Spansk – Opgaver

I spansk består den skriftlige eksamen i 3.g af en delprøve 1 og en delprøve 2.

Delprøve 1 består af 12-13 opgaver. En række af opgaverne er forskelllige typer af multiple-choice-opgaver. Opgavetyperne kan beskrives således:

 

 • Tekstens genre
 • Tekstens tema
 • Tekstens formål
 • Sæt informationerne fra teksten i kronologisk rækkefølge
 • Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål
 • Markér det rigtige svar
 • Sandt eller falsk?
 • Forbind højre og venstre spalte så sætningerne er korrekte
 • Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaring i højre spalte
 • Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne/synonymerne i højre spalte
 • Vælg det rigtige af de fremhævede ord

 

Kriterier for en god løsning af multiple-choice-opgaver:

Multiple-choice-opgaverne skal løses korrekt. Eleverne skal bruge deres evne til at forstå spansk, og nogle af opgaverne kræver en god grammatisk viden. Idet delprøve 1 er uden hjælpemidler, kræver disse opgaver et godt ordforråd.

Se bilag 1. Her er et eksempel på en besvarelse af nogle af opgavetyperne.

Bilag 1

 

En række af opgaverne  i delprøve 1 er billedbeskrivelser. Opgavetyperne kan beskrives således:

 • Giv billedet en titel på spansk og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk
 • Beskriv historien bag billedet på spansk. Skriv 3-5 sætninger på spansk
 • Sandt eller falsk? Hvilke sætninger er rigtige i forhold til billedet til højre, til venstre eller begge billeder
 • Kig på billedet og gør sætningerne færdige på spansk
 • Hvad forestiller billedet? Sæt kryds og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk.
 • Beskriv billedet med 3-5 sammenhængende sætninger på spansk. Brug mindst 3 … (fx adjektiver)

 

Kriterier for en god løsning af billedbeskrivelser:

Her lægges der vægt på ordforråd, evne til at gøre sig forståelig, grammatisk korrekthed samt kulturel viden. Det er væsentligt at eleven sætter billedet ind i den kulturelle sammenhæng. Skriveopgaverne kan evt. inkludere et krav om at anvende et særligt grammatisk fænomen. Se bilag 2. I dette eksempel skal nær-fremtid anvendes.

Bilag 2

 

Delprøve 2:

Tre timer med alle hjælpemidler med undtagelse af brug af Internettet, brug af oversættelsesprogrammer eller kommunikation med omverden. Fri skriftlig formulering på baggrund af tekstforlæg.

For alle opgavetyper gælder, at man skal skrive en tekst på spansk på 250 ord i én af følgende genrer:

 • Artikel
 • Dagbog/blog
 • Brev/e-mail
 • Læserbrev

 

Kriterier for en god løsning af delprøve 2:

Det er væsentligt, at opgaven skal løses med de benspænd der gives. Der vil i delprøve 2 være en ordboks med 10 verber. Eleven skal anvende og understrege 5 af verberne i 3 forskellige tider. De 5 verber må altså kun bøjes i de tre angivne tider. Det skal ved hjælp af en fodnote angives hvilken tid, verbet bøjes i.

Det er desuden væsentligt, at eleven opbygger sin besvarelse på baggrund af materialesamlingen. Her tæller det op, at eleven anvender meget af materialet. Eleven skal huske kildehenvisninger i form af fodnoter.