Prøver & eksamen


Vi anbefaler, at du læser informationerne på denne side grundigt. Så er du godt klædt på, når du skal til terminsprøve, årsprøve eller eksamen.

Offentliggørelse & prøver

Offentliggørelse af eksamensplanen foregår i Lectio. Dele af eksamensplanen offentliggøres den 14. maj 2024. Eksamensplanen offentliggøres i sin helhed d. 22. maj 2024. Der kan ske ændringer i eksamensplanen efter offentliggørelsen, og du er derfor forpligtet til at holde dig løbende orienteret i Lectio om eventuelle ændringer. 

Terminsprøverne for 2.g klasser ligger d. 14. og 15. marts 2024. Terminsprøver for 3.g klasser afvikles d. 6. februar 2024 i dansk (generalprøve på Netprøver.dk) samt fra d. 19. marts til d. 22. marts 2024 i de øvrige mulige eksamensfag. Skriftlig årsprøve i dansk for 2.g afvikles den. 7. maj 2024. Alle 2.g elever vil også deltage i generalprøven i netprøver.dk den 6/2. 

Sommereksamen, både mundtlige og skriftlige prøver, foregår fra d. 23. maj til d. 26. juni 2024. 

Sygeeksamen, både mundtlige og skriftlige prøver, foregår i perioden fra d. 5. til 31. august 2024. Mundtlige sygeeksaminer i 3.g forsøges dog afholdt inden dimissionen. Hvis dette ikke er muligt afholdes prøven i august i den ordinære sygeeksamensperiode. 

Årsprøver er for 1. og 2.g’erne og ligger i samme periode som sommereksamen. Prøverne vil typisk være i A-niveau og/eller studieretningsfag. Vær opmærksom på, at årsprøver i mundtlig musik i 1.g og 2.g først afsluttes ved translokationen fredag den 28/6.   

Sygeprøver i forbindelse med terminsprøver og årsprøver vil blive afholdt hurtigst muligt efter de ordinære prøver. Det vil i praksis sige, at sygeterminsprøver vil blive afholdt lige efter påskeferien, og sygeårsprøver (både mundtlige og skriftlige) i slutningen af eksamensperioden eller i løbet af de første 14 dage i det efterfølgende skoleår. 

De forskellige eksamensperioder er planlagt således, at de skriftlige prøver fortrinsvis er placeret i den første del af perioden, og de mundtlige prøver sædvanligvis i den anden halvdel af perioden. Mundtlige eksaminer kan dog blive placeret mellem de skriftlige prøver af hensyn til afviklingen af den samlede eksamensplan. Vær opmærksom på, at datoerne for de skriftlige prøver er fastlagt af Undervisningsministeriet. Da de stillede opgaver er ens i hele landet, skal alle elever i de respektive fag således aflægge prøve i samme fag på præcist samme tidspunkt. 

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at det er en betingelse for adgang til eksaminationen, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv., som du skal have udarbejdet som led i prøven, er opfyldt. Du kan med andre ord ikke eksamineres, hvis ikke du har færdiggjort og afleveret opgaven/produktet, og hvis dette ikke opfylder de formelle krav til produktet. 

Skriftlige prøver, terminsprøver og årsprøver

Allerød Gymnasium anvender programmet ExamCookie ved alle skriftlig eksamen og prøver. Examcookie er et program der monitorerer elevers computeraktivitet under en eksamen for at sikre at eksamen foregår efter gældende regler. Programmet sikrer, at elever ikke kan anvende ikke-tilladte hjælpemidler under en eksamen. Vær opmærksom på, at ExamCookie skal aktiveres ved de skriftlige eksamener og prøvers start og være aktiv under hele de skriftlige eksamener/prøver.

Mere info om ExamCookie findes sidst på denne side samt din Lectioforside.

Uheld, sygdom & udeblivelse

Hvis du bliver syg før en skriftlig eller mundtlig prøve, skal du give besked til kontoret om morgenen på prøvedagen på telefonnummer 4817 7555 kl. 07.45, hvor telefonerne åbner. Sygdommen skal dokumenteres ved en lægeattest, som du selv skal afholde udgiften til. Får skolen ikke besked inden prøven, regnes du for udeblevet fra prøven.

Hvis du begynder en skriftlig eller mundtlig prøve trods sygdom, har du ikke ret til sygeeksamen. En prøve anses for påbegyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lign.

Udeblivelse fra eksamen/årsprøve: Hvis du udebliver fra en eksamen uden at der er tale om lægedokumenteret sygdom, har du afbrudt dit studieforløb, og du vil som udgangspunkt blive udmeldt af skolen. Udeblivelse fra årsprøver medfører, at du ikke kan blive oprykket til næste skoleår. Begrundelsen for udeblivelsen skal skriftlig meddeles rektor, som derefter afgør det videre forløb.

Kommer du for sent til en skriftlig prøve, betragtes du som udeblevet, og kan først komme til eksamen ved næste eksamenstermin. Rektor kan dog tillade, at du kan deltage i prøven alligevel, hvis det anses for helt udelukket, at du kan have fået oplysninger om opgaven, og rektor i øvrigt finder forsinkelsen rimeligt begrundet. Derfor skal du straks henvende dig på kontoret, så snart du kommer til skolen. Får du lov til at deltage, så får du ikke ekstra tid, ligesom der ved bedømmelsen ikke tages hensyn til, at du er kommet for sent.

Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du ligeledes som udeblevet fra prøven. Rektor kan dog bestemme, at du eksamineres på et senere tidspunkt (evt. en anden dag) i prøveforløbet for det aktuelle fag. Igen er det vigtigt, at du så hurtigt som muligt kontakter skolen på telefonnummer 4817 7555 og giver besked – ligeledes skal du straks henvende dig på kontoret, når du kommer på skolen.

Bliver du forhindret i at nå frem til tiden på grund af uheld eller lignende uforudsete omstændigheder, så kontakt hurtigst muligt kontoret på telefonnummer 4817 7555.

Snyd

Det er øjebliklig bortvisningsgrund fra en prøve at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp. Snyd eller forsøg på snyd forstås som aflevering af hele opgaver udarbejdet af andre end dig selv, afskrivning af længere passager fra andre kilder uden tydelig henvisning til kilden eller anvendelse af ikke-godkendte hjælpemidler (bøger, software, netbaserede programmer etc.) og kommunikation med omverdenen som ikke er godkendt i hjælpemiddeloversigten eller i forhold til § 15 i eksamensbekendtgørelsen. Jævnfør i øvrigt samme bekendtgørelses § 20 om snyd.

Særlige Prøvevilkår

I forbindelse med eksamen og prøver (mundtlige og skriftlige) kan Allerød Gymnasium med baggrund i §19 i eksamensbekendtgørelsen tilbyde særlige prøvevilkår for at sikre at alle eksaminander er ligestillet i eksamenssituationen. Har du fx læsevanskeligheder, er testet ordblind eller har anden funktionsnedsættelse, kan du få tildelt ekstra forberedelsestid og/eller eksaminationstid.

Ofte vil det være sådan, at de hjælpemidler, som du har behov for og har benyttet i den almindelige undervisning og som det derfor forventes, at du er trænet i at bruge, som hovedregel også vil kunne benyttes ved prøverne. Du må imidlertid ikke være bedre stillet end andre eksaminander til prøven, og derfor er målet med prøven afgørende for godkendelsen af et konkret hjælpemiddel/særlige prøvevilkår. Særlige prøvevilkår ændrer ikke prøvens niveau.

Hvis du vil ansøge om særlige prøvevilkår, skal du aflevere en skriftlig ansøgning vedlagt dokumentation fra læsevejlederen senest 1. marts 2024 på kontoret.

Eksamen i alle fag/Selvstuderende

Hvis ikke du bliver indstillet af skolen til at eksamen på normale vilkår, kan du komme til at gå til eksamen i alle afsluttende fag. Dette indebærer, at du skal til prøve i flere eller alle fag, der afsluttes efter det pågældende trin. Desuden får du ingen årskarakterer for det skoleår. Det er således kun eksamenskaraktererne, der tæller. Eksamensresultatet er et gennemsnit af samtlige opnåede karakterer.

Selvstuderende:

Ifølge Deltagerbetalingsbekendtgørelsen skal der opkræves betaling for at gå til prøve som selvstuderende. Beløbet er 550 kroner pr fag med undtagelse af følgende fag: astronomi, billedkunst, bioteknologi, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, idræt, italiensk, musik, naturgeografi, og spansk, hvor betalingen er 1.400 kroner.

Jævnfør §14 i ovennævnte bekendtgørelse, så tilbagebetaler Allerød Gymnasium deltagerbetalingen til de selvstuderende, der får udstedt bevis for en samlet studentereksamen.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over en årskarakter, eksamenskarakter (skriftlig eller mundtlig) eller forhold i forbindelse med eksaminationen, skal du henvende dig til rektor. En klage skal være individuel og skriftlig.

Klager vedrørende både eksamen og afsluttende standpunktskarakterer skal være afleveret til rektor senest to uger efter at du har fået karakteren. En klage kan fx vedrøre eksaminationsgrundlaget, prøvens forløb eller bedømmelsen af din præstation. Klagen skal så præcist som muligt beskrive, hvad det er, du klager over og hvorfor du mener, at din klage skal imødekommes.

Klagesager følger et helt fast mønster, som er fastlagt af Undervisningsministeriet. Hvis skolen skønner, at en eksamensklage ikke bare skal afvises, så skal skolen undersøge, hvad der er foregået ved fx at bede eksaminator og censor om en udtalelse. Klageren får altid mulighed for at kommentere sådanne udtalelser, inden skolen afgør sagen. Det er altid skolen, der afgør klagesager.

Der kan klages over skolens afgørelser til Undervisningsministeriet (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet), hvis du mener, at skolen ikke har overholdt gældende regler.

Se i øvrigt Undervisningsministeriets klagevejledning vedrørende prøver her:

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside om klager over prøver

Vedrørende klager over årskarakterer, se her:

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside om bl.a. klager over årskarakterer

Nyttige links