Samfundsfag – Opgaver

Når du skal skrive en eksamensopgave i samfundsfag kan du møde følgende opgavetyper:

 • Argumenter…
 • Opstil hypotese
 • Udled af tabel/figur
 • Lav beregninger og udled
 • Undersøg… og anvend viden om…
 • Sammenlign
 • Diskuter og vurder
 • Skriv et notat

Kriterier for en god opgave:

 • Når du bliver bedt om at argumentere, betyder det, at du skal påtage dig en bestemt holdning/standpunkt og forsvar dette ved at bruge faglige begreber, teorier, viden
 • Når du bliver bedt om at opstille en hypotese, betyder det, at du tydeligt opstiller en påstand om sammenhæng (..fordi..) – derefter begrunde denne sammenhæng fagligt (teori, faglig viden, fakta…)
 • Når du bliver bedt om at udlede af table betyder det, at du tydeligt skal vise at tabellens/figurens faktuelle indhold kan aflæses og formidles skriftligt. Skelne mellem hovedtendens (generel tendens) og detaljer. Lineær regression og afvigelse (R2-værdi) skal kommenteres i udledning. Tilsvarende skal evt. hypotesetest (chi2) kommenteres fagligt
 • Når du skal udlede af beregning, betyder det, at der fx skal beregnes indeks eller pct-vis udvikling, eller der skal beregnes relevant (pct-andele lodret eller vandret)
 • Undersøge… anvende viden om.. kræver, at undersøgelsen er fokuseret (hvad skal undersøges) og systematisk. Lav gerne en disposition for din undersøgelse – det er her du skal bruge og demonstrere faglig viden og overblik. Undersøg gerne på tværs af bilagene. Husk at opsummere undersøgelsen – du skal bruge denne viden i næste opgave.

Struktur/rød tråd

  • Indledning
  • Gode overgange
  • Opsamlinger

Inddrag faglig viden

  • Brug modeller
  • Brug teorier
  • Brug aktuel viden
  • Brug fagudtryk
  • Brug relevante citater

Aflæs og formidle tabeller korrekt; overskrift, enheder osv.

Forhold jer til materialet (repræsentativitet, R2 og p-værdi o.lign.)

Sproglig korrekthed

Fokus på problemstillingen!

 • En Sammenligningen skal være systematisk og fokuseret (hvad skal sammenlignes…). Undgå at lade bilagene styre – lav en disposition for din sammenligning, hvor du anvender faglige begreber/teorier til at påvise forskelle og ligheder mellem bilagenes opfattelser/holdninger – også de implicitte. Afslut med en delkonklusion/opsamling) – du skal bruge denne viden i næste opgave

Struktur/rød tråd

  • Indledning
  • Gode overgange
  • Opsamlinger

Inddrag faglig viden

  • Brug modeller
  • Brug teorier
  • Brug aktuel viden
  • Brug fagudtryk
  • Brug relevante citater

Sproglig korrekthed

 • Når du skal diskutere: Fokuser på den sag der ønskes diskuteret. Udfold gerne sagen og lav en disposition så der vises faglig indsigt, brug af begreber/teorier .. Udnyt den viden du opsummerede i undersøgelsen/sammenligningen.

Hvilke påstande kan opstilles med hvilket belæg …

Konklusionen skal besvare opgave-spørgsmålet. Svarene er ofte flertydige bestemt af teoretisk udgangspunkt eller ideologi – så du opsummerer de forskellige forklaringers hovedpointer.

 • I notatet skal du opstille en eller flere strategier for den du rådgiver. Du skal herefter argumentere for fordele og ulemper på kort og langt sigt ved løsningsforslagene. Argumentationen skal være fagligt funderet (teori/model/faglig viden) og skal fokusere på såvel sagligt indhold, som hvem din klient henvender sig til (vælgergrupper, allierede, andre partier/oppositionen, NATO-partnere eller andre EU-sikkerhedsansvarlige). Du er rådgiver/spindoktor og skal give modtageren gode råd om hvordan en udfordring håndteres. Afslut med en klar konklusion hvor du har valgt den samlet set bedste strategi.

Du kan se et eksempel på en eksemplarisk opgave her.