Fransk– Opgaver

1.g-2.g (B-niveau)

Bundne opgaver:

I fransk arbejder vi både med bundne og frie opgaver. Bundne opgaver dækker over opgaver, som træner grammatik og ordforråd, der støtter op om træning af samtale på fransk. Det kunne være opgaver som:

 • Billedbeskrivelse
 • Oversættelse af en tekst fra dansk til fransk
 • Resumé af tekst på fransk
 • Produktion af små film
 • Postkort
 • Diverse kreative øvelser – herunder ordforrådsøvelser, grammatikøvelser,

Fokus er opgaver, der bidrager til at styrke ordforråd samt de mundtlige kompetencer, eftersom der på B-niveau ikke indgår skriftlig eksamen.

Kriterier for en god opgave:

Ved de bundne opgaver lægges der primært vægt ved grammatisk korrekthed og varieret ordforråd. Gloser anvendt i undervisningen, i forbindelse med emneforløb, inddrages. At skrive grammatisk korrekt betyder at være i stand til korrekt at anvende:

 • Artikler (Bestemt, ubestemt samt delingsartikler)
 • Adjektiver
 • Adverbier
 • Verber (Anvendt i tiderne: présent, passé composé, imparfait, futur proche, futur simple, passé recent)
 • Imperativ
 • Passiv
 • Pronominer: Personlige, possessive, refleksive, relative
 • Nægtelser
 • Kongruens (ex. et verbet er bøjet korrekt i person og tal efter subjektet)
 • Præpositioner

Kravene til grammatisk korrekthed skærpes fra 1.g til 2.g, efterhånden som de grammatiske emner er gennemgået i undervisningen.

Her ses et eksempel på en eksemplarisk opgave, hvor eleven har trænet gloser til emnet “La cuisine – Une recette” samt arbejdet med brug af imperativ/ bydeform.

Une recette

Frie skriftlige opgaver

På B-niveau arbejdes der, foruden små bundne opgaver, ligeledes med større, frie skriftlige opgaver med udgangspunkt i:

 • Analyse af læste tekster
 • Billedanalyse
 • Analyse af sange

Med disse opgaver trænes, foruden grammatik og ordforråd, tekstanalyse, hvor også evnen til at arbejde med indholdet af en tekst vurderes. Opgaverne bygges gradvist op over de taksonomiske niveauer, hvor man i slutningen af 2.g er i stand til at redegøre, analysere og perspektivere/ diskutere på fransk.

 • Redegørelse: Hvad sker der i teksten: Hvem, hvad, hvor, hvornår
 • Analyse/Forståelse af tekstens indhold: Hvorfor, hvordan? Analyse med udgangspunkt i et emne. Ex. analyse af en tekst med fokus på ungdomskultur, kulturmøde etc.
 • Diskussion/ vurdering: Hvorfor handler personerne som de gør – perspektivering til andre tekster, der er gennemgået i franskundervisningen.

Kriterier for en god opgave:

Ved de frie opgaver lægges der vægt på grammatisk korrekthed, tekstforståelse, varieret ordforråd, veldisponeret tekst, kohærens (tekstens indholdsmæssige sammenhæng) og kohæsion (den sproglige sammenhæng, hvor der ex anvendes bindeord og adverbier) samt anvendelse af forbinde-ord/gambitter.

Evner for redegørelse og analyse vægtes højere mod slutningen af 2.g.

Her ses et godt eksempel på en fri opgave:

Fransk skriftlig opgave 2.g B-niveau

3.g (A-niveau)

Bundne opgaver:

På A-niveau, – det tredje år med fransk på gymnasiet – stiger kravene til de skriftlige opgaver. Desuden stiger antallet af opgaver, eftersom der på A.-niveau også indgår skriftlig eksamen.

Som på B-niveau Iægges der ved de bundne opgaver vægt på træning af gloser, der støtter op om udvikling af kommunikative færdigheder, samt grammatisk korrekthed. Opgavetyperne er af nogenlunde samme karakter, men kravene til længde og korrekthed er større. Grammatiske emner fra 1. og 2.g samles op og udbygges med emnerne:

 • Pronominaladverbier En og Y
 • Pronominer: Demonstrative, neutrale
 • Infinitivmærke
 • Gérondif
 • Veber: passé simple, plusqueparfait
 • Conditionnel
 • Subjonctif
 • Ledsætningsindledere

Kriterier for en god opgave:

Der stilles på A-niveau større krav til grammatisk korrekthed, varieret sprog samt kendskab til idiomatiske udtryk, – hvilket vil sige øget bevidsthed om billedsprog samt faste udtryk ex: “Il pleut des cordes” = Det står ned i stænger.

Her er et eksempel på en eksemplarisk opgave, en oversættelse, hvor eleven har arbejdet med passé composé og le participe passé:

Bunden opgave 3g

Frie skriftlige opgaver (A-niveau)

På A-niveau arbejdes mere fokuseret med større skriftlige opgaver på baggrund af læst materiale som:

 • Noveller
 • Romanuddrag
 • Digte
 • Artikler
 • Breve
 • Drama
 • Blog, sociale medier

I arbejdet med skriftlig produktion kræves kendskab til kravene for de forskellige skrivegenrer ex. krav til dagsbogskrivning, blog, artikel.

De frie skriftlige opgaver bygges op over de taksonomiske niveauer, redegørelse, analyse og diskussion/vurdering.

 • Redegørelse: Hvad sker der, hvem gør hvad, hvornår etc. – samt indplacering i historisk periode og miljø
 • Analyse: Med udgangspunkt i gennemgået tema, der viser elevens forståelse af hovedpersonerne og deres handling, tid/ sted. Analysen af tekster, film og billeder har fokus på tekstforståelse.
 • Diskussion: Med perspektivering til andet gennemgået materiale.

Kriterier for en god opgave:

På A-niveau stilles krav om større grammatisk korrekthed (jf. krav til de bundne opgaver på A-niveau) samt kendskab til idiomatiske udtryk, dvs. billedsprog eller faste udtryk. Desuden stilles større krav til tekstanalyse, herunder evnen til at kunne karakterisere, analysere, diskutere samt indplacere teksten i den historiske periode, den indskriver sig i.

Her ses et eksempel på en god opgave, hvor der arbejdes med karakteristik og tekstanalyse:

Den frie franske opgave 3g La Parure

Træning af eksamensopgave

Endelig trænes i 3g. også skriftlige eksamensopgaver.

Den skriftlige prøve i fransk efter 3g består af en delprøve 1 og en delprøve 2. Delprøve 1 skal løses på 1 ½ time uden hjælpemidler. Delprøve to har du 3 1/2 time til at løse med hjælpemidler – uden dog tilgang til oversættelsesprogrammer eller kommunikation med omverden.

Delprøve 1 består af en tekst A på ca. én normalside, glosseret i forhold til sværhedsgrad og niveau. Den danner udgangspunkt for de efterfølgende 13-16 delopgaver, der tester:

 • Tekstforståelse
 • Morforlogi (ords opbygning)
 • Grammatik
 • Syntaks (sætningskonstruktion)
 • Ordforråd
 • Fri tekstproduktion

En række af de 13-16 delopgaver er forskellige typer af multiple-choice opgaver med spørgsmål om:

 • Tekstens genre
 • Tekstens tema
 • Tekstens formål
 • Sæt informationerne fra teksten i kronologisk rækkefølge
 • Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål)
 • Markér det rigtige svar
 • Sandt eller falsk?
 • Forbind højre og venstre spalte så sætningerne er korrekte
 • Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaring i højre spalte
 • Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne/synonymerne i højre spalte
 • Vælg det rigtige af de fremhævede ord

Kriterier for en god løsning af multiple-choice-opgaver:

Multiple-choice-opgaverne skal løses korrekt. Idet delprøve 1 er uden hjælpemidler, kræver disse opgaver et godt ordforråd og god grammatisk viden.

Eksempel på delprøve 1 fransk fortsætter A

En række af opgaverne i delprøve 1 er billedbeskrivelser. Opgavetyperne kan beskrives således:

 • Giv billedet en titel på fransk og begrund dit valg med 3-5 sætninger på fransk
 • Beskriv historien bag billedet på fransk. Skriv 3-5 sætninger på fransk
 • Sandt eller falsk? Hvilke sætninger er rigtige i forhold til billedet til højre, til venstre eller begge billeder
 • Kig på billedet og gør sætningerne færdige på fransk
 • Hvad forestiller billedet? Sæt kryds og begrund dit valg med 3-5 sætninger på fransk.
 • Beskriv billedet med 3-5 sammenhængende sætninger på fransk. Brug ex. mindst tre adjektiver

Kriterier for en god løsning af billedbeskrivelser:

Her lægges der vægt på ordforråd, evne til at gøre sig forståelig, grammatisk korrekthed samt kulturel viden. Skriveopgaverne kan evt. inkludere et krav om at anvende et særligt antal ord, bestemte gloser eller grammatisk benspænd ex. brug af adjektiver.

Delprøve 2 stiller krav om genrebestemt tekstproduktion på mindst 350 ord ud fra et tekstmateriale, der kan være lyd, film, tekst, billede. Her har du 3 ½ time til at løse opgaven.

I opgaven, skal du skrive inden for en bestemt genre. Det kunne være:

 • Artikel
 • Dagbog/blog
 • Brev/e-mail
 • Læserbrev

Kravet til genreskrivning er selvsagt ikkehøjt i begyndersprog som i dansk og engelsk. Genren, som eleverne skriver i, skal dog være genkendelig. Der prøves i, om eleven har en elementærfornemmelse for genrer. ”​ (Fra ”Lærerens hæfte”.)

Hvordan skriver man en artikel?

En artikel behandler på baggrund af et kildemateriale et emne og skal informere en modtagergruppe. En artikel kan skrives til forskellige målgrupper og i forskellige sammenhænge. Derfor skal du være bevidst om afsender – og modtagerforhold.

Hvordan skriver man et læserbrev?

Læserbreve skrives ikke af journalister men af avisens eller bladets læsere. De kan handle om alt fra vigtige samfundsproblemer til personlige ytringer. Nogle læserbreve er både oplysende og fulde af gode argumenter, andre blot udtryk for helt personlige følelser. Et læserbrev vil også kunne publiceres på en blog.

Hvordan skriver man en dagbog?

En dagbog er en bog, hvori der skrives uformelle kronologiske daterede oplæg. En dagbog er for det meste privat, hvori man skriver til sig selv om sin hverdag, sine tanker, sine holdninger og ønsker. Men en dagbog kan også bruges mere offentligt i form af en personlig blog.

Hvordan skriver man et brev?

Et brev kan være både formelt og uformelt, og ord, udtryk og høflighedsvendinger og stilniveau varierer derefter. Et brev kan skrives som en e-mail. Det er vigtigt at tage højde for det afsender- og modtagerforhold, der fremgår af opgaveformuleringen.

Kriterier for en god løsning af delprøve 2:

Det er væsentligt, at opgaven skal løses med de benspænd der gives. Der vil i delprøve 2 normalt stilles krav om anvendelse af 10 forskellige verber, du skal vise dig i stand til at bøje og anvende korrekt i tre forskellige tider. Verberne understreges og i parentes, eller i fodnote, noteres, hvilken tid verbet er bøjet i.

Det er desuden væsentligt, at du opbygger din besvarelse på baggrund af det materiale (tekster, film, billeder) der ligger i den digitale materialesamling (del af eksamensmaterialet). Her tæller det positivt, såfremt du viser, du er i stand til ikke blot at gå i dybden (gerne med citater, som dog ikke tæller med i det samlede antal ord, du skal skrive) med en enkelt tekst, – men med flere. Husk altid kildehenvisninger i form af fodnoter.

Eksempel på delprøve 2 fransk fortsætter A