Progressionsplan:

(Her skal være et link)

C:niveau:

Opgavegenrer:

 • Biologirapport

Kompetencer:

 • Problemløsningskompetencer
 • Formidlingskompetencer
 • Bearbejde, analysere og fortolke data

B-niveau:

Opgavegenrer:

 • Biologirapport

Kompetencer:

 • Problemløsningskompetencer
 • Formidlingskompetencer
 • Bearbejde, analysere og fortolke data
 • Formulere problemstillinger under anvendelse af fagudtryk
 • Analysere og vurdere artikler med biologisk indhold

A-niveau:

Opgavegenrer:

 • Biologirapport
 • Skriftlige eksamensopgaver

Kompetencer:

 • Problemløsningskompetencer
 • Formidlingskompetencer
 • Bearbejde, analysere og fortolke data
 • Analysere og vurdere artikler med biologisk indhold
 • En præcis beskrivelse og analyse af en biologisk problemstilling forudsætter en korrekt anvendelse af fagudtryk og evne til at fremhæve de væsentlige punkter. Herved opøves en kombination af faglige og formidlingsmæssige kompetencer

 

Opgavegenrer:

Biologirapport:

En biologirapport består af følgende beskrevne elementer:

 • Formål: Kort, præcis og objektiv beskrivelse af forsøgets formål og de metoder, der er brugt. (som regel 2-3 linier)
 • Teori: Den baggrundsviden, der skal til for at forstå forsøget. Her skal relevante kemiske reaktionsskemaer noteres, og der skal redegøres for central teori.
 • Fremgangsmåde: Forklar hvordan du udførte forsøget. Det særligt vigtigt at notere, hvor der er afvigelser fra forsøgsvejledningen. Medtag relevante billeder og tegninger af forsøgsopstillingen.
 • Resultater og databehandling: (kan evt. adskilles i to afsnit) Så vidt mulig grafisk eller skematisk fremstilling af alle resultaterne. Udvalgte eksempler på beregninger. Først opskrives formlen med symboler, derefter indsættes talværdier med enheder.
 • Diskussion og fejlkilder: Resultaterne vurderes. Ved eventuelle afvigelser fra det forventede skal relevante fejlkilder beskrives og deres betydning for resultaterne vurderes. Usikkerheder identificeres og kommenteres. Er der stillet særlig diskussionsspørgsmål til øvelsen (typisk af læreren) er det her, de besvares.
 • Konklusion: Konklusionen skal kunne læses i forlængelse af formålet og på den måde være et ”svar” herpå. I praksis betyder det at konklusionen er et resumé af øvelsen.

Kriterier for en god biologirapport:

En rapport skal ud fra en fast form formidle eksperimentelt arbejde, så det er klart hvilke resultater forsøget har haft, hvordan de er behandlet og hvordan de kan fortolkes.

Med afsæt i eventuelle fejlkilder (eksperimentets begrænsninger) skal resultater diskuteres og sættes i relation til relevant(e) fagområde(er).

En god tommelfingerregel: En rapport skal kunne læses og forstås af en person med fagligviden på samme niveau (eller højere) end forfatteren.

(Her skal være en pdf med en eksemplarisk opgave)

Biologijournal:

Journalen kan betragtes som de noter man optager i laboratoriet eller i felten når eksperimentelt arbejde gennemføres. Journalen vil som regel være grundlag for en rapport.

Journalen kan således indeholde alle opgavetyper som rapporten, men det vil afhænge af øvelsen hvor grundigt de enkelte opgavetyper behandles i journalen.

Studentereksamens-opgaver:

Centralt stillede opgaver, der bevæger sig indenfor fagets kernefaglige område (læreplanen).

I hver delopgave vil der er optræde et såkaldt typeord, der afgør på hvilket niveau og med hvilket fokus opgaven ønskes besvaret. Disse typeord er listet her:

 • Afbild: Grafisk fremstilling af data. Aksebetegnelser og enheder angives. Besvarelsen skal vise din evne til bearbejde og formidle eksperimentelt arbejde eller biologiske data.
 • Analyser: En grundig og systematisk behandling af data, figurer eller oplysninger i opgaven. Analysen kan indeholde en forklaring på årsagssammenhænge. En ren beskrivelse er ikke tilstrækkelig. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt. Besvarelsen skal vise dit faglige overblik og din evne til analysere og vurdere biologiske data.
 • Angiv: Et kort præcist svar, fx enkeltord eller talværdi. Besvarelsen skal vise din evne til at analysere biologiske data.
 • Baggrund, på baggrund af: Besvarelsen skal tage udgangspunkt i det materiale, figur eller lignende, der henvises til. Besvarelsen skal vise din evne til at sætte ukendt materiale i relation til kendte problemstillinger og din forståelse af bestemte biologiske begreber.
 • Begrund: Besvarelsen skal uddybes, så det tydeligt fremgår, hvilke faglige overvejelser, der ligger bag dit svar. Besvarelsen skal vise din evne til at strukturere og formidle stoffet med sikker anvendelse af fagudtryk.
 • Beregn: Besvarelsen skal indeholde et beregnet resultat. Beregningerne skal ledsages af forklarende tekst og delresultater i et sådant omfang, at din tankegang er klar. Angiv enheder.
 • Bestem: Ud fra data eller oplysninger i opgaven, bestemmes for eksempel en forskrift eller en værdi. Forklar kort hvordan bestemmelsen er foretaget, og angiv de forudsætninger eller antagelser, der er grundlag for bestemmelsen. Eventuelle enheder skal angives.
 • Beskriv: Giv en uddybende objektiv beskrivelse af det, der bedes om ud fra en figur eller oplysninger i opgaven. Beskrivelsen skal vise din evne til at strukturere og anvende relevante fagbegreber i forhold til oplysningerne i opgaven. Du skal bevare det faglige fokus i formidlingen.
 • Diskuter: Belys en sag ved at fremdrage forskellige sider og aspekter af den. Argumenter for og imod, inddrag forskellige betragtninger fx miljømæssige, medicinske eller politiske. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt. Besvarelsen skal vise dit faglige overblik og din evne til at sætte ukendt materiale i relation til kendte biologiske problemstillinger.
 • Forklar: Forklaringen skal angive en eller flere årsager, årsagssammenhænge, mekanismer eller processer, der kan forklare det der spørges til. Anvend relevant teori og fagbegreber på de konkrete resultater, figurer eller oplysninger i opgaven. Besvarelsen skal vise din evne til at inddrage relevante faglige elementer i en given problemstilling.
 • Forslag, giv forslag til: Et eller få udvalgte forslag er tilstrækkeligt. Giv en faglig begrundelse for dit eller dine forslag i et sådant omfang at tankegangen er klar.
  • Forsøg/eksperiment. Besvarelsen kan indeholde en beskrivelse af et relevant eksperiment, en forsøgsopstilling, en metode eller dens princip. Overvej reglerne for godt forsøgsdesign.
  • Hypotese. Opstil en hypotese der kan testes.

Besvarelsen skal vise dine eksperimentelle kompetencer og din evne til at forstå biologiske problemstillinger.

 • Inddrag: I besvarelsen skal du inddrage de figurer, data, citater og lignende der henvises til. Besvarelsen skal vise din evne til at sætte ukendt materiale i relation til kendte biologiske problemstillinger.
 • Redegør, for: En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en biologisk problemstilling eller sammenhæng. Besvarelsen skal vise din evne til at kunne strukturere og formidle stoffet med sikker anvendelse af fagudtryk.
 • Skitser: Dette kan fx være en kort tekst, en graf med aksebetegnelser, et forsøg, en forsøgsopstilling. Der er ikke krav om præcise værdier, men kun tendenser.
 • Skriv: Skriv en kort tekst med relevant brug af fagbegreber, der lever op til den type af tekst der bedes om, fx en konklusion eller en figurtekst.
 • Vis: En påstand fremsættes. Der skal fremlægges passende dokumentation og/eller argumentation, som viser at påstanden er korrekt. Dokumentationen kan for eksempel inddrage beregninger, fremstilling af graf, regression, vurdering af data eller tegning af struktur. Det er væsentligt at dokumentationen knyttes sammen med en tekst, som efterviser påstanden. Besvarelsen skal vise din evne til at analysere og vurdere biologiske data.
 • Vurder: Foretag en afvejning af forskellige muligheder eller synspunkter i forhold til en faglig problemstilling. Vurderingen foretages på baggrund af biologisk viden og evt. en statistisk analyse og kan inddrage synspunkter for og imod en faglig problemstillingen. Konkluder, når det er muligt. Besvarelsen skal vise din evne til at analysere og vurdere biologiske data.
 • Udfyld: Et medfølgende bilag skal benyttes og vedlægges besvarelsen.

Taksonomiske niveauer: Biologi:

Redegørelse:

En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en biologisk, kemisk og/eller bioteknologisk problemstilling.

Analyse/ undersøgelse:

En grundig gennemgang og forklaring af data. En ren beskrivelse er ikke tilstrækkelig.

Diskussion/vurdering:

I en diskussion forholder man sig til problemstillingen ved at anvende faglig viden. Det kan f.eks. være ved at fremdrage fordele og ulemper. Inddrag forskellige betragtninger f.eks. bioteknologiske, miljømæssige eller medicinske. Afslut med en konklusion, hvis det er muligt.

En vurdering er på samme taksonomiske niveau som en diskussion, men adskiller sig ved indholdet. På baggrund af biologisk, kemisk og/eller bioteknologisk viden og evt. en analyse vægtes synspunkter for og imod en problemstilling. Afsluttes med en konklusion.