Psykologi – Taksonomiske niveauer

Redegørelse

Her forventes man at redegør for teori og begreber, problemstilling, herunder hypotese og metode ift. feltarbejde.

Analyse

Analysedelen dækker dels udførelse af feltarbejde og analyse og fortolkning af undersøgelsens resultater med teori/begreber, dels analyse af cases samt eksisterende undersøgelser.

Diskussion/Vurdering

Diskussion og vurdering af problemstillingen og projektets resultater (undersøgelsens resultater, analyse/fortolkning i forhold til empiri og problemformulering).

Diskussion og vurdering af eksisterende teori og undersøgelser i sammenhæng med projektets problemstilling.