Fransk– Taksonomiske niveauer

Der er stor forskel på fremgangsmåden i den skriftlige eksamen og i forbindelse med skrivning af SRP i fransk, hvor du skal følge danskfagets metoder og bevæge dig på de forskellige taksonomiske niveauer.

Du kan læse en SRP med fagene fransk og bioteknologi samt fransk og engelsk her:

Taksonomiske niveauer:

  • Redegørelse: Hvad sker der, hvem gør hvad, hvornår etc. – samt indplacering i historisk periode og miljø.
  • Analyse: Med udgangspunkt i gennemgået tema, der viser elevens forståelse af hovedpersonerne og deres handling, tid/ sted. Analysen af tekster, film og billeder har fokus på tekstforståelse.
  • Diskussion: Med perspektivering til andet gennemgået materiale.

Andre benspænd ved SRP:

Når fransk indgår i et studieretningsprojekt, skal der anvendes fransksproget kildemateriale. De fransksprogede kilder skal have et omfang og en tyngde i opgaven, der muliggør en evaluering i forhold til de franskfaglige mål. Kilderne kan være fiktive tekster, fx film eller romanuddrag, der belyser en bestemt problemstilling, eller det kan være ikke fiktive tekster.

Hvis film anvendes uden drejebog, citeres der direkte fra filmen (transskribering). Der citeres relevant fra de fransksprogede kilder, og citaterne skrives på fransk. Citaterne kommenteres og anvendes hensigtsmæssigt i besvarelsen.

I analysen stilles der krav om, at du anvender kendskab til fransksproget kultur, litteratur, historie og samfundsforhold samt er i stand til at perspektivere din viden om kultur- og samfundsforhold i frankofone lande til andre kultur- og samfundsforhold.

Fransk i et studieretningsprojekt vil ofte have en analyse og fortolkning af et fyldigt, fransksproget tekstmateriale som projektets hovedfokus. Dette materiale indeholder fx temaer, der kan belyses af samarbejdsfaget, og dermed kvalificeres grundlaget for analysen og fortolkningen. Uanset tyngden af franskfaget i studieretningsprojektet skal faglige mål være i spil – fx tekstanalyse og/eller undersøgelse af formidlingsformen (fx virkemidler, argumentationsmåde, forholdet mellem form og indhold), og en passende del af materialet skal være fransksproget.