Engelsk B – Opgaver

Engelsk på B-niveau består af 5 assignments:

Assignment 1-4 består er prøver i sproglig korrekthed.

Assignment 5 er en prøve i skriftlig fremstilling (essay).

Assignments 1-4

 • Tekstmaterialet i Assignments 1 – 4 kan være skrevet tekst eller digitalt materiale (audio, video, foto)
  • Assignment 1 er altid verbets hovedtider
  • Assignment 2 er altid noget med ordklasser
  • Assignment 3 + 4 varrierer

Opgaveinstrukserne er formuleret på dansk, hvis der er tale om en prøve i fx verbernes tider eller ordklasser; mens instrukser til opgaver, hvor eleven skal producere en kort tekst på engelsk, er formuleret på engelsk.

BEMÆRK: Hvis der i besvarelsen af Assignment 1 – 4 anvendes citater, fx ved at der citeres ordret fra en grammatikbog eller internetside, angives disse som kilder.

Assignment 1 (fast opgavetype):

Prøve i verbernes hovedtider

(fx identificere alle verber i præsens i en tekst og omskrive dem til præteritum).

Assignment 2 (fast opgavetype):

Prøve i identifikation af én eller flere ordklasser – altid fulgt af en form for forklaring eller beskrivelse af ordklassens form eller funktion.

Denne opgave kan være baseret på skrevet tekst, audio eller video.

Assignment 3 og 4 kan variere imellem a-d:

a. Kort video/lyd klip med et semantisk fokus

F.eks.: find seks substantiver som tilhører et bestemt semantisk felt eller skema

b. Jumbled sentences

10 eller 12 sætninger/ytringer, som står i vilkårlig rækkefølge og som skal samles til to korte sammenhængende tekster.

c. Billede beskrivelsen

Der skal skrives en kort tekst (50 – 75 ord) på engelsk med nogle bestemt ord eller ordklasser, som angives i opgaveinstruksen, som beskriver eller passer til et billedoplæg.

d. Stilistikopgave

Beskrivelse af stilistiske træk og/eller omskrivning af et kort tekststykke fra ét stilleje til et andet (fx fra uformelt/talesprog til mere formelt standardsprog).

Denne opgave kunne også være et svar på en jobannonce med en bestemt modtager.

Assignment 5 – Opgave i skriftlig fremstilling

 • Assignment 5 er todelt.
 • Besvar enten Assignment A eller Assignment B .

OBS: både A og B indeholder 2 spørgsmål som besvares hver for sig.

Assignment A- Fiction

Opgaveeksempel:

Task 1: Write a summary of [short story] in about 125 words. Please note that the summary is a task on its own and should NOT be included as part of the essay.

Task 2: Write an analytical essay (600-900 words) in which you analyse and interpret the [short story]. You must focus on [analysis].

(fx: relationship between characters).

Include the following analytical terms in your essay:

Analytical terms: e.g.character, title, setting, conflict, style, composition, narrator eller main theme]

In your essay you must include references to the text

Kriterier for en god A-opgave:

Summary:

Et summary skal:

 • være skrevet i nutid
 • introducere tekstens titel og forfatter
 • være objektivt og uden kommentarer til teksten
 • være kort (ca. 125 ord)
 • være uden citater fra teksten.

Essay:

 • en sammenhængende tekst med en indledning, en hoveddel og en afrunding/konklusion
 • en fokuseret tekst: novellen eller ikke-fiktion teksten er emnet for essayet; der er en rød tråd i behandlingen af tekstmaterialet.
 • en dokumenteret tekst: essayet underbygges med henvisninger til og citater fra tekstmaterialet

I essayet bliver du bedt om at analysere (analyse), fortolke (interpret) og referere til teksten (include references). Det betyder:

Analyse: du skal undersøge teksten nærmere:

 • dens bestanddele
 • virkemidler
 • temaer
 • osv.

Interpret: du skal forklare:

 • hvordan de enkelte bestanddele skal forstås i tekstens sammenhæng og dermed at klarlægge tekstens budskab.

Include references to the text:

 • Jeres ’analytical essay’ skal underbygge med eksempler fra tekstmaterialet i form af citater, som er forsynet med en henvisning til den pågældende tekst.
 • Anvendes andre kilder i udarbejdelsen af besvarelsen, skal disse også forsynes med en henvisning.

Assignment B – Non-fiction

1.Write a summary of [non-fiction text] in about 125 words.

2. Write an analytical essay (600-900 words) about [non-fiction text]. You must focus on [analysis].

(fx: arguments eller attitude)

Discuss briefly…

Include the following analytical terms in your essay:

Analytical terms: e.g. topic, receiver, intention, type of medium, sender (writer) eller message)

In your essay you must include references to the text.

 • I assignment 5B vil materialet bestå af én tekst med et digitalt element (fx et videoklip) som kan bruges i diskussioner eller til at få baggrundsinformation om emnet.
 • Tekstmaterialet kan også være digitalt i sig selv, fx en tale, en podcast, et tv-interview eller en tv-debat. Teksten vil i så fald altid været ledsaget af en udskrift (en skrevet tekst). Eleverne vil altså kunne tage afsæt i den skrevne tekst i assignment 5B, også selv om der er tale om en digital tekst.

Kriterier for en god B-opgave:

Summary:

Et summary skal:

 • være skrevet i nutid
 • introducere tekstens titel og forfatter
 • være objektivt og uden kommentarer til teksten
 • være kort (ca. 125 ord)
 • være uden citater fra teksten.

Essay:

 • en sammenhængende tekst med en indledning, en hoveddel og en afrunding/konklusion
 • en fokuseret tekst: novellen eller ikke-fiktion teksten er emnet for essayet; der er en rød tråd i behandlingen af tekstmaterialet.
 • en dokumenteret tekst: essayet underbygges med henvisninger til og citater fra tekstmaterialet

I essayet bliver du bedt om at analysere (analyse), diskutere (discuss) og referere til teksten (include references). Det betyder:

Analyse: du skal undersøge teksten nærmere:

 • dens bestanddele
 • virkemidler
 • temaer
 • osv.

Discuss: du skal fremdrage modsatrettede holdninger:

 • Med udtrykket discuss menes at fremdrage holdninger til et emne.
 • Emnet vil fremgå af opgaveformuleringen.
 • En diskussion sammenstiller forskellige og ofte modsatrettede synspunkter med argumentation for disse, og den kan afsluttes med argumenteret personlig stillingtagen.

Include references to the text:

 • Jeres ’analytical essay’ skal underbygge med eksempler fra tekstmaterialet i form af citater, som er forsynet med en henvisning til den pågældende tekst.
 • Anvendes andre kilder i udarbejdelsen af besvarelsen, skal disse også forsynes med en henvisning.

BEMÆRK: I B-opgaven kan i også referere til videomateriale i jeres diskussionsdel. Vær opmærksom på følgende, når du henviser til videomateriale:

 • transskribere en passage og angive minuttæller;
 • referere til det digitale materiale med en tekstnær omskrivning og angive minuttæller;
 • citere en situation eller scene ved at benytte skærmdump og minuttæller.