Bioteknologi – Opgaver

Rapport:

En rapport i bioteknologi består af følgende elementer:

 • Forside: Indeholdende forsøgets titel, navn og klasse for den på den/de person(er), der har udført forsøget hhv. skrevet rapporten, dato samt gerne en vedkommende illustration.
 • Formål: Kort, præcis og objektiv beskrivelse af forsøgets formål og evt. de metoder, der er brugt (som regel 2-3 linier).
 • Teori: Den baggrundsviden, der skal til for at forstå forsøget. Her skal fx relevante kemiske reaktionsskemaer noteres, og der skal redegøres for central teori.
 • Fremgangsmåde: Her forklares hvordan forsøget blev udført. Det er særligt vigtigt at notere, hvor der er afvigelser fra forsøgsvejledningen. Medtag relevante billeder og/eller tegninger af forsøgsopstillingen.
 • Resultater og databehandling: (kan evt. adskilles i to afsnit) Så vidt mulig grafisk eller skematisk præsentation af alle resultater med relevante enheder. Udvalgte eksempler på beregninger. Først opskrives formlen med symboler, derefter indsættes talværdier med enheder.
 • Diskussion og fejlkilder: Resultaterne vurderes. Ved eventuelle afvigelser fra det forventede skal relevante fejlkilder beskrives, og deres betydning for resultaterne vurderes. Usikkerheder identificeres og kommenteres. Er der stillet særlige diskussionsspørgsmål til øvelsen (typisk af læreren) er det her, de besvares.
 • Konklusion: Konklusionen skal kunne læses i forlængelse af formålet som et ”svar” herpå. I praksis betyder det, at konklusionen er et resumé af øvelsen.

Den gode rapport:

En rapport skal ud fra en fast form, ved brug af fagtermer formidle eksperimentelt arbejde, så det er klart, hvilke resultater forsøget har haft, hvordan de er behandlet, og hvordan de kan fortolkes.

Med afsæt i eventuelle fejlkilder (eksperimentets begrænsninger) skal resultater diskuteres og sættes i relation til relevant(e) fagområde(er).

En god tommelfingerregel: En rapport skal kunne læses og forstås af en person med faglig viden på samme niveau (eller højere) end forfatteren.

(Her skal være en fil med en eksemplarisk opgave)

Journal:

Journalen kan betragtes, som de noter der tages i laboratoriet eller i felten, når eksperimentelt arbejde udføres. Journalen vil som regel være grundlag for en rapport.

Journalen kan således indeholde alle opgavetyper som rapporten, men det vil afhænge af øvelsen hvor grundigt de enkelte opgavetyper behandles i journalen.

Eksamensopgaver:

Centralt stillede opgaver, der bevæger sig indenfor fagets kernefaglige område (læreplanen)

I hver delopgave vil der er optræde et såkaldt typeord, der afgør på hvilket niveau og med hvilket fokus opgaven ønskes besvaret. Typeordene med tilhørende forklaring er listet her:

 • Afbild: Grafisk fremstilling af data. Enheder angives.
 • Analysér: En grundig gennemgang og forklaring af data, fx en figur. Afslut med en konklusion, hvis det er muligt. En ren beskrivelse er ikke tilstrækkelig.
 • Angiv: Et kort præcist svar med en kort begrundelse for svaret.
 • Argumentér: Fremfør begrundelser for en antagelse, hypotese eller faglig problemstilling. Argumenterne skal evt. tage udgangspunkt i oplysninger, en figur eller data, der henvises til i opgaven.
 • Beregn: Besvarelsen skal indeholde et beregnet resultat med korrekt antal betydende cifre. Beregningerne skal ledsages af forklarende tekst, delresultater, enheder, reaktionsskemaer, figurer og formler i et sådant omfang, at tankegangen er klar.
 • Bestem: Størrelse skal findes fx ved aflæsning på graf. Relevante enheder skal angives.
 • Beskriv: Giv en uddybende beskrivelse af det der bedes om, ud fra en figur eller oplysninger i opgaven. Beskrivelsen skal anvende faglig terminologi, uddybe med reaktioner eller lignende.
 • Diskuter: I svaret forholder man sig til en problemstilling ved at anvende faglig viden. Det kan fx være ved at fremdrage fordele og ulemper. Inddrag forskellige betragtninger fx bioteknologiske, miljømæssige eller medicinske. Afslut med en konklusion, hvis det er muligt.
 • Forklar: Besvarelsen skal angive en eller flere årsagssammenhænge, mekanismer eller processer, som kan forklare det der spørges til. Der anvendes relevant teori og fagbegreber og de konkrete resultater, figurer og oplysninger der er i opgaven.
 • Forslag, giv forslag til: Et eller få udvalgte forslag er tilstrækkelige. Begrund forslaget eller forslagene.
 • Navngiv: Angiv en kemisk forbindelses navn.
 • Opstil (eller opskriv): På baggrund af tekst opstilles/opskrives fx et afstemt reaktionsskema, hvor kemisk symbolsprog benyttes. Det kan også være en hypotese, der opstilles på baggrund af faglig viden.
 • Redegør, for/ud fra: En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en biologisk, kemisk og/eller bioteknologisk problemstilling. Skriv: En kort, præcis tekst med relevant fagsprog.
 • Skitsér: Dette kan fx være en kort tekst, en graf med aksebenævnelser, et eksperiment, en metode eller enforsøgsopstilling. Der er ikke krav om præcise værdier, men kun tendenser.
 • Tegn: En tegning skal entydigt vise det, der spørges efter. Det kan fx være en kemisk struktur eller analyseresultater. Der er krav om præcise angivelser.
 • Vis (eftervis): En påstand fremsættes. Der skal fremlægges passende dokumentation og/eller argumentation, som viser at påstanden er korrekt. Dokumentationen kan for eksempel inddrage beregninger, fremstilling af graf og tegning af struktur. Der er væsentligt at dokumentationen knyttes sammen med en tekst, som efterviser påstanden.
 • Vurder: På baggrund af biologisk, kemisk og/eller bioteknologisk viden og evt. en analyse vægtes synspunkter for og imod en problemstilling. Afsluttes med en konklusion.

Bedømmelseskriterier for skriftlig eksamensopgave:

Opgaverne skal besvares så de opfylder nedenstående kriterier (fra læreplanen 2017):

Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på eksaminandens evne til at:

 • Anvende fagbegreber og fagsprog og relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse, forklaring og analyse
 • Formulere sig struktureret om bioteknologiske emner, inddrage relevant viden og give sammenhængende faglige forklaringer
 • Vurdere eksperimentelt arbejde og dets tilrettelæggelse
 • Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og vurdere resultaterne herfra
 • Analysere og diskutere data og eksperimentelle resultater under inddragelse af relevant faglig viden
 • Gennemføre og præsentere relevante beregninger ved korrekt brug af fagsprog, herunder anvende relevante matematiske modeller og metoder
 • Benytte relevante fagspecifikke digitale værktøjer hensigtsmæssigt. Der gives en karakter på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens præstation.

(Her skal være en fil med en eller to eksemplariske opgaver)