Engelsk – Opgaver

 

Grammatikopgave:

Delprøve 1 på både A- og B- niveau indeholder fire opgavetyper

 

 • Opgave a: Syv fejlsætninger med én fejl i hver sætning, der skal rettes og forklares med anvendelse af faglig terminologi.

Eksempel:  fejlsætning: “Everyone agree that unless elephants are protected, they will become extinct.”

Rettelse: Everyone agrees that unless elephants are protected, they will become extinct” Kongruensfejl – pronominer (stedord), der ender på -one, har altid verbet i 3. person ental.

 • Opgave b: en grammatikopgave med typisk ét specifikt fokus, som varierer fra opgave til opgave. Eksempelvis kan opgave b omhandle adjektivers bøjning, de relative pronominers anvendelse, verbers tider osv. Opgave vil ofte kræve uddybende forklaringer med anvendelse af faglig terminologi.
 • Opgave c: en stilistikopgave, hvor du skal beskrive de stilmæssige træk i en eller to tekster, som kan være både sagprosa og skønlitteratur. Se beskrivelsen af stilistisk analyse under opgaver.
 • Opgave d: en oversættelsesopgave, hvor du skal oversætte fra dansk til engelsk.

 

Kriterier for en god opgave:

 • Grammatisk og anden sproglig iagttagelsesevne og paratviden
 • beherskelse af relevant faglig terminologi til beskrivelse af grammatiske og andre sproglige fænomener.

(Her skal være en pdf-film med en eksemplarisk opgave)

 

Essay:

Et eksamens-essay i engelsk er:

 • En sammenhængende tekst med en indledning, en hoveddel og en afrunding/konklusion.
 • Indledningen: Indledningen skal fange læserens opmærksomhed og give en ide om essayets fokus. Her præsenterer du ganske kort et centralt tema i teksten, som du arbejder videre med i din analyse. Du kan også kort opridse, hvilke analyseområder din besvarelse vil komme ind på.
 • Hoveddelen: novellen, eller non-fiction-teksten er emnet for essayet. Der skal være en rød tråd i behandlingen af tekstmaterialet: du bygger videre på idéer og temaer fra din indledning, og sørger for, at der er en sammenhæng mellem de enkelte analyseafsnit.
 • Konklusionen: Konklusionen skal opsummere essayets pointer eller give et afsluttende synspunkt på emnet. Man kan evt. vende tilbage til de tematikker, man har præsenteret i indledningen. Konklusionen må ikke indeholde nye aspekter.
 • På B-niveau fremgår de analysepunkter, der skal indgå i besvarelsen, i opgaveformuleringen.
 • På A-niveau skal du selvstændigt vurdere, hvilke yderlige analyseområder, din besvarelse skal indeholde udover de obligatoriske områder (typisk to), som opgaveformuleringen giver dig.
 • Husk dokumentation: essayet underbygges med henvisninger til, gerne citater fra, tekstmaterialet, som altid skal følges af en reference til sidetal og linjenummer.

 

A paper (findes kun på B-niveau):

A paper er en tredelt opgavebesvarelse (besvarelse af spørgsmål) hvor de tre spørgsmål repræsenterer hvert sit taksonomiske niveau;

 • account for/outline, (redegørelse)
 • analyse (analyse og fortolkning)
 • discuss (sammenstiller forskellige og ofte modsatrettede synspunkter med argumentation for disse, og den kan afsluttes med argumenteret personlig holdning)

Kriterier for en god opgave:

 • Sprogbeherskelse (f.eks. fluency, idiomatik, semantik – passende sprog til den givne kontekst, pas f.eks. på med slang, sammentrækninger etc.),
 • Formidlingsevne (struktur, kohærens, kohæsion, præcision.)
 • Evne til selektion og vægtning af stof fra tekstmaterialet
 • Tekstlæsningsfærdigheder: forståelse, analyse og fortolkning. Du må aldrig kun give et referat af teksten: Du skal forholde dig analytisk til den.
 • Brug af relevante fagbegreber/fagtermer i din analyse.
 • Brug af relevante hjælpemidler.

(Her skal være en pdf-fil med en eksemplarisk opgave)