Progressionsplan:

C-niveau:

Opgavegenrer:

 • Ingen skriftlighed på C-niveau.

B-niveau:

Opgavegenrer:

 • En 5 elev-timers opgave i 3.g valgfrit placeret på året. Består af ét større produktorienteret projektarbejde, hvor eleverne selvstændigt fordyber sig i en faglig problemstilling og gennemfører og bearbejder mindre former for feltundersøgelser. Kan afleveres både som traditionel opgave og som mundtligt præsenteret ppt.
 • Udarbejdelse af synops(-er) (valgfrit antal/ingen elevtimer) mhp. eksamenstræning

Kompetencer:

Opgave:

 • Fordybelse i faglig problemstilling
 • Bearbejdelse og formidling af undersøgelsesresultater koblet med teori
 • Redegørelse, analyse, diskussion & perspektivering

Synopsis:

Koncentreret række stikord til mundtlig fremlæggelse og diskussion af faglig problemstilling. Vil typisk indeholde:

 • kortfattet præsentation af et emneområde, hvor der gøres rede for en selvstændigt afgrænset psykologifaglig problemstilling
 • redegørelse for relevant psykologisk viden, herunder teori og undersøgelser, som inddrages til at belyse den formulerede problemstilling
 • faglig begrundet stillingtagen til den inddragne psykologiske viden, herunder i hvilket omfang den giver svar på den eller de valgte problemstillinger
 • vurdering af mulige andre forklaringer eller perspektiver.

Opgavegenrer:

Små skriveøvelser (C-niveau)

De små skriveøvelser kan f.eks. omhandle metodekritik- og diskussion hver gang man har gennemgået en undersøgelse/eksperiment.

Kriterier for en god skriveøvelse:

(mangler)

(Her skal være et eksempel på en god opgave)

Projektarbejdet, rapport eller elektronisk præsentation (B-niveau)

(Her mangler noget)

Kriterier for en god opgave:

 • Klar introduktion til og beskrivelse af problemstillingen.
 • Tydelig begrundelse af den teori og den metode der vælges for at besvare problemstillingen (Refleksiv stillingtagen til metode og teori.)
 • Aktiv brug af empiri og teori og koblingen mellem dem.
 • Vurdering af empiriens resultater og disses udsagnskraft

(Her skal være et eksempel på en god opgave)

Taksonomiske niveauer:

Redegørelse:

Her forventes man at redegøre for teori, problemstilling, herunder hypotese og metode ift. feltarbejde.

Analyse:

Analysedelen dækker udførelse af feltarbejde og analyse og fortolkning af undersøgelsens resultater med teori/begreber.

Diskussion/Vurdering

Diskussion af problemstillingen og projektets resultater (undersøgelsens resultater, analyse/fortolkning i forhold til empiri og problemformulering)