Fransk – Opgaver

1.g-2.g (B-niveau)

Bundne opgaver:

I fransk arbejder vi både med bundne og frie opgaver. Bundne opgaver dækker over opgaver, som træner grammatik og ordforråd, der støtter op om træning af samtale på fransk. Det kunne være opgaver som:

 • Billedbeskrivelse
 • Oversættelse af en tekst fra dansk til fransk
 • Resumé af tekst på fransk
 • Produktion af små film
 • Postkort
 • Diverse kreative øvelser

 

Fokus er opgaver, der bidrager til at styrke ordforråd samt de mundtlige kompetencer, eftersom der på B-niveau ikke indgår skriftlig eksamen.

Kriterier for en god opgave:

Ved de bundne opgaver lægges der primært vægt ved grammatisk korrekthed og varieret ordforråd. Gloser anvendt i undervisningen, i forbindelse med emneforløb, inddrages. At skrive grammatisk korrekt betyder at være i stand til korrekt at anvende: 

 • Artikler (Bestemt, ubestemt samt delingsartikler)
 • Adjektiver
 • Adverbier
 • Verber (Anvendt i tiderne: présent, passé composé, imparfait, futur proche, futur simple, passé recent)
 • Imperativ
 • Passiv
 • Pronominer: Personlige, possessive, refleksive, relative
 • Nægtelser
 • Kongruens
 • Præpositioner

Kravene til grammatisk korrekthed skærpes fra 1.g til 2.g, efterhånden som de grammatiske emner er gennemgået i undervisningen.

Her ses et eksempel på en eksemplarisk opgave, hvor eleven har trænet gloser til emnet “La cuisine – Une recette” samt arbejdet med brug af imperativ/ bydeform.

Une recette

 

Frie skriftlige opgaver 

På B-niveau arbejdes der, foruden små bundne opgaver, ligeledes med større, frie skriftlige opgaver med udgangspunkt i: 

 • Analyse af læste tekster
 • Billedanalyse
 • Analyse af sange

Med disse opgaver trænes, foruden grammatik og ordforråd, tekstanalyse, hvor også evnen til at arbejde med indholdet af en tekst vurderes. Opgaverne bygges gradvist op over de taksonomiske niveauer, hvor man i slutningen af 2.g er i stand til at redegøre, analysere og perspektivere/ diskutere på fransk.

 • Redegørelse: Hvad sker der i teksten: Hvem, hvad, hvor, hvornår
 • Analyse/Forståelse af tekstens indhold: Hvorfor, hvordan? Analyse med udgangspunkt i  et emne. Ex. analyse af en tekst med fokus på ungdomskultur, kulturmøde etc.
 • Diskussion/ vurdering: Hvorfor handler personerne som de gør – perspektivering til andre tekster, der er gennemgået i franskundervisningen.

Kriterier for en god opgave:

Ved de frie opgaver lægges der vægt på grammatisk korrekthed, tekstforståelse, varieret ordforråd, veldisponeret tekst, kohærens (tekstens indholdsmæssige sammenhæng)  og kohæsion (den sproglige sammenhæng, hvor der ex anvendes bindeord og adverbier) samt anvendelse af forbinde-ord/gambitter.

Evner for redegørelse og analyse vægtes højere mod slutningen af 2.g.

Her ses et godt eksempel på en fri opgave:

Fransk skriftlig opgave 2.g B-niveau

 

3.g (A-Niveau)

Bundne opgaver:

På A-niveau, – det tredje år med fransk på gymnasiet, stiger kravene til de skriftlige opgaver. Desuden stiger antallet af opgaver, eftersom der på A.-niveau også indgår skriftlig eksamen.

Som på B-niveau Iægges der ved de bundne opgaver vægt på træning af gloser, der støtter op om udvikling af kommunikative færdigheder, samt grammatisk korrekthed. Opgavetyperne er af nogenlunde samme karakter, men kravene til længde og korrekthed er større. Grammatiske emner fra 1. og 2.g samles op og udbygges med emnerne:

 • Pronominaladverbier En og Y
 • Pronominer: Demonstrative, neutrale
 • Infinitivmærke
 • Gérondif
 • Veber: passé simple, plusqueparfait
 • Conditionnel
 • Subjonctif
 • Ledsætningsindledere

Kriterier for en god opgave:

Der stilles på A-niveau større krav til grammatisk korrekthed, varieret sprog samt kendskab til idiomatiske udtryk, – hvilket vil sige øget bevidsthed om billedsprog samt faste udtryk ex: “Il pleut des cordes” = Det står ned i stænger. 

Her er et eksempel på en eksemplarisk opgave, en oversættelse, hvor eleven har arbejdet med passé composé og  le participe passé:

Bunden opgave 3g

Frie skriftlige opgaver (A-niveau)

På A-niveau arbejdes mere fokuseret med større skriftlige opgaver  på baggrund af læst materiale som:

 • Noveller
 • Romanuddrag
 • Digte
 • Artikler
 • Breve
 • Drama
 • Blog, sociale medier

I arbejdet med skriftlig produktion kræves kendskab til kravene for de forskellige skrivegenrer ex. krav til dagsbogskrivning, blog, artikel. 

De frie skriftlige opgaver bygges op over de taksonomiske niveauer, redegørelse, analyse og diskussion/vurdering.

 • Redegørelse: Hvad sker der, hvem gør hvad, hvornår etc. – samt indplacering i historisk periode og miljø
 • Analyse: Med udgangspunkt i gennemgået tema, der viser elevens forståelse af hovedpersonerne og deres handling, tid/ sted. Analysen af tekster, film og billeder har fokus på tekstforståelse.
 • Diskussion: Med perspektivering til andet gennemgået materiale.

Kriterier for en god opgave:

På A-niveau stilles krav om større grammatisk korrekthed (jf. krav til de bundne opgaver på A-niveau)  samt kendskab til idiomatiske udtryk, dvs. billedsprog eller faste udtryk. Desuden stilles større krav til tekstanalyse – herunder evnen til at kunne karakterisere, analysere og diskutere samt indplacere teksten i den historiske periode, den indskriver sig i.

Her ses et eksempel på en god opgave, hvor der arbejdes med karakteristik og tekstanalyse:

Den frie franske opgave 3g La Parure