Musik – Opgaver

Musikalsk analyse

optræder bl.a. i

  • SRP
  • SRO
  • Musikalske analyseopgaver
  • Samt mundtlig eksamen

Musikalsk analyse kan indeholde musikinterne parametre som:

harmonik, form, instrumentation, melodik, sound, form og tekst, groove/rytme, genre/stil.

Taksonomiske niveauer:

Redegørelse:

I musikfaget er redegørelse og analyse ofte meget integreret med hinanden. Hvis man skiller de to ad, så er redegørelsen f.eks. en kort gennemgang af de vigtigste karakteristika i en musikhistorisk periode eller en genre som skal bruges senere i opgaven.

Analyse/undersøgelse:

Analysen består af en udfoldelse og anvendelse af de musikalske parametre med nodeeksempler som dokumenterer de analytiske iagttagelser. Progressionen ligger i antallet af parametre, der inddrages, samt i sværhedsgraden af de enkelte parametre.

Diskussion/ vurdering:

I diskussionen kan det være relevant at inddrage musikeksterne parametre som f.eks. biografisk, historisk, psykologisk eller musiketnologisk for at kunne fortolke/vurdere musikken i en kontekst.

Der kan f.eks. perspektiveres til stil-, periode- og genrekonventioner, samtidige samfundsforhold, kunstnerbiografiske forhold, instrumenttekniske og teknologiske forhold, musikkens samlede udtryksfelt, dans/tekst/performance osv., hvis musikken indgår i sådanne kunstneriske sammenhænge.

Krav til en god opgavebeskrivelse:

Det er vigtigt at den musikalske analyse kun indeholder relevante musikinterne iagttagelser som bruges i fortolkningen/vurderingen af hvilken virkning/betydning det har for musikken. Dvs. man skal altid kunne bruge iagttagelserne fra den musikalske analyse i fortolkningen af musikken og hele tiden spørge sig selv hvad analysen skal bruges til i forhold til opgavens overordnede spørgsmål.

Her kan du læse mere om den musikalske analyse.

M1:

Opgave der træner basale musikteoretiske kompetencer.

I M1 opgaven ønskes musikalsk analyse indenfor

A) akkordlæsning

B) harmonisk analyse

C) melodisk analyse

D) rytmisk analyse

Taksonomiske Niveauer:

Der arbejdes redegørende/analyserede i M1-opgaven. Har man bestemt genrekendskab til de musikstykker der bruges, kan man også vurdere stykket i en stil- eller genremæssig kontekst, men dette er ikke nødvendigt.

Krav/kriterier til en god opgavebesvarelse:

A) Akkordlæsning: Eleven skal være i stand til korrekt at læse følgende akkorder (her eksemplificeret i C):

De fire treklange: dur, mol, formindsket, forstørret (C, Cm, Cdim eller Co, Caug eller C+). Dur-treklangen kan optræde med tilføjet (stor) sekst eller tilføjet septim (stor, lille): C6, Cmaj7, C7 eller none (stor, lille): C9, C7b9, Cmaj9. Mol- treklangen kan optræde med tilføjet (stor) sekst og tilføjet septim (lille): Cm6, Cm7 eller none (stor) Cm9. Den formindskede treklang kan optræde med lille septim (Cm7b5) og for- mindsket septim (den formindskede firklang, Cdim7). Desuden kan forekomme sus4- akkorder med eller uden lille septim: Csus4, evt. C7sus4. Akkorderne kan forekomme i om- vendingerne terts i bas, kvint i bas og septim i bas

B) Harmonisk analyse: Eleven skal analysere funktionsharmoniske (dur og mol) og modalharmoniske progressioner ved at anføre toneart og analysetegn (funktionstegn eller trintal) under en melodi, som er becifret. Eksaminanden skal derudover kort argumentere for, hvorfor der er tale om enten funktionsharmonik eller modalharmonik.

C) Melodisk analyse: Melodiens toneart, taktart og ambitus angives i de tre bokse. Den efterfølgende analyse skal indeholde en angivelse af melodi- ens form og struktur, samt melodiske og rytmiske iagttagelser

Der lægges vægt på korrekt brug af relevante musikfaglige begreber.

D) Rytmisk analyse: Eleven skal kunne foretage en rytmisk analyse af rytmikken i et stykke musik (2-4 takter). Kom herunder ind på rytmiske mønstre, gentagelsesstrukturer og forholdet imellem stemmerne.

M2:

Den store opgavegenre i musik er arrangementsopgaven. I denne opgavetype arbejdes der satsteknisk med noder, og den tager hensyn til stilistiske karakteristika og regler ingen for stilen.

Opgaven Består af et arrangement (jazz, pop/rock, vokal) / Musikalsk udsættelse.

Taksonomiske niveauer:

Er på det højeste niveau ved et fuldt arrangement.

Krav/kriterier til en god opgavebesvarelse:

Første skridt er korrekt udførte akkorder.

I alle opgavebesvarelser skal notationen være klar, umisforståelig og korrekt – også i detaljen. Det er ikke nok at skrive kor, vokal, eller 2. stemme. Det skal fremgå helt præcist, hvilken besætning udsættelsen er tiltænkt. De gængse konventioner for notation skal overholdes med hensyn til; nøgler, fortegn, nodeværdier, pausetegn, partituropstilling, lodret affinitet (indbyrdes sammenhæng) i partituret.

Større opgaver med musik som fag (prosa):

Eksempelvis SRO og SRP.

Taksonomiske niveauer:

Redegørende

Analyserende/undersøgende

Diskuterende/vurderende

Krav/kriterier til en god opgavebesvarelse:

  • demonstrere evne til faglig fordybelse og til at anvende relevante faglige begreber
  • udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
  • besvare en stillet opgave fyldestgørende dvs. at opgavebesvarelsen besvarer opgaveformuleringen
  • beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse).