Billedkunst – Progressionsplan (c-niveau)

Grundforløb:

 • Introduktion til fagets vekslen mellem teori, analyse og praksis
 • Mindre kreative, problemorienterede visuelle opgaver – oftest udført i undervisningstiden.
 • Gengivelsesstrategier

1.g.

 • Udarbejdelse af primært praktisk, teoretisk og analytisk indhold til portfolio – oftest udført i undervisningstiden.
 • Dokumentation af æstetiske og innovative processer, herunder kort redegørelse af processen fra ide til færdigt resultat.
 • Refleksion over egne og andres kunstneriske til- og fravalg.
 • Analyse (formal-, betydnings- og socialanalyse), fortolkning og perspektivering
 • Viden om udvalgte kunsthistoriske perioder og visuelle værker, stilarter og fænomener fra før- og efter 1800 og fra de seneste 10 år, med vægt på sidstnævnte periode. Herunder brug af relevant fagterminologi samt redegørelse af gengivelsesstrategier.
 • Mindre løbende skriftligt arbejde, herunder noteskrivning, skitsetegning, ideudvikling, analyseopgaver samt kortere formidlingsopgaver – eksempelvis i forbindelse med udstillinger uden for billedkunstlokalet eller (digitale) præsentationer/fremlæggelser i klassen
 • It bruges i undervisningen til at søge, skabe, eksperimentere, lagre, formidle og kommunikere

Opgavegenrer:

 • Centralt i undervisningen er elevens portfolio. Heri dokumenterer eleven gennem hele undervisningsforløbet sit arbejdet med praksis, analyse og teori. Portfolioen indgår i den afsluttende prøve.
 • Mindre skriftlige formidlingsopgaver som eksempelvis knytter sig til udstillinger uden for billedkunstlokalet.
 • Selvstændigt, individuelt eksamensprojekt med undersøgelse af selvvalgt, lærergodkendt problemstilling i slutningen af undervisningsperioden (udgør ca. 15 % af den samlede undervisningstid)