digital identitet

 

”Fake News”

 

 

 

 

 

Vincent Hendriks

 

 

 

 

Teams

 

Lærere rammesætter herefter tydeligt brug af IT i undervisningen

 

 

 

 

 

27. august

for 1.g-3.g

 

 

 

Primo september i forlængelse af Vincent Hendriks oplæg

Kort præsentation af placering af  installationsfiler + manualer på IT hjemmesiden samt muligheden for brug af 0365 IT koordinator Ved en af de første morgensamlinger.
Trin 2

Kort repetition: Ti-nspire

Matematiklærere Tidligt i undervisningen
Kort repetition: Back-up i skyen – evt. Med 0365, Screenshot Teamet uddelegerer Deadline uge 36
Kort repetition: PDF annotering Teamet uddelegerer Deadline uge 36
Trin 3

“Mit bedste IT redskab”: Elever præsenterer deres bedste “IT redskab” for hinanden. Videndeling blandt elever.

Teamet uddelegerer September
Trin 4

Hjælp til Litteratursøgning.

 

Repetition af vigtige funktioner i Word:

Typografi

Indholdsfortegnelse

Litteraturliste

Layout

Sidetal

Ordoptælling

Sidehoved, sidefod

Studiecenteret

 

 

 

 

 

 

Teamet uddelegerer

SRP – december.
Trin 5

Eksamen og IT:

Hvilke fagprogrammer må anvendes – hvilke sider må ikke tilgås.

Repetition af, hvordan man kan gemme materiale som PDF

Hvad gør man, hvis man ikke kan komme på nettet?

Ledelse Før terminsprøver og igen ved sommereksamen