Dansk – Opgaver

Den litterære artikel:

Den litterære artikel som opgavegenre handler om at analysere en eller flere fiktionstekster.

Som forfatter af artiklen er dit mål at delagtiggøre den interesserede læser i hvad du har fundet ud af omkring teksten, og at overbevise læseren om gyldigheden af det.

Den litterær artikel bør indeholde:

 • en indledning der kan fange læseren
 • en kort præsentation af teksten
 • en metodisk tekstanalyse
 • en fortolkning, baseret på analysen
 • en perspektivering af teksten
 • en afrunding der opsummerer og viser tilbage til indledningen

Opgavetyper i en litterær artikel:

Den litterære artikel indeholder følgende opgavetyper, der dog ikke skal have særskilt overskrift i selve opgaven.

 • Indledning: Præsentation af tekstmaterialet samt et tematisk fokus
 • Analyse: Danskfaglig analyse, dvs. med anvendelse af danskfaglig metode og begreber. Analysen skal udfolde den vinkling som indledningen har lagt, og det fokus som selve opgaveteksten har formuleret. Husk at dokumentere i form af tekstnedslag
 • Fortolkning: Her præsenterer du dit samlede bud på en forståelse af teksten med udgangspunkt i din analyse.
 • Perspektivering: Perspektiver i overensstemmelse med opgaveformuleringen, dvs. fx til genre, tema eller periode.
 • Afrunding: Rund artiklen af i forhold til indledningen og det oplæg du gav der.

Kriterier for en god litterær artikel:

 • sproget er klart og velformuleret dansk, som er sprogligt korrekt
 • opfylder opgavens krav og anvisninger
 • markerer en vinkel på stoffet
 • analyserer
 • gør brug af relevant danskfaglig viden
 • har tekstfokus
 • har overblik over materialet
 • går tæt på teksten
 • har blik for tekstens sammensathed
 • dokumenterer, citerer og henviser
 • fortolker på baggrund af analysen
 • perspektiverer ud fra det givne fokus

Her kan du se et eksempel på en litterær artikel.

Kronikken:

Kronikken som opgavegenre handler om at belyse og analysere en argumenterende tekst, samt føre diskussionen af dens emne et skridt videre.

Som forfatter af kronikken har du gjort din stilling op og skal klæde læseren på til også at tage kvalificeret stilling.

Opgavetyper i en kronik:

Kronikken indeholder følgende opgavetyper, der dog ikke skal have særskilt overskrift i selve opgaven.

 • Indledning: Præsentation af tekstmaterialet samt et emne eller fokus
 • Redegørelse: Gør kort rede for hvad skribenten mener, dvs. præsentér de centrale synspunkter i prioriteret rækkefølge.
 • Sproglig karakteristik: Karakterisér hvordan synspunkterne fremføres. Analysér brugen af argumentation og sprog. Giv eksempler og husk at bruge danskfaglige begreber. (Analyse af hovedargumentet/-erne med påstand, belæg, virkemidler mm.)
 • Diskussion: Præsentation og afvejning af forskellige synspunkter. Diskutér emnet med udgangspunkt i tekstens synspunkter og i din analyse af dem. Inddrag andre(s) synspunkter og tilfør gerne relevant viden om emnet. HUSK at diskussionen ikke handler om, hvad du synes, men om at få belyst emnet fra flere sider!
 • Afrunding: Rund kronikken af i forhold til indledningen og det oplæg du gav der. Her må du gerne tage stilling og konkludere.

Kriterier for en god kronik:

 • sproget er klart og velformuleret dansk, som er sprogligt korrekt
 • opfylder opgavens krav og anvisninger
 • redegør og karakteriserer
 • gør brug af relevant danskfaglig viden
 • har emnefokus
 • har overblik over materialet
 • slår ned på træk, som er centrale for emnet
 • dokumenterer
 • diskuterer problemstillinger, som er centrale for emnet
 • argumenterer
 • konkluderer

Her kan du se et eksempel på en kronik.

Essayet:

Essayet som opgavegenre er den mest personlige af opgavegenrerne. Ordet ”essay” betyder oprindeligt ”undersøgelse” eller ”forsøg”. Emnet er danskfagligt og du skal præsentere din viden og din holdning til emnet, så du besvarer opgaven og kommer omkring forskellige vinkler på emnet.

Et essay indeholder følgende elementer:

 • Indledning: Åbningen bør være undrende, åben, undersøgende, sprogligt interessant — dvs. essayistisk
 • Hovedafsnit:
  • Beskriv hovedemnet fra 3-5 vinkler
  • Sørg for at præsentere og indarbejde tekstforlægget
  • Indarbejd både abstrakte og konkrete sekvenser, dvs. både eksempler og refleksioner
  • Hold dig til emnet!
  • Sørg for gode overgange
  • Besvar (eller reflektér i det mindste) over alle de spørgsmål du stiller. Og omvendt: stil kun spørgsmål du kan besvare eller reflektere over.
  • Sørg for variation i eksemplerne
  • Inddrag læseren!
  • Skriv personligt!
  • Inddrag danskfaglig viden (og terminologi/ begreber)
  • Kontroller at du har besvaret opgaven.
 • Afrunding: Rund essayet af i forhold til indledningen og det oplæg du gav der. Husk af afslutte essayet åbent mod yderligere refleksion.

Kriterier for et godt essay:

 • sproget er klart og velformuleret dansk, som er sprogligt korrekt
 • opfylder opgavens krav og anvisninger
 • undersøger, reflekterer
 • har emnefokus
 • har overblik over materialet
 • tager afsæt i materialet
 • udnytter materialet i sine refleksioner
 • inddrager skribentens egne overvejelser og evt. andet stof
 • afrunder i en åbning, hvor læseren kan fortsætte refleksionerne

Her kan du se et eksempel på et essay.

 

Dansk – Opgaver (Ny reform gælder fra årgang 2017)

 

Den analyserende artikel, litterært perspektiv

I den analyserende artikel inden for det litterære perspektiv skal du foretage en litterær analyse med fokus på tekstens form og indhold. En litterær tekst kan fx være en novelle, et digt eller et uddrag fra et drama eller en roman.

 

Opbygning af den analyserende artikel med litterært perspektiv har et fast format med en indledning, midte og en afslutning.

 • Indledning: Præsentation af tekstmaterialet, emne og fokus. Indledningen skal endvidere vække læserens interesse. Præsentér gerne viden udover teksten, som er relevant for opgaven – eksempelvis litteraturhistorisk kontekst, forfatterskab eller tema.
 • Midte: Midten skal både indeholde analyse og fortolkning samt en perspektivering.
 • Afslutning: Afslutningen vender tilbage til din indledning ved at samle de vigtigste pointer og afrunde artiklen.

 

I en analyserende artikel med litterært perspektiv kan du fx undersøge følgende:

 • Personkarakteristik
 • Miljøkarakteristik
 • Sproglige virkemidler
 • Komposition
 • Fortællertype og synsvinkel
 • Fremstillingsformer
 • Tematikker
 • Budskab
 • Genre

 

Kriterier for en god analyserende artikel med litterært perspektiv:

 • sproget er klart og velformuleret dansk, som er sprogligt korrekt
 • opfylder opgavens krav og anvisninger
 • der er et klart og tydeligt fokus og rød tråd igennem opgaven
 • klar, sammenhængende og vinklet formidling af din undersøgelse
 • har overblik over materialet
 • gør brug af relevant danskfaglig viden og metode  – her især brug af danskfaglige begreber og/eller viden om litteraturhistorie eller genre
 • god, præcis og dybdegående analyse af det, opgaveformuleringen beder dig om at undersøge – fold dine pointer ud, og før dem frem til en samlet fortolkning og perspektivering
 • går helt tæt på teksten og citerer og kommenterer centrale passager
 • afrunde opgaven

 

Den analyserende artikel, sproglig analyse:

I den analyserende artikel inden for det sproglige perspektiv skal du foretage en sproglig og retorisk analyse, fortolkning og vurdering af en tekst.  Du skal undersøge et eller flere aspekter i teksten og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten skal forstås. En tekst kan være taler og argumenterende tekster som fx reklame- og kampagnemateriale, debatindlæg i både trykte og digitale medier, journalistiske tekster, selvfremstillende tekster fra sociale medier samt sproglig analyse af litterære tekster.

Opgavetyper i den analyserende artikel med sprogligt perspektiv:

Opgaven har et fast format med en indledning, midte og en afslutning.

 • Indledning: Præsentation af tekstmaterialet, emne og fokus. Indledningen skal endvidere vække læserens interesse.
 • Midte: Midten skal både indeholde sproglig karakteristik og analyse samt muligvis en afrundende vurdering.
 • Afslutning: Afslutningen nuancerer indledningen ved at samle de vigtigste pointer og afrunde artiklen.

Analyserende artikel med sprogligt perspektiv:

I en analyserende artikel med sprogligt perspektiv kan du fx undersøge følgende:

 • Argumentation
 • Appelformer
 • Diskurs
 • Sproghandlinger
 • Ordvalg og ordklasser
 • Syntaks
 • Sproglige virkemidler

Kriterier for en god analyserende artikel med sprogligt perspektiv:

 • sproget er klart og velformuleret dansk, som er sprogligt korrekt
 • opfylder opgavens krav og anvisninger
 • gør brug af relevant danskfaglig viden og metode
 • har et klart fokus og en rød tråd
 • har overblik over materialet
 • god, præcis og dybdegående analyse af det, opgaveformuleringen beder dig om at undersøge – fold dine pointer ud, og før dem frem til en samlet fortolkning og eventuel vurdering.
 • klar, sammenhængende og vinklet formidling af din undersøgelse.
 • går helt tæt på teksten og citerer og kommenterer centrale passager
 • afrunder

 

 

Den analyserende artikel, medieperspektiv:

I den analyserende artikel inden for medieperspektivet skal du foretage en medieanalyse med fokus på filmiske virkemidler, fortolkning og vurdering af et medieklip.  Du skal undersøge et eller flere aspekter i klippet og forklare din læser, hvordan klippet virker, og hvordan medieklippet skal forstås. Et medieklip kan være uddrag fra kampagnefilm, dokumentarer, kortfilm, reality-programmer mv.

 

Opbygning af den analyserende artikel med medieperspektiv har et fast format med en indledning, midte og en afslutning.

 • Indledning: Præsentation af tekstmaterialet, emne og fokus. Indledningen skal endvidere vække læserens interesse.
 • Midte: Skal både indeholde medieanalyse og fortolkning samt muligvis en afrundende vurdering.
 • Afslutning: Afslutningen refererer tilbage til indledningen ved at samle de vigtigste pointer og afrunder artiklen.

 

I en analyserende artikel med medieperspektiv kan du fx undersøge følgende:

 • Billedbeskæring
 • Perspektiv og synsvinkel
 • Billedkomposition
 • Kamerabevægelser
 • Lyd
 • Lys og skygge
 • Farver
 • Klipning
 • Fakta – og fiktionskoder
 • Dramaturgi
 • Personkarakteristik
 • Fortæller
 • Genre

 

Kriterier for en god analyserende artikel med medieperspektiv:

 • sproget er klart og velformuleret dansk, som er sprogligt korrekt
 • opfylder opgavens krav og anvisninger
 • gør brug af relevant danskfaglig viden og metode – her især viden om filmiske virkemidler
 • har et klart fokus og rød tråd
 • har overblik over materialet
 • god, præcis og dybdegående analyse af det, opgaveformuleringen beder dig om at undersøge – fold dine pointer ud, og før dem frem til en samlet fortolkning og eventuel vurdering.
 • klar, sammenhængende og vinklet formidling af din undersøgelse.
 • går helt tæt på medieklippet, bruger skærmbilleder og citerer og kommenterer centrale passager
 • afrunder

 

Den debatterende artikel:

I den debatterende artikel skal du undersøge, diskutere og tage stilling til et danskfagligt emne. Du skal tage udgangspunkt i tekstmaterialet og præsentere dine synspunkter med en velgennemtænkt argumentation.

Opgavetyper i den debatterende artikel:

Den debatterende artikel indeholder følgende opgavetyper:

 • Indledning: Præsentér tekstmaterialet, emne og fokus.
 • Redegørelse: Gør kort rede for de centrale synspunkter i hovedteksten i prioriteret rækkefølge.
 • Diskussion: Præsentér og vurdér de forskellige synspunkter. Diskutér emnet med udgangspunkt i teksternes synspunkter og i din analyse af dem. Inddrag andre(s) synspunkter og tilfør gerne relevant viden om emnet.
 • Argumentation: Husk også at argumentere for dine egne holdninger til emnet, og forsøg at overbevise din læser om disse synspunkter med en stærk og velgennemtænkt argumentation.
 • Afslutning: Rund den debatterende artikel af med en afslutning, der også indeholder en markering af dit synspunkt. Sørg for at der er en tydelig forbindelse til indledningen og det fokus, du præsenterede der.

Kriterier for en god debatterende artikel:

 • sproget er klart og velformuleret dansk, som er sprogligt korrekt og i en personlig stemme
 • dækker opgaveformuleringens spørgsmål og formelle krav og anvisninger
 • redegør for relevante synspunkter
 • gør brug af relevant danskfaglig viden og metode
 • har et klart fokus og en rød tråd
 • har overblik over materialet
 • slår ned på træk, som er centrale for emnet
 • dokumenterer
 • diskuterer problemstillinger, som er centrale for emnet
 • argumenterer overbevisende for egen holdning
 • afslutter

 

 

Den reflekterende artikel:

Den reflekterende artikel som opgavegenre er den mest personlige af opgavegenrerne. I den reflekterende artikel skal du undersøge og reflektere over et danskfagligt emne eller spørgsmål. At reflektere vil sige at tænke, overveje og undre sig, og målet med artiklen er dels at formidle denne refleksion, dels at få læseren til at reflektere sammen med dig.

 

En reflekterende artikel indeholder følgende elementer:

 • Indledning: Åbningen bør være undrende, åben, undersøgende, sprogligt interessant. Indledningen skal pege ind i emnet og den vinkel, du lægger på det i din artikel.
 • Hovedafsnit:
  • Sørg for at præsentere og indarbejde tekstmaterialet samt tekstens væsentligste vinkler på emnet.
  • Indarbejd både konkrete eksempler og abstrakte refleksioner.
  • Hold dig til emnet og husk at inddrage danskfaglig viden (begreber) og at være analytisk i dine eksempler.
  • Sørg for gode overgange mellem dine eksempler og refleksioner.
  • Besvar eller reflektér over alle de spørgsmål du stiller. Og omvendt: stil kun spørgsmål du kan besvare eller reflektere over.
  • Sørg for variation i eksemplerne.
  • Inddrag læseren!
  • Skriv personligt og levende.
  • Sørg for at skabe din egen selvstændige tekst med en tydelig rød tråd.
  • Kontroller at du har besvaret opgaven.
 • Afrunding: Rund opgaven af i forhold til indledningen og det oplæg du gav der. Husk af afslutte opgaven åbent mod yderligere refleksion.

 

Kriterier for en god reflekterende artikel:

 • sproget er klart og velformuleret dansk, som er sprogligt korrekt.
 • sproget skal være levende, sanseligt og personligt.
 • skribentens tanke- og skriveproces skal være synlig.
 • opgaven skal opfylde opgaveformuleringens krav og anvisninger og have et klart fokus.
 • den reflekterende artikel er undersøgende og reflekterende.
 • opgaven skal tage afsæt i tekstmaterialet.
 • inddrag danskfaglig viden og analytiske pointer.
 • inddrag almen viden, og evt. relevant viden fra andre fag.
 • afrundingen er åbning, viser tilbage til indledningen, og lægger op til yderligere refleksion.