Progressionsplan:

(Her skal være et link)

B-Niveau:

Opgavegenrer:

I fransk arbejdes der i efteråret med små bundne opgaver som oversættelse, billedbeskrivelse, grammatikopgaver og skriftlige kommunikationsøvelser, glosetræningsøvelser.

Fokus er opgaver, der bidrager til at styrke ordforråd og sproglige/ mundtlige kompetencer, eftersom der på B-niveau ikke indgår skriftlig eksamen!

I foråret arbejdes der fortsat med små bundne opgaver, men vi påbegynder også arbejde med de mere med de frie opgaver, hvor der trænes:

 • Små resumé af tekster og film
 • Små ppt fremlæggelser.
 • Pod og vodcast.

Fokus er fortsat opgaver, der bidrager til at styrke ordforråd og sproglige/ mundtlige kompetencer

Kompetencer:

 • Grammatik
 • ordforråd
 • ordbogsopslag

 

B-niveau:

Opgavegenrer:

På andet år arbejdes der i efteråret med de mellemlange bundne og frie opgaver hvor progressionen i sværhedsgrad stiger:

 • Oversættelse
 • Billedbeskrivelse
 • Resumé
 • Besvarelse af spørgsmål til tekst og film.

I foråret fortsættes med de mellemlange frie og bundne opgaver – fortsat med det sigte, at det skriftlige produkt skal understøtte mundtlige kompetencer:

 • Oversættelse
 • Billedbeskrivelse
 • Analyse af tekster/ film: med krav til at kune tale om hovedpersoner, tid, sted, temaer.
 • Talepapir – med fokus på mundtlig eksamen.

Kompetencer:

 • Grammatik
 • Ordforråd
 • Analyse: Karakteristik af personer, miljø, samfund
 • Argumentation
 • tekstforståelse
 • Formidling

A-niveau:

Opgaver:

På A niveau – 3.år med fransk på gymnasiet, stiger kravene til grammatisk korrekthed og indholdsanalyse. Opgaverne bliver der flere af, eftersom der på A.niveau også indgår skriftlig eksamen – og der veksles fortsat mellem nu Længere frie opgaver samt længere bundne opgaver:

 • Oversættelse med større præcision i forhold til grammatik
 • Tænkeskrivning
 • Eksamensopgaver: Analyse af længere tekst med fokus på miljø, tid, sted, personbeskrivelse og temaer.
 • Dagbogsskrivning
 • Blog
 • Brevskrivning
 • Formidlingsskrivning: Artikel eller undervisningsmateriale.

Kompetencer:

 • Genrebevidsthed: Novelle, Drama, lyrik, avisartikel, journal intime, Blog
 • Bevidsthed om forskellige perioder
 • Argumentation
 • Grammatik
 • Ordforråd
 • Tekstanalyse
 • Tekstforståelse
 • Formidling

Opgavegenrer:

Bundne opgaver (B-niveau):

I fransk arbejder vi både med bundne og frie opgaver. Bundne opgaver dækker over opgaver, som træner grammatik og ordforråd, der støtter op om træning af samtale på fransk. Det kunne være opgaver som:

 • Billedbeskrivelse
 • Oversættelse af en tekst fra dansk til fransk
 • Resumé af tekst på fransk
 • Produktion af små film
 • Postkort
 • Diverse kreative øvelser

Kriterier for en god opgave:

Ved de bundne opgaver lægges der primært vægt ved grammatisk korrekthed og varieret ordforråd. Gloser anvendt i undervisningen, i forbindelse med emneforløb, inddrages. At skrive grammatisk korrekt betyder at være i stand til korrekt at anvende:

 • Artikler (Bestemt, ubestemt samt delingsartikler)
 • Adjektiver
 • Adverbier
 • Verber (Anvendt i tiderne: présent, passé composé, imparfait, futur proche, futur simple, passé recent)
 • Imperativ
 • Passiv
 • Pronominer: Personlige, possessive, refleksive, relative
 • Nægtelser
 • Kongruens
 • Præpositioner

Kravene til grammatisk korrekthed skærpes fra 1.g til 2.g, efterhånden som de grammatiske emner er gennemgået i undervisningen.

Her ses et eksempel på en eksemplarisk opgave, hvor eleven har trænet gloser til emnet “La cuisine – Une recette” samt arbejdet med brug af imperativ/ bydeform.

Une recette

Bundne opgaver (A-niveau):

Som på B-niveau Iægges der ved de bundne opgaver vægt ved træning af gloser, der støtter op om udvikling af kommunikative færdigheder, samt grammatisk korrekthed. Opgavetyperne er af nogenlunde samme karakter, men kravene til længde og korrekthed er større. Grammatiske emner fra 1. og 2.g samles op og udbygges med emnerne:

 • Pronominaladverbier En og Y
 • Pronominer: Demonstrative, neutrale
 • Infinitivmærke
 • Gérondif
 • Veber: passé simple, plusqueparfait
 • Conditionnel
 • Subjonctif
 • Ledsætningsindledere

Kriterier for en god opgave:

Der stilles på A-niveau større krav til grammatisk korrekthed, varieret sprog samt kendskab til idiomatiske udtryk, – hvilket vil sige øget bevidsthed om billedsprog samt faste udtryk ex: “Il pleut des cordes” = Det står ned i stænger.

Her er et eksempel på en eksemplarisk opgave, en oversættelse, hvor eleven har arbejdet med passé composé og den korte tillægsform:

Bunden opgave 3g

Frie skriftlige opgaver (B-niveau)

På B-niveau arbejdes der, foruden små bundne opgaver, ligeledes med større, frie skriftlige opgaver som:

 • Novelleanalyse
 • Billedanalyse
 • Analyse af sange

Med disse opgaver trænes, foruden grammatik og ordforråd, tekstanalyse, hvor også evnen til at arbejde med indholdet af en tekst vurderes. Opgaverne bygges op over de taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse og diskussion/vurdering.

 • Redegørelse: Hvad sker der i teksten: Hvem, hvad, hvor, hvornår
 • Analyse/Forståelse af tekstens indhold: Hvorfor, hvordan? Analyse med udgangspunkt i et emne. Ex. analyse af en tekst med fokus på ungdomskultur, kulturmøde etc.
 • Diskussion/ vurdering: Hvorfor handler personerne som de gør – perspektivering til andre tekster, der er gennemgået i franskundervisningen.

Kriterier for en god opgave:

Ved de frie opgaver lægges der større vægt ved grammatisk korrekthed, tekstforståelse, varieret ordforråd, veldisponeret tekst, kohærens (tekstens indholdsmæssige sammenhæng ex. at der skrives korrekt inden for en bestemt genre) og kohæsion (den sproglige sammenhæng, hvor der ex anvendes bindeord og adverbier) samt anvendelse af forbinde-ord/gambitter.

Evner for redegørelse og analyse vægtes højere mod slutningen af 2.g.

Her ses et godt eksempel på en fri opgave:

Fransk skriftlig opgave 2.g B-niveau

Frie skriftlige opgaver (A-niveau)

På A-niveau arbejdes mere fokuseret med analyse af bl.a.:

 • Noveller
 • Digte
 • Artikler
 • Breve
 • Drama
 • Blog, sociale medier

I arbejdet med skriftlig produktion kræves kendskab til kravene for de forskellige skrivegenrer ex. krav til dagsbogskrivning, blog, artikel.

De frie skriftlige opgaver bygges op over de taksonomiske niveauer, redegørelse, analyse og diskussion/vurdering.

 

 • Redegørelse: Hvad sker der, hvem gør hvad, hvornår etc. – samt indplacering i historisk periode og miljø
 • Analyse: Med udgangspunkt i gennemgået tema, der viser elevens forståelse af hovedpersonerne og deres handling, tid/ sted. Analysen af tekster, film og billeder har fokus på tekstforståelse.
 • Diskussion: Med perspektivering til andet gennemgået materiale.

Desuden stilles der krav om, at eleven er i stand til at kunne indplacere det læste i forskellige historiske perioder.

Kriterier for en god opgave:

På A-niveau stilles krav om større grammatisk korrekthed (jf. krav til de bundne opgaver på A-niveau) samt kendskab til idiomatiske udtryk, dvs. billedsprog eller faste udtryk. Desuden stilles større krav til tekstanalyse – herunder evnen til at kunne karakterisere, analysere og diskutere samt indplacere teksten i den historiske periode, den indskriver sig i.

Her ses et eksempel på en god opgave, hvor der arbejdes med karakteristik og tekstanalyse:

Den frie franske opgave 3g La Parure

Taksonomiske niveauer:

 • Redegørelse: Hvad sker der, hvem gør hvad, hvornår etc. – samt indplacering i historisk periode og miljø.
 • Analyse: Med udgangspunkt i gennemgået tema, der viser elevens forståelse af hovedpersonerne og deres handling, tid/ sted. Analysen af tekster, film og billeder har fokus på tekstforståelse.
 • Diskussion: Med perspektivering til andet gennemgået materiale.