Kvalitetsudvikling & Resultatvurdering

Alle ungdomsuddannelser skal have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Formålet er at sikre uddannelsens kvalitet og udvikling. Rammerne for kvalitetssystemet er beskrevet i Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Kravet om et kvalitetssystem er ministeriets rammer til at sikre en landsdækkende ensartet ungdomsuddannelse.

Der skal tillige ske en evaluering på et mere undervisningsnært niveau, hvilket ligeledes er beskrevet i Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser i §19 og 20.

Du kan finde Allerød Gymnasiums kvalitetssystem her:

Allerød Gymnasium Kvalitetssystem 2018-2019

Allerød Gymnasium Kvalitetssystem 2021-2022

Allerød Gymnasiums Kvalitetssystem 2022-2023

Allerød Gymnasium Kvalitetssystem 2023-2024

 

Evalueringsplanerne:

Allerød Gymnasium selvevaluering 2019-2020

Allerød Gymnasium selvevaluering 2020-2021

Allerød Gymnasium selvevaluering 2021- 2022

Allerød gymnasium selvevaluering 2022-23

 

Du kan finde opfølgningsplanerne her:

Opfølgningsplan 2018-2019

Opfølgningsplan 2019-2020

Opfølgningsplan 2020-2021

Opfølgningsplan 2021-2022

Opfølgningsplan 2022-2023

Opfølgningsplan 2023-2024

Kvalitetssystemet på Allerød gymnasium har til hensigt:

At forbedre kvaliteten af skolens arbejde gennem systematiske og regelmæssige interne evalueringer samt at dokumentere resultaterne af kvalitetssikringsarbejdet for omverdenen

Mål og værdier

Et kontinuerligt fokus på Allerød Gymnasiums mål og værdier er et centralt element i styringen af gymnasiets kvalitetssystem.

Allerød Gymnasium lægger vægt på at være en skole i udvikling med masser af forskellige aktiviteter både i og uden for skoletiden. Udgangspunktet er et inspirerende miljø med højt kvalificeret undervisning og gode muligheder for, at eleverne udfolder sig socialt. Vi lægger stor vægt på, at alle trives, og at der er plads til forskellighed. For vores overbevisning er, at uden trivsel finder ingen læring sted.

Vores mål er, at skolen skal støtte, motivere og udfordre alle elever og sikre et dannelsesmæssigt fundament, så eleverne kan klare sig godt i de videregående uddannelser. De skal kunne bidrage til og trives på det globale arbejdsmarked og i sociale og samfundsmæssige sammenhænge.

Allerød Gymnasium vægter elevengagement og elevdemokrati meget højt.

Vores vision udmønter sig i en række værdier, der ligger til grund for vores arbejde. Værdierne: Glæde og motivation, Fælleskab og Læring – er kerneværdier for arbejdet på Allerød Gymnasium.

Læs mere om AGs visionsarbejde

LEDELSENS ORGANISERING

Rektor har det overordnede ansvar for skolens faglige og pædagogiske arbejde samt udformningen og styringen af skolens kvalitetssystem. I det daglige udføres dette arbejde i samarbejde med skolens øvrige ledelse. Ledelsens organisation og ansvarsfordeling er derfor en vigtig parameter i arbejdet med at sikre den løbende opfølgning i kvalitetssystemet.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift og udvikling.

Ledelsen er overordnet ansvarlig for, at resultaterne fra evalueringerne indarbejdes i opfølgningsplaner og for at der, i samarbejde med relevante nøglepersoner, iværksættes handlinger på baggrund af resultaterne.

Ledelsesteamet er kun en del af vores organisationsmodel, der har elever, lærere og øvrige ansatte i centrum for organisationens mål om at skabe den bedste kvalitet i undervisningen

Ledelsen på Allerød Gymnasium er organiseret som et ledelsesteam med rektor, vicerektor og tre pædagogiske ledere. De pædagogiske ledere på Allerød Gymnasium er årgangsansvarlige for at sikre den bedst mulige indsigt i eleverne trivsel.

Udvikling og kvalitetssikring på Allerød Gymnasium foregår i tæt samarbejde med skolens øvrige organer: Pædagogisk råd herunder især pædagogisk udvalg, formandsskabet for PR og elevrådet.

Her kan du se den nuværende ansvarsfordeling i ledelsen.

KVALITETSSIKRING OG EVALUERING

I forlængelse af skolens udvikling og daglige drift evaluerer vi hele tiden vores arbejde og elevernes udbytte af undervisningen. Det foregår formelt og uformelt i klassen, på årgangen, på uddannelsen, på hele skolen. På Allerød Gymnasium anser vi det som det en helt naturlig del af de skolemæssige rutiner, at vi hele tiden reflekterer over og justerer vores praksis. Derved sikres at eleverne tilbydes den bedst mulige undervisning og forberedes optimalt til en evt. eksamen.

Nogle nøgleområder vil i perioder have en særlig opmærksomhed, f.eks. indsatsområder, der udspringer af skolens overordnede udviklingsplan

På Allerød Gymnasium har vi valgt at differentiere mellem tre former for evaluering.

  1. Områder der har at gøre med eleverne og den daglige undervisning
  2. Områder, som løbende monitoreres, der er relateret til lærerne og skolens organisation
  3. Områder, der er genstand for større og mere omfattende evalueringer – enten obligatoriske eller selvvalgte områder

Undervisningsmiljøvurdering

Allerød Gymnasium er i løbende dialog med elevrepræsentanter i fællesudvalget for at diskutere undervisningsmiljøet og elevtrivslen på skolen. Næste undervisningsmiljøvurdering er planlagt til at finde sted i efteråret 2022. Elevtrivselsundersøgelsen finder sted årligt.

I skoleåret 2019-2020 er de to undersøgelser gennemført samtidigt, og der er udarbejdet en samlet handleplan for de to undersøgelser.

Herunder har du mulighed for at hente en pdf-version af den seneste evaluering af undervisningsmiljøet og elevtrivslen på Allerød Gymnasium samt den tilhørende handlingsplan.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2019

Handleplan: Undervisningsmiljøvurdering og Elevtrivselsundersøgelse 2019

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse (ETU) 2021

I Elevtrivselsundersøgelsen fra 2021 ligger Allerød Gymnasiums 100% på linje med landsgennemsnittet, hvor indikatorsvaret på spørgsmålet om eleven er glad for at går i skole – både på landsplan og på Allerød Gymnasium – befinder sig på 4,1 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 rangerer lavest og 5 højest.

Når der måles på de 5 andre trivselsindikatorer, så ligger Allerød Gymnasium også der på linje med landsgennemsnittet, bortset fra på området social trivsel, hvor skolen ligger 0,1 point over landsgennemsnittet. Landstallene er angivet i parentes
Efter tallene for Allerød Gymansium.
De andre indikatorer er:
• Faglig trivsel med 3,8 – (3,8)
• Social trivsel med 4,3 – (4,2)
• Læringsmiljø med 3,6 – (3,6)
• Pres og bekymringer på 2,5 – (2,5)
• Mobning med 4,7 – (4,7)

Strategier og politikker vedr. kvalitetssikring

Fastholdelsesstrategi udarbejdet i 2015 for Allerød Gymnasium kan hentes i en pdf-version her.

Efteruddannelsespolitik for Allerød Gymnasium kan hentes i en pdf-version her.