Psykologi – Taksonomiske niveauer

Redegørelse:

Her forventes man at redegør for teori og begreber, problemstilling, herunder hypotese og metode ift. feltarbejde.

Analyse:

Analysedelen dækker dels udførelse af feltarbejde og analyse og fortolkning af undersøgelsens resultater med teori/begreber, dels analyse af cases samt eksisterende undersøgelser.

Diskussion/Vurdering

Diskussion og vurdering af problemstillingen og projektets resultater (undersøgelsens resultater, analyse/fortolkning i forhold til empiri og problemformulering).

Diskussion og vurdering af eksisterende teori og undersøgelser i sammenhæng med projektets problemstilling.