Progressionsplan:

(Her skal være et link)

 

C-niveau:

Opgavegenrer:

 • Rapport
 • Journal
 • Regneopgaver (i begrænset omfang)

Kompetencer:

 • Den naturvidenskabelige metode
 • Enheder – i begrænset omfang
 • Formler, simple sammenhænge,
 • størrelsesordner, præfixer.
 • Digital dataopsamling, analyse og præsentation.
 • Brug af grafer og figurer.
 • Formidling af eksperimentelt arbejde.

B-niveau:

Opgavegenrer:

 • Rapport
 • Journal
 • Regneopgaver

Kompetencer:

 • Formler – symbolmanipulation,
 • Øgede krav til faglig præcision i kompetencerne i C niveau

A-niveau:

Opgavegenrer:

 • Rapport
 • Journal
 • Regneopgaver
 • Skriftlige eksamensopgaver

Kompetencer:

 • Formler – mere komplekse sammenhænge.
 • Præcis formidling af eksperimentelt arbejde, herunder også forklaring af teori.

Opgavegenrer:

Rapport (om eksperiment eller øvelse)

En rapport indeholder traditionelt set følgende indhold:

 • Formål
 • Redegørelse kortfattet for relevant teori
 • Beskrivelse af egen fremgangsmetode
 • Analyse af data
 • Diskussion af resultater, data, mm.
 • Vurdering af RELEVANTE fejlkilder og deres betydning.
 • Konklusion
 • HUSK: Figur/tabel-beskrivelser og henvisning til disse.

Rapportens forskellige elementer befinder sig på følgende taksonomiske niveauer:

Redegørelse (overfladeforståelse):

 • Redegør for opgavens formål, fremstil relevant teori.
 • Redegør for (egen) fremgangsmåde
 • Redegør for øvelsens resultater og fejlkilder

Analyse/ undersøgelse:

 • Opstil selvstændig hypotese.
 • Undersøg et fænomen via eksperimentet og analyser data.
 • Undersøg data via grafer/tabeller.

Diskussion/ vurdering (dybdeforståelse)

 • Diskuter øvelsens resultat, og deducer de følgende konsekvenser.
 • Vurder relevante fejlkilders betydning for resultatet.
 • Perspektiver til andre emner eller eksperimenter.

Kriterier for en god opgave:

En god rapport redegør for øvelsens formål og relevant teori. Fremgangsmåden fremstilles sandfærdigt så forsøget og metoden kan eftergøres af andre.

Der afsluttes med en redegørelse for forsøgets resultater.

Den altid tilhørende dataindsamling- og behandling er en central del af fysikfaget. Det er essentielt, at eleven analyserer, fremstiller og forholder sig til de indsamlede data på en systematisk (naturvidenskabelig) måde som nemt kan opsummeres i den afsluttende konklusion.

Den gode rapport indeholder altid et vurderende diskussionsafsnit hvor forsøgets delkonklusioner og resultater vurderes, vendes og drejes, og fremstilles så den stillede hypotese besvares fornuftigt.

(Her skal være en pdf-film med en eksemplarisk opgave)

Journal:

En rapport indeholder følgende indhold:

 • Formål
 • Kortfattet redegørelse
 • Databehandling
 • Fejlkilder
 • Konklusion

En journal er en slags øvelsesdagbog hvor alle relevante informationer skrives ned. Minder meget om rapportformen, men indeholder ikke det vurderende element.

Kriterier for en god opgave:

En god journal lægger fundamentet for en rapport, og er tilstrækkelig detaljerig til, at en anden elev kan gennemføre det samme eksperiment baseret på journalen.

(Her skal være en pdf-film med en eksemplarisk opgave)

Opgaveregning:

Når du regner opgaver, skal du:

Omsætte sprogligt formuleret problemstilling til beregninger.

Fortolke og vurdere resultater og enheder.

Sproglig formulere overvejelser og antagelser om en åben problemstilling.

Lavt taksonomisk niveau: Beregning/gæt uden mellemregninger eller forklaringer.

Højt taksonomisk niveau: Beregning med mellemregninger og forklaringer. Brug af teori på tværs af emner. Deduktion af konsekvenser som følge af resultatet.

Kriterier for en god opgave:

Tilstrækkelig forklaring, så der ikke er tvivl om overvejelser og brugte metoder (isolering, beregning, antagelser, nummeriske løsninger, regressioner)

(Her skal være en pdf-film med en eksemplarisk opgave)

Forsøg/Øvelser:

Når du laver forsøg / øvelser skal du lære at opstille og arbejde med eksperimentelt udstyr. Du skal også opnå forståelse for måleusikkerheder.

Lavt taksonomisk niveau: Kan finde ud af at bruge opstillingen, men kan ikke selv opstille den eller forklare de enkelte deles funktion.

Højt taksonomisk niveau: Korrekt opstilling med forståelse for de enkelte sensores/enheders indflydelse på eksperimentet. Overvejelser om hvorfor netop denne opstilling. Overvejelser om forsøgets måleusikkerheder og deres indflydelse på resultatet.

Kriterier for en god opgave:

 • Selvstændig opsætning af udstyr
 • Forståelse for individuelle enheders funktion.
 • Forståelse for måleusikkerheder.

Taksonomiske niveauer:

(Mangler)