Religion – Opgaver

På religion C stilles intet krav om skriftlige afleveringer. Derimod arbejdes der med faglig skrivning i undervisningen, hvor faglig terminologi, baggrundviden samt religionshistorisk analyse af kildemateriale trænes og opsummeres. I den forbindelse arbejdes bl.a. med:

 • Tænkeskrivning
 • Fælles noter i google.doc og padlet
 • Diverse kreative og innovative øvelser som learningapp
 • Mindmaps

På Religion B stilles der krav om udarbejdelse af et projekt á 5 sider pr. person, der anvendes som afsæt for dialog ved den mundtlige eksamen. I løbet af undervisningen trænes denne genre bl.a. efter feltarbejde og ekskursion.

For religionsfaget findes to rapporttyper:

 • Religionssociologisk rapport
 • Religionshistorisk rapport

Forskellen på de to rapporter ligger i deres forskellige fokus og metode. Hver metode har hver sin fremgangsmåde, og derfor får man forskellige resultater, alt afhængig af hvilken metode man bruger. Metoderne er ofte lånt fra andre fag, men får et nyt udtryk i religionsfaget, da de jo hele tiden knyttes til religion:

Den religionssociologiske rapport vil undersøge religion, som den praktiseres af religiøse udøvere med brug af religionssociolgisk metode: Feltarbejde, interviews, kvantitativ og kvalitativ data.

Den religionshistoriske rapport anvender religionshistorisk metode med det sigte at undersøge religiøse menneskers kulturprodukter (tekster, billeder, hjemmesider mv.). Religionsfaget som humanistisk disciplin bruger en lang række forskellige metoder.

 • Kildekritik
 • Tekstanalyse – fænomenologisk analyse
 • Komparativ analyse
 • Billedanalyse
 • Ritualanalyse
 • Argumentationsanalyse
 • Strukturalistisk analyse
 • Kvalitativ analyse
 • Kvantitativ analyse

Rapporterne opbygges med afsæt i de taksonomiske niveauer:

Redegørelse: for teori, problemstilling, herunder hypotese og metode ift. feltarbejde.

Kildekritik: Hvilken kilde arbejdes med. Metoden er hentet fra historie.

Analyse/undersøgelse: Analyse af udført feltarbejde eller anden empiri, som f.eks. kan være tekst, ritualer, billeder eller andet ikonografisk materiale. I analysen inddrages refleksioner over relevant teori.

Diskussion/vurdering: Diskussion af undersøgelsens resultater – evt. med perspektivering til andet gennemgået materiale under andre emner.

Kriterier for en god opgave

 • Klar rød tråd med relevant konklusion.
 • Præcis redegørelse for metode og teori.
 • Præcis definition og kritik af den/de anvendte kilder.
 • Et redegørende afsnit hvor du præsenterer dit genstandsfelt (Hvem, hvad, hvor, hvornår) såfremt det er af betydning for analysen. Dette afsnit skal kun skrives, hvis det benyttes i analysen.
 • God analyse: tekstnærhed og god brug af faglige begreber – med inddragelse af relevant teori.
 • Klart sprog – præcise formuleringer

Her er et eksempel på en god religionsopgave:

eksemplarisk opgave religion