Progressionsplan:

(Her skal progressionsplanen sættes ind)

C-niveau:

Opgavegenrer:

 • Løsning af problemer relateret til pensum.

Kompetencer:

 • Makroskopisk beskrivelse af stoffer
 • Mikroskopisk beskrivelse af stoffer
 • Symbolfremstilling og relationen til de to ovenstående
 • Korrekt anvendelse af enheder og betydende cifre ifm. kemiske mængdeberegninger.
 • Kvalitative pH beregninger
 • Rapporter – beskrivelser og databehandling ifm. forsøg.

B-niveau:

Opgavegenrer:

 • Løsning af problemer relateret til pensum.

Kompetencer:

 • Brug af matematiske modeller til beskrivelse af kemiske ligevægte og reaktionshastighed
 • Kvantitative pH-beregninger.

A-niveau:

Opgavegenrer:

 • Løsning af problemer relateret til pensum, men med et klart fokus på den skriftlige eksamen i opgaveløsningen.

Kompetencer:

 • Udvidet anvendelse af matematiske modeller til beskrivelse af kemiske systemer
 • Grafisk behandling af differentialligninger.
 • Anvendelse af spektroskopiske metoder til strukturopklaring

Opgavegenrer:

Regneopgaver:

(Tekst mangler)

Rapport:

En rapport indeholder traditionelt set følgende indhold:

 • Formål: Formålet med forsøget inklusiv en ultrakort beskrivelse af metoden.
 • Teori: En beskrivelse af den relevante teori, som er nødvendig for at kunne forstå forsøget. Her skal reaktionsskemaerne stå.
 • Eksperimentelt: En præcis beskrivelse (i datid) af hvordan forsøget blev udført. Copy/paste fra vejledningen er meget sjældent nok.
 • Resultater: Her præsenteres de ubehandlede data fra forsøget i en overskuelig form, f.eks. i en tabel.
 • Databehandling:
 • Her udføres beregningerne på de indsamlede data. Hvis man har en forventning om resultatet, f.eks. en tabelværdi eller lignende beregnes og kommenteres afvigelsen/udbyttet.
 • Fejlkilder/usikkerheder: Her skal afvigelserne forklares. Find én god fejlkilde hvis påvirkning kan forklare det skæve resultat. Man får ingen point for at skrive “vægten kan have vejet forkert” eller lignende.
  Konklusion: Et meget kort referat af rapporten (man skal ikke konkludere noget).

Kriterier for en god opgave:

 • Der skal være (mindst) et reaktionsskema og man skal bruge reaktionsskemaet i sine forklaringer af de observationer, man har gjort sig under forsøget.
 • I både rapporter og opgaver vil der ofte indgå beregninger. Der skal ikke nødvendigvis være en udtømmende forklaring af beregningerne, men det skal være muligt at forstå og følge tankegangen bag beregningerne.
 • I beregningerne skal alle fysiske og kemiske størrelser indgå med deres enheder. Enhederne skal være med fra start til slut i en beregning.
 • Rapporterne skal følge en helt bestemt struktur, som afspejler den måde naturvidenskabelig litteratur præsenteres på – se rapporteksemplerne.
 • Der er ofte efterbehandlingspørgsmål til forsøgsvejledningerne. Det er ikke meningen at rapporten skal være en løsning af spørgsmålene i rækkefølge. Man skal jo have det hele til at passe ned i rapportgenren. Man skal i stedet se spørgsmålene som en hjælp til at komme igennem den relevante databehandling for at kunne opfylde forsøgets formål.

(Her skal være en pdf-film med en eksemplarisk opgave)

Journal:

Journalen er en slags laboratoriedagbog. Den skal indeholde de samme beregninger som rapporten, men mere kortfattet. Teoriafsnittet udelades, men reaktionsskemaet udelades ikke.

Taksonomiske niveauer:

I kemi anvendes den taksonomiske model SOLO, der inddeles i fem trin:

 • Trin 1:
  • Genkendelse af kemiske formler og strukturer, samt stoffernes navne. (C)
 • Trin 2:
  • Beskrivelse af stoffers egenskaber. (C)
  • Opskrivning og afstemning af reaktionsskemaer.(C)
  • Simple mængdeberegninger og f.eks. pH-beregninger på opløsninger af stærke syrer og baser.(C)
 • Trin 3:
  • Forklaring af stoffers fysiske og kemiske egenskaber på baggrund af deres kemiske struktur. (C/B)
  • Anvendelse af matematiske modeller til beregninger på reaktioner og blandinger af stoffer. (B/A)
 • Trin 4:
  • Kobling af det makroskopiske og mikroskopiske niveau, og tilhørende symbolfremstilling (anvendelse af observationer ved et forsøg til opskrivning af et reaktionsskema).(C/B/A)
  • Anvendelse af matematiske modeller til at forudsige udviklingen af en kemisk reaktion under forskellige betingelser. (B/A)
 • Trin 5:
  • Anvendelse af flere forskellige områder i kemien til analyse og/eller tilrettelæggelse af et nyt/ukendt eksperiment. (A)

Bemærk: Der er dele af niveauerne som ikke kan opnås på B- og C-niveau.