Teori og metode i fransk

Skriftlig eksamen og SRP

Der er stor forskel på fremgangsmåden i den skriftlige eksamen og i forbindelse med skrivning af SRP i fransk, hvor du skal følge danskfagets metoder og bevæge dig på de forskellige taksonomiske niveauer. (Se også info i skriveguiden)

Fransk i et studieretningsprojekt vil ofte have en analyse og fortolkning af et fyldigt, fransksproget tekstmateriale som projektets hovedfokus. Dette materiale indeholder fx temaer, der kan belyses af samarbejdsfaget, og dermed kvalificeres grundlaget for analysen og fortolkningen. Uanset tyngden af franskfaget i studieretningsprojektet skal faglige mål være i spil – fx tekstanalyse og/eller undersøgelse af formidlingsformen (fx virkemidler, argumentationsmåde, forholdet mellem form og indhold), og en passende del af materialet skal være fransksproget

I analysen stilles der krav om, at du anvender kendskab til fransksproget kultur, litteratur, historie og samfundsforhold samt er i stand til at perspektivere din viden om kultur- og samfundsforhold i frankofone lande til andre kultur- og samfundsforhold.

Når fransk indgår i et studieretningsprojekt, skal der anvendes fransksproget kildemateriale. De fransksprogede kilder skal have et omfang og en tyngde i opgaven, der muliggør en evaluering i forhold til de franskfaglige mål. Kilderne kan være fiktive tekster, fx film eller romanuddrag, der belyser en bestemt problemstilling, eller det kan være ikke fiktive tekster.

Hvis film anvendes uden drejebog, citeres der direkte fra filmen (transskribering). Der citeres relevant fra de fransksprogede kilder, og citaterne skrives på fransk. Citaterne kommenteres og anvendes hensigtsmæssigt i besvarelsen

Forskellige analysemodeller

Ved analyse af tekstmateriale i fransk, kan der anvendes forskellige analysemodeller, som også kendes fra faget dansk. Følgende bringes eksempler på forskellige analysemodeller, der kan tages i brug afhængigt af sagens og tekstens karakter:
• Biografisk læsning af et værk
• Diskursanalyse
• Kommunikationsanalyse
• Argumentationsanalyse
• Analyse af film: Ex. Shot-to-shot analyse

Videre læsning

• www.textanalyse.dk
• Fibiger, Johannes m.fl. Litteraturens veje, Gad, 1999
• Brandt-Pedersen, Finn m.fl. Metodebogen -analysemetoder til litterære tekster, Nøgleforlaget, 1987