Bioteknologi – Taksonomiske niveauer

Når man arbejder med skriftlige opgaver er det vigtigt at være opmærksom på de 3 forskellige sværhedsgrader/taksonomiske niveauer, som bør være repræsenteret i opgaven.

De tre niveauer er:

Det beskrivende/redegørende niveau

Dette afsnit kan beskrives som en reproduktion/genfortælling, hvor du udvælger væsentlige fokusområder, dvs. begreber og teorier, som er relevant for opgaven. Præcis formulering og brug af fagudtryk er afgørende, ligesom det er vigtigt både at beskrive begreberne og at skabe sammenhæng mellem dem. Afsnittet kan bygges op ved at spørge: Hvad, hvor og hvornår?

I en rapport kan dette sammen lignes med teoriafsnittet, mens det i en eksamensopgave eller SRP-opgave vil svare til typeordene: ”Redegør” og ”Beskriv”

Det undersøgende/analyserende niveau

Her opdeles opgaven i forskellige dele for at vise sammenhænge, ligheder og forskelle mellem de forskellige dele. Ved at spørge hvordan og hvorfor gives en detaljeret beskrivelse af og forklaring på resultater/empiri, og der findes eksempler på en struktur eller årsagssammenhæng. På den måde kan erhvervet viden undersøges ved at diskutere resultater og sammenligne disse med teorien.

I en rapport kan dette sammen lignes med diskussionsafsnittet, mens det i en eksamensopgave eller SRP-opgave vil svare til typeord som: ”Argumentér”, ”Begrund”, ”Forklar” og ”Analyser”.

Det vurderende/diskuterende niveau

Dette afsnit kaldes ofte ”diskussion”, hvilket betyder, at forskellige synspunkter opstilles, idet fordele og ulemper betragtes. Er der en hypotese kan denne be- eller afkræftes. Synspunkter vurderes fra flere synsvinkler og med forskellige faglige tilgange. Endvidere reflekteres over alternativer og konsekvenser og afslutningsvist gives fx et relevant politisk, etisk, medicinsk eller miljørelateret perspektiv på opgaven.

I en rapport kan dette sammen lignes med diskussionsafsnittet, selvom der i nogle tilfælde kan være et overlap med konklusionen. Det er ligeledes i rapportens diskussionsafsnit, at eventuelle spørgsmål i øvelsesvejledningen besvares. I en eksamensopgave eller SRP-opgave vil niveauet kunne identificeres med typeord som: ”Argumentér”, ”Begrund”, ”Forklar” og ”Analyser”.